Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den or­ga­ni­saa­tio po­liit­ti­si­ne toi­mie­li­mi­neen ke­rä­si kri­tiik­kiä heti muo­dos­ta­mis­vai­hees­sa. To­si­a­si­a­han kui­ten­kin oli, et­tä ky­seis­ten alu­ei­den teh­tä­vät hoi­det­tiin sil­loi­sil­la or­ga­ni­saa­ti­oil­la. Hy­vä­nä oh­je­nuo­ra­na oli­si voi­nut ol­la, et­tä yh­tään kal­liim­paa ja ras­kaam­paa ei tu­li­si teh­dä mitä jo oli, kos­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ide­a­na on myös ol­lut toi­min­nan te­hos­tu­mi­nen. Sil­loi­set val­mis­te­lut kui­ten­kin ker­toi­vat, et­tä ko­vin suur­ta ol­laan te­ke­mäs­sä.

Alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja poh­ti asi­aa vii­mei­ses­sä Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa (24.1), ja ky­sei­ses­sä ju­tus­sa mai­ni­taan, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa on hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ras­kain hal­lin­to. Alu­e­vaa­leis­sa va­lit­tiin 69 val­tuu­tet­tua. Or­ga­ni­saa­ti­o­kaa­vi­os­ta löy­tyy kuu­si lau­ta­kun­taa tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan sekä vaa­li­lau­ta­kun­nan li­säk­si. Alu­e­hal­li­tus on 16 jä­se­ni­nen ja sa­moin lau­ta­kun­nat. Alu­e­hal­li­tuk­sel­la on li­säk­si nel­jä kuu­si­jä­se­nis­tä ja­os­toa.

Po­liit­ti­nen val­ta on täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä hy­vin pal­jon kes­ki­tet­ty alu­e­hal­li­tuk­sel­le. Lau­ta­kun­nat on or­ga­ni­saa­ti­os­sa lai­tet­tu si­vuun vail­la bud­jet­ti­val­taa ja hen­ki­lös­töä, ei­vät­kä ne ole oi­ke­as­taan teh­neet vie­lä mi­tään. Hen­ki­lös­tö ja ta­lou­sa­si­at ovat alu­e­hal­li­tuk­sen joh­dos­sa. Tämä on joh­ta­nut yh­des­sä tiu­kan jää­viys­tul­kin­nan joh­dos­ta sii­hen, et­tei hy­vin­voin­ti­a­lu­een työn­te­ki­jä voi ol­la hal­li­tuk­ses­sa, ja ym­mär­tääk­se­ni tämä täl­löin kos­kee myös hei­dän lä­hei­si­ään. Kos­ka Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on n. 10 200 työn­te­ki­jää, tämä ra­jaa ai­ka suu­ren mää­rän Sa­ta­kun­nan asuk­kais­ta vaa­li­kel­vot­to­mik­si alu­e­hal­li­tuk­seen, jos­sa siis hy­vin pit­käl­ti alu­een asi­ois­ta kui­ten­kin pää­te­tään.

Kun or­ga­ni­saa­tio on juu­ri muo­dos­tet­tu ja luot­ta­mus­hen­ki­löt va­lit­tu toi­mie­li­miin, on täs­sä vai­hees­sa ke­ven­tä­mi­nen tie­ten­kin hy­vin haas­ta­vaa. Tu­lee tie­tys­ti mie­leen, et­tä kos­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on kuu­si toi­mi­a­lu­et­ta, voi­si­vat­ko lau­ta­kun­nat toi­mia näi­den yh­tey­des­sä po­liit­ti­si­na toi­mie­li­mi­nä ku­ten kun­tien or­ga­ni­saa­ti­ois­sa? Ky­seis­ten toi­mi­a­lu­ei­den hen­ki­lös­tö oli­si näin nii­den alai­suu­des­sa. Lau­ta­kun­nan kan­tai­si­vat myös ta­lous­vas­tuu­ta alu­e­hal­li­tuk­sen alai­se­na omas­ta toi­mi­a­lu­ees­taan. Tämä pait­si ja­kai­si po­liit­tis­ta val­taa, mut­ta toi­si myös enem­män mie­lek­kyyt­tä lau­ta­kun­tien toi­min­taan.

Mi­kä­li po­liit­tis­ta or­ga­ni­saa­ti­o­ta ha­lu­taan ke­ven­tää joko toi­mie­li­miä tai nii­den ko­koa vä­hen­tä­mäl­lä, sen val­mis­te­lu ot­taa tie­ten­kin ai­kan­sa ja vaa­tii neu­vot­te­lui­ta. Täs­tä pi­täi­si­kin al­kaa ai­ka no­pe­as­ti käy­mään val­mis­te­le­via kes­kus­te­lu­ja, jot­ta jo­tain val­mis­ta tu­li­si edes seu­raa­vik­si alu­e­vaa­leik­si, jot­ka jo koh­ta tu­le­vat.

Ar­to Nur­mi

Po­rin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (ps.)

alu­e­val­tuus­ton va­ra­jä­sen, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas