Täl­lä ker­taa kir­joi­tan ko­lum­nia vii­meis­tä ker­taa kan­sa­ne­dus­ta­ja­na. 12 vuot­ta ei­kä suot­ta – olen erit­täin kii­tol­li­nen mah­dol­li­suu­des­ta­ni saa­da ol­la sa­ta­kun­ta­lai­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja­na.

Te­ol­li­suus ja pal­kan­saa­jien ase­ma ovat ol­leet eri­tyi­sen tär­kei­tä, vaik­ka toki olen saa­nut ol­la mu­ka­na mo­nes­sa muus­sa Sa­ta­kun­nal­le ja Suo­mel­le mer­kit­tä­väs­sä pää­tök­ses­sä. Kaik­ki ei ole ai­na men­nyt niin kuin römp­söös­sä. Päi­vän tai kak­si voi­sin vaih­taa pois. Kui­ten­kin vii­mei­sin vaa­li­kau­si ko­ro­nak­rii­sin ja Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan ku­ri­muk­ses­sa sekä Nato-pro­ses­sin kes­kel­lä ovat ol­leet esi­merk­ki toi­mi­vas­ta de­mok­ra­ti­as­ta.

Il­man palk­ka­työ­tä ei kan­san­ta­lous pysy pys­tys­sä. Se tar­koit­taa ym­mär­rys­tä yrit­tä­jyyt­tä ja Sa­ta­kun­nas­sa eri­tyi­ses­ti te­ol­li­suut­ta koh­taan. Työ­tä ja hy­vin­voin­tia kui­ten­kin on vain, jos kou­lu­tus toi­mii ai­na var­hais­kas­va­tuk­ses­ta al­ka­en.

Kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen toi­mi­vuus ja aloi­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, mut­ta yh­tä tär­ke­ää on po­si­tii­vi­ses­sa mie­les­sä ym­mär­tää, et­tä kaik­ki ei­vät ole lu­ku­touk­kia. Meis­tä kä­sil­lä op­pi­jois­ta ei tule teh­dä vä­liin­pu­to­a­jia, vaan kou­lu­tus­jär­jes­tel­män puit­teis­sa tu­lee pys­tyä ui­da am­mat­tiin ja työ­hön. Tar­vit­sem­me kä­sil­lään töi­tä te­ke­viä am­mat­ti­lai­sia, joi­ta toi­mi­va am­ma­til­li­nen kou­lu­tus tuot­taa.

On enem­män­kin kuin koh­tuul­li­sen tär­ke­ää, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­set kan­sa­ne­dus­ta­jat us­kal­ta­vat tuo­da esil­le il­mas­ton kan­nal­ta ke­hit­ty­nyt­tä te­ol­li­suut­tam­me. Sa­ta­kun­taan teh­dyt vii­mei­sim­mät in­ves­toin­nit ovat pa­ras­ta vih­re­ää siir­ty­mää, jota Suo­mes­sa voi­daan teh­dä. Toi­vo­taan, et­tä ne ei­vät kaa­du vi­ra­no­mais­ten lu­pap­ro­ses­sien laa­dut­to­muu­teen.

Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le ei­vät tar­koi­ta, et­ten­kö aio jat­kaa vai­kut­ta­mis­ta ja po­liit­ti­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­mis­ta jat­kos­sa. Kun täs­tä huh­ti­kuu koit­taa, saa­tan poh­tia kan­sa­lai­sa­loit­tei­den te­ke­mis­tä niis­tä asi­ois­ta, joi­ta oli­sin vie­lä ha­lun­nut saa­da ai­kai­sek­si. Vie­lä on kui­ten­kin jäl­jel­lä edus­kun­ta­työ­tä. Jo­ten ei­kö­hän täl­lä vii­kol­la val­mis­tu vie­lä toi­men­pi­de­a­loi­te, jos­sa eh­do­te­taan hal­li­tuk­sel­le en­nak­ko­luu­lo­ton­ta va­el­lus­ka­lo­jen ku­tu­paik­ko­jen ja nou­su-uo­mien suun­nit­te­lua sekä to­teut­ta­mis­ta Ko­ke­mä­en­jo­el­le.

Jari Myl­ly­kos­ki, vas.

Nak­ki­la