Am­mat­ti­liit­to JHL vaa­tii, et­tä Rau­man kau­pun­ki pi­tää Ka­rin Kam­puk­sen ruo­ka- ja puh­taus­pal­ve­lut oma­na tuo­tan­to­na. Lii­ton mie­les­tä kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen pi­täi­si ol­la yk­si­tyis­tä­mät­tä pal­ve­lu­ja.

Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen lii­ton JHL:n pu­heen­joh­ta­ja Päi­vi Nie­mi-Lai­ne to­te­aa, et­tä Rau­man kau­pun­gin tu­li­si pi­tää Ka­rin Kam­puk­sen ruo­ka- ja puh­taus­pal­ve­lut oma­na tuo­tan­to­na. Asia on Rau­man val­tuus­ton kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai-il­ta­na 30.1.

– Esi­mer­kik­si kou­lu­ruo­kai­lu on la­ki­sää­tei­nen pal­ve­lu, jos­sa pi­tää nou­dat­taa eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­ta ja ra­vin­to­suo­si­tuk­sia. Suo­mi on Uk­rai­nan so­dan kyl­jes­sä. Nyt on pi­det­tä­vä huo­li sii­tä, et­tä sii­vous- ja ruo­ka­pal­ve­lut pi­de­tään oma­na toi­min­ta­na. Kau­pun­geil­la on iso vas­tuu huol­to­var­muu­des­ta ja yh­teis­kun­nan toi­mi­vuu­des­ta. Ko­ro­nan ai­ka­na sii­vous- ja ruo­ka­pal­ve­lut kir­jat­tiin val­ti­o­neu­vos­ton toi­mes­ta yh­teis­kun­nan kriit­ti­sik­si toi­min­noik­si.

– Pi­dän kä­sit­tä­mät­tö­mä­nä, et­tä Rau­man kau­pun­ki läh­tee yk­si­tyis­tä­mi­sen tiel­le kou­lu­lais­ten hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la. Oma ruo­ka­tuo­tan­to on tär­ke­ää krii­seis­sä ja si­ten huol­to­var­muu­den nä­kö­kul­mas­ta. Kun­tien oma tuo­tan­to mah­dol­lis­ti sen, et­tä Suo­mi sel­viy­tyi ko­ro­nas­ta hy­vin. Yk­si­tyi­nen tuot­ta­ja sul­ki toi­min­to­jan­sa, kos­ka voit­toa ei syn­ty­nyt. Yk­si­tyi­nen te­kee voit­toa, jo­ten ener­gi­an ja raa­ka-ai­nei­den hin­nan pääl­le tu­lee vie­lä voit­to­mar­gi­naa­li. Jul­ki­nen ei voit­toa ta­voit­te­le, vaan tär­kein­tä on suo­jel­la yh­teis­kun­taa ja kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tia.

Nie­mi-Lai­ne muis­tut­taa, et­tä Rau­man kau­pun­ki on pa­nos­ta­nut sii­vouk­seen jo use­a­na vuon­na kou­lut­ta­mal­la omat lai­tos­huol­ta­jat teh­tä­viin­sä.

– Ui­ma­hal­lin sii­vous on kor­ke­an hy­gie­ni­an­ta­son sii­vous­ta, jo­hon ui­ma­hal­lin lai­tos­huol­ta­jat ovat kou­lut­tau­tu­neet. Nyt on jo sul­jet­tu joi­tain ui­ma­hal­le­ja, kos­ka hy­gie­ni­an pet­tä­mi­nen on ol­lut ih­mi­sil­le tur­val­li­suus­ris­ki ter­vey­den vuok­si. Ui­ma­hal­lien mer­ki­tys on suu­ri laa­jal­le kan­sa­lais­ryh­mäl­le, kos­ka he pi­tä­vät omas­ta ter­vey­des­tään huol­ta liik­ku­mal­la.

Nie­mi-Lai­ne pi­tää eri­koi­si­na kau­pun­gin esit­te­le­miä las­kel­mia, joi­den mu­kaan oma pal­ve­lu­tuo­tan­to oli­si mer­kit­tä­väs­ti yk­si­tyis­tä kal­liim­paa.

–  JHL vaa­tii sel­vi­tys­tä sii­tä, mis­tä tuo yk­si­tyi­sen hal­puus joh­tuu.Il­mei­ses­ti työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja ja so­si­aa­li­kus­tan­nuk­sia pie­nen­ne­tään, ku­ten jo­kai­ses­sa yk­si­tyis­tä­mis­ta­pauk­ses­sa on teh­ty. Työn­te­ki­jöi­den kuk­ka­roil­le ei pidä men­nä.