Luon­tee­see­ni on ai­na kuu­lu­nut se, et­tä yri­tän ha­kea asi­as­ta kuin asi­as­ta jo­ta­kin hy­vää ja mah­dol­li­suuk­sia. Vii­me ajois­ta voi sa­noa, et­tä teh­tä­vä on ol­lut var­sin vai­kea. On ol­lut ko­ro­naa, Ve­nä­jän mie­le­tön hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan, sen seu­rauk­se­na ener­gi­ak­rii­si ja ta­lou­del­li­nen taan­tu­ma inf­laa­ti­oi­neen.

Ener­gi­ak­rii­sis­tä olen ha­vain­nut ai­na­kin yh­den hy­vän asi­an. Me suo­ma­lai­set olem­me oi­ke­as­ti ryh­ty­neet tark­kai­le­maan ja sääs­tä­mään ener­gi­aa. Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den ti­las­ton mu­kaan suo­ma­lais­ten säh­kön­ku­lu­tus las­ki mar­ras­kuus­sa yh­dek­sän pro­sent­tia vii­me vuo­den vas­taa­vaan ai­kaan ver­rat­tu­na. Sama kos­kee lä­hes kaik­kia ener­gi­a­muo­to­ja.

Omal­ta koh­dal­ta­ni olen ha­vain­nut sa­man. Nyt kun olem­me jou­tu­neet te­ke­mi­siin pörs­si­säh­kön kans­sa, tark­kai­len päi­vit­täin ihan kiin­nos­tuk­ses­ta säh­köyh­ti­ön tar­jo­a­man on­li­ne-pal­ve­lun kaut­ta, kuin­ka käy­täm­me säh­köä. Tun­ti­ku­lu­tuk­sen pyl­vääs­tä nä­kee suo­raan, pal­jon­ko sau­no­mi­nen ku­lut­ti. Sa­moin tun­ti­ku­lu­tuk­ses­ta nä­kee pii­kin, kun as­ti­an­pe­su- tai pyy­kin­pe­su­ko­ne ovat ol­leet pääl­lä. Sa­moin seu­raan mie­len­kiin­nos­ta jo edel­li­se­nä päi­vä­nä, pal­jon­ko säh­kö mi­hin­kin ai­kaan tu­lee mak­sa­maan. Täl­lai­nen ei ole ai­em­min kiin­nos­ta­nut oi­ke­as­taan lain­kaan. Nyt kiin­nos­taa, ja hyvä näin.

SOTE-uu­dis­tuk­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen tu­li­koe. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le 1.1.2023. Olin uu­dis­tuk­sen en­sim­mäi­siä ko­e­ka­nii­ne­ja. Olen ni­mit­täin ol­lut syk­syn jo­nos­sa sel­kä­leik­kauk­seen. No, nyt sain leik­kau­sa­jan. Se teh­dään tam­mi­kuun puoles­sa vä­lis­sä.

Leik­kaus­ta edel­tä­vät tut­ki­muk­set ja ko­keet al­koi­vat heti sote-uu­dis­tuk­sen en­sim­mäi­se­nä ar­ki­päi­vä­nä eli maa­nan­tai­na 2.1. Li­säk­si tiis­tai­na olin ni­men­huu­dos­sa Sa­ta­di­a­gin pal­ve­lui­hin ja kes­ki­viik­ko­na Sa­ta­Sai­raa­las­sa kah­del­la ovel­la.

Lä­hin­nä mie­tin sitä, on­ko toi­min­nas­sa joi­ta­kin käyn­nis­tä­mis­vai­keuk­sia. Toi­saal­ta ha­lu­an us­koa, et­tä uu­teen jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­nen ei ai­heu­ta siir­ty­mä­het­ken vai­keuk­sia. Ei­vät­kö­hän ne suu­rin piir­tein sa­mat ih­mi­set sa­mois­sa pai­kois­sa hom­mi­an­sa hoi­da. Tätä kir­joit­ta­es­sa en vie­lä tie­dä, kuin­ka mi­nun kävi.

Edus­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään 2. huh­ti­kuu­ta. Olen ol­lut koko ai­kui­si­kä­ni kiin­nos­tu­nut kai­kis­ta vaa­leis­ta. Vaa­li­mai­nok­set ovat mie­len­kiin­toi­sia. Ei­vät­kä eh­dok­kai­den tar­jo­a­mat vaa­li­mak­ka­rat, kah­vit ja kar­kit­kaan hul­lum­pia ole. Tu­los­las­ken­taa seu­raan kai­kil­la mah­dol­li­sil­la vä­li­neil­lä al­kuil­las­ta yö­hön.

Vaa­lien al­la uho­taan, et­tä nyt vaih­de­taan kan­sa­ne­dus­ta­jat. To­si­a­sia on kui­ten­kin, et­tä is­tu­vat edus­ta­jat ovat vah­voil­la. Toki ai­na tu­lee jois­sa­kin vaa­li­pii­reis­sä yl­lä­tys­pu­to­a­mi­sia, mut­ta ei lain­kaan niin usein, kun uh­kai­lut an­tai­si­vat us­koa. Ei­pä siis muu­ta kuin ke­vääl­lä to­reil­le kuu­lol­le ja ulos syö­mään… jos ei muu­ta, niin nii­tä vaa­li­herk­ku­ja.

Juk­ka Moi­la­nen

Ul­vi­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja eme­ri­tus

Ko­lum­ni on il­mes­ty­nyt Ul­vi­lan Seu­dus­sa 5.1.2023