Kir­joi­tin hel­mi­kuus­sa ar­tik­ke­lin ”Ei sääs­te­tä van­huk­sia hen­gil­tä”. Myön­net­tä­köön, et­tä ot­sik­ko oli hie­man kär­je­käs. Asia oli kui­ten­kin mie­les­tä­ni niin va­ka­va, et­tä ot­sik­ko oli pai­kal­laan. Ky­sees­sä ni­mit­täin oli Sata-alu­een pää­tös muu­tok­sis­ta, jot­ka kos­ki­vat van­huk­sil­le ko­tiin toi­mi­tet­ta­via ruo­ka-an­nok­sia – kyl­mä­nä vai läm­pi­mä­nä?

Olen edel­leen seu­ran­nut huo­les­tu­nee­na nii­tä tois­tu­via tie­to­ja, jot­ka kos­ke­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lout­ta. Tiuk­kaa näyt­tää ole­van. Sääs­tö­kei­no­ja on kek­sit­tä­vä. Ti­lan­ne on to­del­la haas­ta­va, sa­noi­sin to­del­la vai­kea. Sääs­tö­kei­no­ja et­sit­tä­es­sä tun­tuu kui­ten­kin jo­ten­kin eri­tyi­sen pa­hal­ta ne rat­kai­sut, jot­ka kos­ke­vat ikään­ty­nei­tä ih­mi­siä. Täl­tä se vain mi­nus­ta tun­tuu.

Ke­sä­kuus­sa Sata-alue päät­ti jäl­leen ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jen leik­kaa­mi­ses­ta. Alu­e­hal­li­tus päät­ti tii­vis­tää ra­jul­la kä­del­lä ikään­ty­nei­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don yk­sik­kö­jen ver­kos­toa. Alu­e­hal­li­tus päät­ti, et­tä kol­me asu­mi­syk­sik­köä me­nee kiin­ni. Kiin­ni me­ne­vät yk­si­köt Rau­mal­ta, Sii­kai­sis­ta ja Nak­ki­las­ta. Yk­si­lö­ta­sol­la pää­tök­siin liit­tyy kui­ten­kin pal­jon muu­ta kuin raha. Meil­le vie­lä ak­tii­vi-ih­mi­sil­le mo­net asi­at tun­tu­vat var­sin vä­häi­sil­tä. Ikäih­mi­sel­le ne ei­vät ole vä­häi­siä. Esi­mer­kik­si use­at muu­tot ovat ikään­ty­neil­le ras­kai­ta. En­sik­si on muu­tet­tu pois ko­toa. Sit­ten muu­te­taan uu­del­leen hoi­to­yk­si­kös­tä toi­seen. Muut­to on usein eri­tyi­sen ras­kas ko­ke­mus hen­ki­ses­ti. Ym­pä­ril­lä ole­vat asi­at, esi­neet ja ih­mi­set­kin saat­ta­vat tun­tua hy­vin ou­doil­ta. Usein vä­häi­sen­kin uu­den asi­an op­pi­mi­nen on vai­ke­aa. Ne lä­hi­o­mai­set, jot­ka ovat ai­em­min ol­leet lä­hel­lä, jou­tu­vat eh­kä kul­ke­maan pi­dem­piä mat­ko­ja tul­lak­seen ta­paa­maan lä­hei­si­ään.

Ta­lou­del­li­set haas­teet ovat val­ta­via, mut­ta it­se pyr­ki­sin vält­tä­mään ikään­ty­vien ih­mis­ten pal­ve­lu­jen li­sä­leik­kauk­sia.

Juk­ka Moi­la­nen

kau­pun­gin­joh­ta­ja eme­ri­tus (Ul­vi­la)

Har­ja­val­ta