Tie­däm­me kaik­ki, mik­si juu­ri nyt pu­hu­taan pal­jon nuor­ten hy­vin­voin­nis­ta. Lap­set ja nuo­ret ei­vät yk­sin ole vas­tuus­sa omas­ta hy­vin­voin­nis­ta, vaan se on meis­tä ai­kui­sis­ta kiin­ni. Jo­kai­sel­la nuo­rel­la pi­täi­si ol­la vä­hin­tään yk­si tur­val­li­nen ai­kui­nen elä­mäs­sä. Yh­teis­kun­ta on vas­tuus­sa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Päät­tä­jät ovat vas­tuus­sa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Nuor­ten hy­vin­voin­nis­ta huo­len kan­ta­mi­nen on päät­tä­jien pu­heis­sa, mut­ta sa­nat ja teot ei­vät koh­taa. Eri­tyi­ses­ti sil­loin kun nuor­ten hy­vin­voin­nin eteen pi­täi­si teh­dä toi­mia, joil­la on ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Yk­si konk­reet­ti­nen esi­merk­ki on, kun Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue päät­ti las­kea las­ten­suo­je­lun jäl­ki­huol­lon ikä­ra­jan 25 vuo­des­ta 23 vuo­teen. Las­ten­suo­je­lun kes­kus­liit­to ko­ros­taa, et­tä jäl­ki­huol­to kä­sit­tää mar­gi­naa­li­sen osan ikä­ryh­mäs­tä, mut­ta juu­ri täl­le pie­nel­le ryh­mäl­le eri­tyi­nen tuki on olen­nais­ta. Jäl­ki­huol­lon yh­te­nä tar­koi­tuk­se­na on ka­ven­taa eri­ar­voi­suut­ta las­ten­suo­je­lus­sa kas­va­nei­den ja las­ten­suo­je­lun ul­ko­puo­lel­la kas­va­nei­den nuor­ten vä­lil­lä. Las­ten­suo­je­lun ti­las­ta on mo­net päät­tä­jät pu­heis­saan huo­lis­saan. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la oli­si ol­lut paik­ka teh­dä konk­reet­ti­nen nuor­ten hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­va pää­tös. Huo­mi­oi­tiin­ko asi­an kä­sit­te­lys­sä lap­si­vai­ku­tuk­set? Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la oli­si ol­lut mah­dol­li­suus tuot­taa pa­rem­pia pal­ve­lu­ja kun laki edel­lyt­tää.

Nyt kun olem­me ta­lou­del­li­ses­ti tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa, niin hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la kuin Po­rin kau­pun­gis­sa­kin, tu­lee eteen ar­vo­va­lin­nat. Nuor­ten mie­len­ter­veysk­rii­si ei rat­kea sil­lä, et­tä lai­te­taan päät pen­saa­seen ja odo­te­taan, et­tä ti­lan­ne pa­ra­nee. Tai sit­ten sor­ru­taan syyt­tä­mään yk­si­löi­tä sen si­jaan et­tä kor­ja­taan jär­jes­tel­mää. Kun­tien on pa­nos­tet­ta­va muun mu­as­sa nuo­ri­so­pal­ve­lui­hin, hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­viin mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin, kou­lu­ter­vey­den­huol­toon ja nuor­ten työl­li­syys­pal­ve­lui­hin. Täs­sä yk­si­löi­den ja me­nes­ty­jien ko­ros­ta­mas­sa maa­il­mas­sa on ai­kui­sel­le­kin vai­ke­aa myön­tää, et­tei pär­jää tai pysy pe­räs­sä. Voit var­maan ku­vi­tel­la, mil­tä se voi tun­tua lap­ses­ta tai nuo­res­ta. Ny­ky­nuo­ret ei­vät ole hei­kom­pia tai osaa­mat­to­mam­pia kuin ai­em­mat su­ku­pol­vet. Ai­em­mat su­ku­pol­vet ovat vas­tuus­sa sii­tä, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa ny­ky­nuo­ret ja lap­set elä­vät.

Neea Käh­kö­nen

Po­rin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (sd.)