Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­set te­le­vi­si­oi­dut väit­te­lyt pi­det­tiin vuon­na 1960. Sil­loin vas­tak­kain oli­vat John F. Ken­ne­dy ja Ric­hard Ni­xon. Pu­he­kier­tu­eel­ta saa­pu­nut Ni­xon tuli te­le­vi­si­os­tu­di­oon val­miik­si vä­sy­nee­nä. Väit­te­lys­sä hän pär­jä­si yh­tä hy­vin kuin Ken­ne­dy. Ni­xo­nin käyt­tä­mä kas­vo­voi­de al­koi kui­ten­kin su­laa stu­di­on lamp­pu­jen lois­tees­sa. Hi­koi­le­va Ni­xon vai­kut­ti ku­lah­ta­neel­ta nuo­rek­kaan ja ener­gi­sen Ken­ne­dyn rin­nal­la. To­si­a­si­as­sa Ken­ne­dy oli ki­pu­lää­ke­ad­dik­ti­na näis­tä eh­dok­kais­ta se raih­nai­sem­pi ta­paus. Mut­ta ima­go rat­kai­si. Se muis­te­taan vuo­den 1960 erit­täin ta­sai­sen vaa­li­kamp­pai­lun kään­ne­koh­ta­na. Näh­tiin­kö vuo­den 2024 vaa­lien rat­kai­su­het­ki vii­kon ta­kai­ses­sa te­le­vi­si­o­väit­te­lys­sä?

Te­le­vi­si­o­väit­te­ly­jen mer­ki­tys­tä on usein yli­ar­vi­oi­tu. Mitä pi­tem­mäl­le po­li­tiik­ka on po­la­ri­soi­tu­nut, sitä var­mem­min eh­do­kas on jo pää­tet­ty etu­kä­teen. Väit­te­lyt ovat muut­tu­neet po­liit­ti­sek­si viih­teek­si, jos­sa asi­a­si­säl­tö on si­vu­seik­ka. Vuo­den 2020 vaa­lien väit­te­lyis­sä Do­nald Trump yrit­ti nu­jer­taa Joe Bi­de­nin mu­dan­hei­tol­la. Tu­lok­se­na oli äly­va­paa­ta huu­ta­mis­ta. Ke­sä­kuun 2024 väit­te­ly oli eri­lai­nen. Trump suol­si taas pos­ket­to­mia val­hei­ta ja it­se­ke­hua tut­tuun tyy­liin­sä. Nel­jä vuot­ta sit­ten Bi­den vas­ta­si nii­hin na­pa­kas­ti. Nyt hän näyt­ti hau­raal­ta van­huk­sel­ta, jon­ka paik­ka oli­si ai­van jos­sain muu­al­la kuin te­le­vi­si­os­tu­di­os­sa.

Oi­keis­to­me­dia ot­taa ilon ir­ti Bi­de­nin väit­te­ly­ha­pa­roin­nis­ta. Fox News tu­lee pyö­rit­tä­mään koko vaa­li­syk­syn klip­pe­jä Bi­de­nin mo­kis­ta. Fox New­sin häi­käi­le­mä­tön te­le­vi­si­o­joh­ta­ja Ro­ger Ai­les ar­vi­oi ai­ka­naan juon­ta­jia lait­ta­mal­la ää­nen pois te­le­vi­si­os­ta. Ai­les ha­lu­si tie­tää, näyt­tää­kö juon­ta­ja va­kuut­ta­val­ta. Jos ei näyt­tä­nyt, puhe ei vai­ku­tel­maa muut­ta­nut. Bi­de­nin kan­nal­ta väit­te­lyn pa­him­mat het­ket oli­vat juu­ri ne, kun hän ei pu­hu­nut. Bi­de­nin la­sit­tu­nut kat­se ja muu­mi­o­mai­nen ole­mus toi mie­lee­ni muu­ta­man­kin kau­hu­e­lo­ku­van.

Vaa­lei­hin on vie­lä nel­jä kuu­kaut­ta. Lop­pu­tu­los­ta ei siis kan­na­ta ju­lis­taa var­mak­si. Mut­ta Joe Bi­den ja de­mok­raa­tit ovat nyt pa­has­sa pu­las­sa. Pre­si­dent­ti te­ki­si maal­leen pal­ve­luk­sen ve­täy­ty­mäl­lä pi­kai­ses­ti eh­dok­kuu­des­ta.

Kim­mo Aho­nen

Po­rin yli­o­pis­to­kes­kus