Ot­sik­ko on vaa­ti­va, jon­ka jat­ko kuu­lui, et­tä ”Et­sim­me juu­ri si­nua, si­nul­la on teh­tä­vä”. Ot­sik­ko hyp­pä­si erään leh­den kan­nes­ta nä­kö­kent­tää­ni. Koen tä­män lau­seen si­ten, et­tä nyt edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na, kun­ta­päät­tä­jä­nä, alu­e­val­tuus­to­ryh­män va­ra­jä­se­ne­nä, puo­li­so­na ja äi­ti­nä, mi­nul­la on teh­tä­vä.

Mitä toi uu­si vuo­si tul­les­saan? Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti se toi tul­les­saan työ­nan­ta­ja­vaih­dok­sen. Sain muu­ta­ma päi­vä sit­ten työ­to­dis­tuk­sen 11 vuo­den pal­ve­lus­ta so­si­aa­li­oh­jaa­ja­na Kes­so­ten kun­ta­yh­ty­män vam­mais­pal­ve­lus­sa ja 1.1.2023 siir­ryin Sa­ta­kun­nan Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­luk­seen. Muu­tos on iso, vaik­ka työ, jota tu­len te­ke­mään jat­kos­sa, on sama.

Muu­tok­seen val­mis­tau­tu­mis­ta työ­pai­kal­la­ni on ol­lut koko syk­syn ja se on vain kiih­ty­nyt lop­pua koh­den. Mi­nua, ku­ten mon­taa muu­ta­kin, kuor­mit­taa uu­sien asi­oi­den omak­su­mi­nen, tie­to­tul­va, uu­den oh­jel­man omak­su­mi­nen. Ikään­ty­vä­nä työn­te­ki­jä­nä tie­to­jen omak­su­mi­seen me­nee enem­män ai­kaa. Säh­kö­pos­ti­o­soi­te vaih­tuu ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta myös. Tii­mim­me suu­re­nee, kun mu­kaan tu­lee Posa ja Huit­ti­nen. Kes­tää var­maan het­ken en­nen kuin uu­siin asi­oi­hin taas tot­tuu ja ns. ta­sai­nen ar­ki­työn­te­on al­kaa. Tu­le­va muu­tos on hen­ki­lö­kun­nan osal­ta to­del­la iso. Pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mi­seen tu­lee var­mas­ti muu­tok­sia, jot­kut pal­ve­lut (ei la­ki­sää­tei­set) pois­tu­vat käy­tös­tä ja ti­lal­le tu­lee uu­sia tai toi­min­ta­mal­le­ja uu­dis­te­taan.

Se, mitä muu­tos tar­koit­taa kun­tien asuk­kail­le, kun so­si­aa­li- ja ter­veys- ja pe­las­tus­pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­een har­teil­le, sen näyt­tää vain ai­ka. On ker­rot­tu jul­ki­ses­ti, et­tä muu­tos me­nee hy­vin, kun kun­ta­lai­set ei­vät edes sitä huo­maa. Kun­ta­lais­ten kan­nal­ta tur­val­li­seen siir­ty­mi­seen on kui­ten­kin va­rau­dut­tu ja se on otet­tu huo­mi­oon.

Mi­nul­la on teh­tä­vä ja omal­ta osal­ta­ni se tar­koit­taa, et­tä vien oi­ke­aa tie­toa eteen­päin. Esi­merk­ki­nä voi ol­la esi­merk­ki vam­mais­pal­ve­lu-uu­dis­tus. Vam­mais­pal­ve­lu­la­ki uu­dis­tuu pie­nin as­ke­lin, al­kuun vain osit­tain. Vam­mais­pal­ve­lu­lain uu­dis­tus ko­ko­nai­suu­des­saan mui­den muu­tok­sien osal­ta on vie­lä edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä. Mis­tä vam­mais­lain­sää­dän­nön uu­dis­tuk­ses­sa on kyse? Kyse on pit­kään ta­voi­tel­lus­ta uu­dis­tuk­ses­ta, jon­ka kes­kei­nen läh­tö­koh­ta on vam­mais­ten hen­ki­löi­den osal­li­suus ja yh­den­ver­tai­suus sekä ai­dos­ti vam­mai­sen hen­ki­lön tar­pei­den mu­kai­set ja it­se­näis­tä elä­mää tu­ke­vat pal­ve­lut. Uu­si vam­mais­pal­ve­lu­la­ki si­säl­täi­si laa­jan pal­ve­lu­va­li­koi­man. Vam­mai­sel­la hen­ki­löl­lä oli­si sub­jek­tii­vi­nen oi­keus lä­hes kaik­kiin vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­siin pal­ve­lui­hin. Vam­mai­set hen­ki­löt sai­si­vat jat­kos­sa tar­vit­se­man­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sa­man lain­sää­dän­nön pe­rus­teel­la di­ag­noo­sis­ta riip­pu­mat­ta.

Tuu­la Ni­ku­la-Häk­li (kesk.)

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Ko­ke­mä­ki