Ol­li Reh­nil­lä (re­ser­vin luut­nant­ti) on näyt­tö­jä ja nä­ke­mys­tä maan­puo­lus­tuk­sen avain­ky­sy­myk­sis­tä. Re­a­lis­ti­suus ja his­to­ri­an­ta­ju nä­ky­vät hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa rat­kai­suis­saan ja ajan­koh­tai­sis­sa puo­lus­tuk­sen ja ase­vel­vol­li­suu­den ke­hit­tä­mis­tä kos­ke­vis­sa kan­na­no­tois­sa.

Puo­lus­tus­voi­mien yli­pääl­lik­kyys on kes­kei­nen ja nä­ky­vä osa pre­si­den­tin vas­tui­ta. Ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen vas­tuun kan­ta­mi­nen jää va­jaak­si, el­lei ote­ta huo­mi­oon puo­lus­tus­ky­sy­mys­ten osaa­mis­ta.

Pre­si­den­tin har­kin­ta­ky­kyä ky­sy­tään eri­to­ten so­ti­laal­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä.

Kan­nat­taa huo­ma­ta, et­tä pre­si­dent­ti yli­pääl­lik­kö­nä päät­tää puo­lus­tuk­sen kes­kei­sis­tä pe­rus­teis­ta. Suo­mi puo­lus­taa it­se­ään nii­den suun­ni­tel­mien poh­jal­ta.

Pre­si­dent­tieh­dok­kaat ovat suh­tau­tu­neet eri ta­voin puo­lus­tus­voi­miin ja nii­den ajan­ta­sai­seen ke­hit­tä­mi­seen ku­ten myös puo­lus­tus­me­noi­hin ja ase­vel­vol­li­suu­den to­teut­ta­mi­seen. Erot on syy­tä no­tee­ra­ta.

Toh­to­ri Rehn on ak­tii­vi­ses­ti pi­tä­nyt esil­lä maan­puo­lus­tuk­sen avai­na­si­oi­ta ase­vel­vol­li­suu­des­ta, ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­ta ja huol­to­var­muu­des­ta läh­tien ma­te­ri­aa­li­han­kin­toi­hin ja maan asut­tu­na pi­tä­mi­seen as­ti osa­na ul­ko-, tur­val­li­suus- ja puo­lus­tus­po­li­tiik­kaa. Niis­sä­kin asi­ois­sa Rehn on toi­mi­nut va­kaas­ti.

Juha Kor­ke­ao­ja, re­ser­vin ma­ju­ri, en­ti­nen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­teri

Ee­ro Rei­jo­nen, re­ser­vin ma­ju­ri, en­ti­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja

Sep­po Kää­ri­äi­nen, re­ser­vin ma­ju­ri, en­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

Mart­ti Pura, re­ser­vin ma­ju­ri, en­ti­nen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri

Ta­pa­ni Töl­li, re­ser­vin ma­ju­ri, en­ti­nen hal­lin­to- ja kun­ta­mi­nis­te­ri

Jari Lep­pä, re­ser­vin ma­ju­ri, en­ti­nen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri

Ant­ti Kaik­ko­nen, re­ser­vin kap­tee­ni, en­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

Mik­ko Sa­vo­la, re­ser­vin vää­pe­li, en­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri