Nuo­ri­so­ryös­töt pii­naa­vat eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­tua. Ryös­töis­sä uha­taan vä­ki­val­lal­la tai käy­te­tään sitä. Li­säk­si uh­kail­laan tap­pa­mi­sel­la, jos uh­ri us­kal­taa ker­toa po­lii­sil­le ta­pah­tu­nees­ta. Tämä joh­taa sii­hen, et­tä moni ei us­kal­la teh­dä asi­as­ta ri­ko­sil­moi­tus­ta. Ti­lan­ne on jo rä­jäh­tä­nyt kä­siin.

Myös­kään jul­ki­set lii­ken­ne­vä­li­neet ei­vät ole tur­val­li­sia. Vuon­na 2022 naa­mi­oi­tu­neet nuo­ret ryös­ti­vät 14-vuo­ti­ail­ta pu­he­li­mia, lom­pa­koi­ta ja vaat­tei­ta sa­mal­la uha­ten tap­pa­mi­sel­la. Bus­sis­sa ku­kaan ei us­kal­ta­nut puut­tua ti­lan­tee­seen. Po­lii­sin tie­to­jen pe­rus­teel­la alai­käis­ten vä­ki­val­ta­ri­kok­set ovat kol­min­ker­tais­tu­neet vuo­des­ta 2015.

Suo­men val­ti­on eit­tä­mät­tä tär­keim­piä teh­tä­viä on pi­tää huol­ta tur­val­li­suu­des­ta. Yhä raa­is­tu­vam­pi jen­gi­vä­ki­val­ta pi­tää yl­lä pe­lon il­ma­pii­riä. Tämä hal­li­tus pa­nos­taa po­lii­sin mää­rä­ra­hoi­hin, ja po­lii­si­teh­tä­vis­sä toi­mi­vien mää­rä nos­te­taan 8 000 po­lii­si­hen­ki­lö­työ­vuo­teen vaa­li­kau­den lop­puun men­nes­sä. Oi­keus­mi­nis­te­ri Lee­na Meri (ps.) ajaa ri­kosp­ro­ses­sin te­hos­ta­mi­seen mo­nia eri toi­mia. Näi­den tar­koi­tuk­se­na on ki­ris­tää ka­tu­jen­gei­hin liit­ty­vien ri­kos­ten ran­gais­tuk­sia.

Ylei­ses­ti maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on ki­ris­ty­mäs­sä ym­pä­ri Eu­roop­paa. Eu­roo­pan par­la­men­tin suu­rim­man ryh­män EPP:n vaa­li­tee­ma­na on ns. ”Ru­an­da-mal­li”. Mal­lis­sa EU:sta tur­va­paik­kaa ha­ke­vat ih­mi­set lä­he­tet­täi­siin tur­val­li­seen kol­man­teen maa­han, jos­sa tur­va­paik­ka­ha­ke­mus kä­si­tel­täi­siin. Jos ha­ki­ja saa myön­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen, hän sai­si tur­va­pai­kan EU:n ul­ko­puo­li­ses­ta tur­val­li­ses­ta maas­ta. Jos tur­va­paik­ka­pää­tös on kiel­tei­nen, hä­net lä­het­täi­siin ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa. Myös Ruot­si on siir­ty­nyt pal­jon par­jat­tuun ”ää­ri­oi­keis­to­lai­seen” po­li­tiik­kaan maa­han­muu­ton osal­ta. Ruot­sis­sa ää­nen­pai­not ovat ko­ven­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti.

Lau­ra Huh­ta­saa­ri

kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)

Me­ri­kar­via