Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een al­ku ei ole läh­te­nyt liik­keel­le il­man tus­kia. Usei­den vaa­li­kau­sien ai­ka­na val­mis­tel­tu uu­dis­tus saa­tiin vih­doin käyn­tiin tä­män vuo­den alus­sa. Vii­me vuo­si meni or­ga­ni­saa­ti­on ra­ken­ta­mi­ses­sa, alu­e­vaa­leis­sa sekä toi­min­to­jen ja so­pi­mus­ten hal­tuu­no­tos­sa. Vaik­ka koko ajan Sa­ta­kun­nas­sa­kin ko­ros­tet­tiin, et­tä uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu ete­ni suun­ni­tel­lus­ta, niin pa­kos­ti en­sim­mäis­ten toi­min­ta­kuu­kau­sien ai­ka­na on esiin nous­sut nä­ke­mys, et­tä tu­li­ko to­del­li­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­ken­ta­mi­nen eteen sit­ten­kin lii­an no­pe­as­ti. Kai­ken muun li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eet tu­le­vat te­ke­mään en­sim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuo­te­naan pa­has­ti tap­pi­ol­li­set ti­lin­pää­tök­set.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een edes­sä on mo­nia iso­ja asi­oi­ta, jois­sa on sel­ven­net­tä­vää. Kai­ken pe­rus­ta­na on kui­ten­kin luot­ta­mus­joh­don ase­ma. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja Kir­si Var­hi­la an­toi rei­lu viik­ko sit­ten Sa­ta­kun­nan Kan­sas­sa haas­tat­te­lun, jota on lu­et­tu tar­kas­ti niin pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien sa­ta­kun­ta­lais­ten kah­vi­pöy­dis­sä, hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le kiin­teis­tö­jä vuok­ran­neis­sa kun­nis­sa kuin hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jien­kin kes­kuu­des­sa.

Haas­tat­te­lu ei luo­nut va­kaut­ta, vaan epä­tie­toi­suut­ta. Pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät sa­ta­kun­ta­lai­set ovat al­ka­neet poh­tia, mis­sä päin Sa­ta­kun­taa on tu­le­vai­suu­des­sa jat­kos­sa­kin pal­ve­lui­ta ja mil­lai­sia pal­ve­lui­ta. Huo­li on ai­to ja iso.

Kun­nis­sa on alet­tu poh­tia, yrit­tää­kö hy­vin­voin­ti­a­lue rim­puil­la ir­ti nyt pal­ve­lui­ta tuot­ta­vien kun­tien omis­tuk­ses­sa ole­vien kiin­teis­tö­jen vuok­ra­so­pi­muk­sis­ta. Tä­tä­hän hy­vin­voin­ti­a­lue yrit­ti esi­mer­kik­si Ul­vi­las­sa Kul­laan­ko­don koh­dal­la, mut­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­li­tus sai asi­al­le ai­ka­li­sän. Kes­tä­vää pal­ve­lu­ver­kon suun­nit­te­lua ei ole se, et­tä vuok­ra­so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mis­ten mah­dol­li­suus lin­jaa pal­ve­lu­ra­ken­teen muo­dos­tu­mis­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jät­kin ovat kes­ke­nään kes­kus­tel­leet, mis­sä me­nee ope­ra­tii­vi­sen joh­don ja luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­don vas­tuun ja val­lan raja. Kum­man pi­tää lin­ja­ta isot stra­te­gi­set asi­at jul­ki­suu­des­sa?

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on edes­sä työ­läs syk­sy. Alu­een luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pi­täi­si ol­la mu­ka­na niin val­tuus­to-, hal­li­tus- kuin lau­ta­kun­ta­ta­sol­la­kin koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ver­kon laa­din­nas­sa. To­del­li­suu­des­sa jo syk­syl­lä pi­tää ol­la tie­dos­sa, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta eri puo­lil­la Sa­ta­kun­taa vuon­na 2024 tuo­te­taan, jot­ta hy­vin­voin­ti­a­lue pys­tyy al­ka­maan ra­ken­taa en­si vuo­den bud­jet­ti­aan.

Pal­ve­lu­verk­ko ja se, mitä pal­ve­lui­ta jat­kos­sa on tar­jol­la eri kun­nis­sa, on konk­reet­ti­nen asia, mikä nä­kyy sa­ta­kun­ta­lais­ten ar­jes­sa. Kyse on myös niin suu­ris­ta ar­vo­va­lin­nois­ta, et­tä suo­ril­la vaa­leil­la va­lit­tu­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den sekä val­tuus­ton va­lit­se­mien mui­den luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pi­tää nämä lin­jauk­set teh­dä ja joh­taa val­mis­te­lua. Jot­ta luot­ta­mus­hen­ki­löt saa­vat pää­tök­set teh­tyä lin­jak­kaas­ti ja tar­vit­ta­es­sa su­ju­vas­ti on syy­tä miet­tiä myös luot­ta­mu­se­lin­ten jä­sen­mää­riä. Alu­e­hal­li­tuk­ses­sa­kin on syy­tä va­ka­vas­ti kes­kus­tel­la, oli­si­ko jo vii­saut­ta va­li­ta alu­e­hal­li­tuk­seen työ­va­li­o­kun­ta.

Kun pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­te­tään, ei läh­tö­koh­ta­na voi ol­la se, et­tei­kö kai­kis­sa kun­nis­sa ole jat­kos­sa lä­hi­pal­ve­lui­ta. Pi­tää ol­la. Mut­ta eri kun­nis­sa voi ol­la ja pi­tää­kin ol­la eri­lai­sia ja eri­ta­soi­sia lä­hi­pal­ve­lui­ta. Täl­lai­sen lin­jauk­sen myös sa­ta­kun­ta­lai­set hy­väk­sy­vät.