Vaik­ka maa- ja met­sä­ta­lou­den roo­li suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa on hy­vin kes­kei­nen ja alo­ja kos­ke­vat ky­sy­myk­set ovat ol­leet pin­nal­la lä­hes koko ku­lu­neen hal­li­tus­kau­den, on niin maa­ta­lou­den ah­din­gos­ta kuin met­sä­ta­lou­den tu­le­vai­suu­des­ta­kin pu­hut­tu vaa­lien al­la har­mit­ta­van vä­hän. Osal­lis­tuin tiis­tai­na MTK:n Sa­ta­kun­nan vaa­li­pa­nee­liin ja täs­tä oli­vat kaik­ki pai­kal­la ol­leet puo­lu­eet yk­si­mie­li­siä.

Sen si­jaan tur­ve ja­koi mie­li­pi­tei­tä. Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan ener­gi­a­po­li­tiik­ka on ol­lut pal­jon ta­pe­til­la. En­nen so­taa tur­ve­tuo­tan­to ajet­tiin ker­ta­ry­säyk­sel­lä alas ja so­dan alet­tua sitä py­rit­tiin kii­rei­ses­ti nos­ta­maan, sil­lä tur­ve­tuo­tan­nol­la on mer­kit­tä­vä roo­li ener­gi­an­tuo­tan­non huol­to­var­muu­den nä­kö­kul­mas­ta. Pa­nee­lis­sa löy­sim­me ai­hees­ta yh­tei­sym­mär­ryk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja­kol­le­ga Ma­ti­as Mart­ti­sen (kok) kans­sa, vaik­ka puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­po on­kin lin­jan­nut tur­peen käy­tön lo­pet­ta­mi­ses­ta.

Oli kyse maa- tai met­sä­ta­lou­des­ta, tu­lee muis­taa, mitä alat mer­kit­se­vät Suo­mel­le. Puh­das­ta lä­hi­ruo­kaa ja työ­tä sekä vien­ti­tu­lo­ja. Kes­kus­te­lu kum­mas­ta­kin alas­ta läh­tee va­li­tet­ta­van usein ide­o­lo­gi­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta tai ne­ga­tii­vi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Syy­te­tään, et­tä met­sä­te­ol­li­suu­den ta­kia puut ha­ka­taan lii­an nuo­re­na, mut­ta ei kii­te­tä, et­tä met­sä­te­ol­li­suus ke­hit­tää jat­ku­vas­ti uu­sia, ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä vaih­to­eh­to­ja muo­vin ti­lal­le. Hy­vin­voi­va te­ol­li­suus in­no­voi ja ke­hit­tää pa­rem­paa ja kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta, mut­ta ra­joit­ta­mal­la alan mah­dol­li­suuk­sia eri­lai­sin met­sä­ka­to- ja vih­re­ä­siir­ty­mä di­rek­tii­vein, te­ol­li­suus kes­kit­tyy te­ke­mään sitä, mis­tä tu­lee tuot­toa. Niin kuin min­kä ta­han­sa yri­tyk­sen kuu­luu­kin.

Puo­lu­e­ra­jat ylit­tä­väl­lä kan­sa­ne­dus­ta­jien yh­teis­työl­lä lu­vas­sa on ai­na­kin Sa­ta­kun­nan osal­ta veh­re­ät nä­ky­mät koko Suo­mel­le. On­han Sa­ta­kun­ta ko­ko­aan suu­rem­pi maa­kun­ta – ai­na­kin jos vien­ti­lu­ku­ja kat­soo.

Pet­ri Huru

kan­sa­ne­dus­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (ps.)

Pori