Riik­ka Pur­ran va­lin­taa Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jak­si he­rät­ti epäi­ly­jä. Mah­taa­ko aka­tee­mi­nen nai­nen so­pia jät­kä­puo­lu­eek­si ni­me­tyn ryh­män joh­toon, ky­sel­tiin. Vii­mek­si Ylen teet­tä­mä gal­lup an­toi tä­hän vas­tauk­sen. Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus nou­si lä­hes kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä ja PS kii­la­si de­ma­rien ohi kak­ko­sek­si.

Gal­lu­pin teet­tä­neen Ta­lous­tut­ki­muk­sen ana­lyy­si ker­too, et­tä kan­na­tuk­sen nou­sun ta­ka­na ovat ni­me­no­maan nai­set. Ei­kä vä­hin te­ki­jä ole pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra.

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le an­taa mus­ke­lei­ta se, et­tä kan­nat­ta­jak­si il­moit­tau­tu­neet ovat myös mui­den puo­lu­ei­den kan­nat­ta­jia us­kol­li­sem­pia. Tämä tie­tää hy­vää kol­men kuu­kau­den pääs­tä pi­det­tä­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

Mi­hin sit­ten pe­rus­suo­ma­lais­ten suo­si­on kas­vu pe­rus­tuu? Puo­lue on pu­heen­joh­ta­jan­sa joh­dol­la ar­vos­tel­lut an­ka­ras­ti is­tu­vaa pu­na­vih­re­ää hal­li­tus­ta.

Säh­kön ja lii­ken­ne­polt­to­ai­nei­den hin­ta, nuo­ri­so­jen­git, jois­sa maa­han­muut­ta­jat ovat enem­mis­tö­nä, ter­veys­puo­len hoi­to- ja ra­hoi­tu­son­gel­mat…

Kaik­ki nämä tee­mat ovat sel­lai­sia, joi­den keh­noa hoi­toa kri­ti­soi­mal­la PS on saa­nut nou­se­via vir­tauk­sia sii­pien­sä al­le. Val­ti­on vel­ka­on­gel­maa pe­rus­suo­ma­lai­set läh­ti­si­vät rat­ko­maan eten­kin ke­hi­ty­sa­vus­ta ja maa­han­muu­ton ku­luis­ta tin­ki­mäl­lä.

Var­sin­kin va­sem­mal­la lai­dal­la PS:n po­liit­ti­sia avauk­sia pi­de­tään po­pu­lis­ti­si­na ja pää­o­sin vail­la to­del­li­sia rat­kai­su­mal­le­ja. Joka ta­pauk­ses­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten vies­tit pu­hut­te­le­vat kan­saa ai­ka­na, jol­loin per­hei­den vai­keu­det nä­ky­vät kuk­ka­ros­sa. Omat kan­sa­lai­set en­sin -tee­mal­le on sel­keä so­si­aa­li­nen ti­laus.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on kas­va­nut ke­säs­tä as­ti. Roh­keim­mat po­liit­ti­set ko­lum­nis­tit vä­läyt­te­le­vät PS:lle jopa kär­ki­paik­kaa ohi ko­koo­muk­sen, kun vaa­lei­hin men­nään. Vai­kea us­koa, mut­ta ei kai se mah­do­ton­ta ole.

Kes­kus­tan ki­pui­lus­ta on pu­hut­tu. Ylen gal­lu­pis­sa nou­sua oli lä­hes kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä ja suo­sio meni yli maa­gi­sen kym­me­nen pro­sen­tin ra­jan. Pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko voi huo­kais­ta het­kek­si. Mut­ta vain het­kek­si.

Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä voi ol­la syy­nä het­ken hel­po­tuk­seen.

Iso on­gel­ma löy­tyy puo­lu­een pe­rus­lin­jas­ta. Pi­täi­si­kö pa­la­ta ai­to­vie­ril­le ja var­mis­taa pe­rus­kan­nat­ta­jien suo­sio ja yleen­sä­kin lei­mau­tua maa­kun­tien puo­les­ta­pu­hu­jak­si. Nyt täl­lai­nen vies­ti on ka­dok­sis­sa.

Saa­rik­ko teki edus­kun­ta­ryh­män pai­nos­tuk­ses­ta ir­ti­ot­toa vi­her­va­sem­mis­to­lai­seen po­li­tiik­kaan. Pie­leen meni. Kan­sa näki ja me­dia tois­ti, et­tä kepu pet­tää ai­na, kun puo­lue ää­nes­ti edus­kun­nas­sa vas­taan hal­li­tuk­ses­sa jo so­vit­tu­ja lin­jauk­sia.

De­ma­rei­ta kan­nat­te­lee San­na Ma­ri­nin suo­sio. Se on mer­kit­tä­väs­ti puo­lu­een suo­si­o­ta suu­rem­pi. Ko­koo­muk­ses­sa ti­lan­ne on päin­vas­tai­nen. Puo­lue kan­nat­te­lee Pet­te­ri Or­poa.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Kir­joit­ta­ja on Eu­ra­jo­el­la asu­va leh­dis­tö­neu­vos.