Uu­det hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat aloit­ta­neet toi­min­tan­sa ja al­ku on ol­lut tak­kui­nen myös Sa­ta­kun­nas­sa. Mo­net asi­at ovat ol­leet se­kai­sin niin luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kuin joh­don­kin osal­ta, toi­saal­ta po­ti­laat odot­ta­vat tur­haan ta­kai­sin­soit­toa, saa­ti saa­vat lää­kä­ri­ai­kaa. Haas­teil­ta ei väl­ty­tä hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toin­nis­sa­kaan. Pu­laa on jo mo­nis­ta eri am­mat­ti­ryh­mien osaa­jis­ta.

Työ­hy­vin­voin­nin tut­ki­muk­sis­sa työn­te­ki­jät ko­ros­ta­vat kuin­ka työs­sä viih­ty­vyy­teen vai­kut­ta­vat muut­kin te­ki­jät kuin palk­kaus. Näi­tä ovat muun mu­as­sa riit­tä­vät re­surs­sit, mah­dol­li­suus kes­kit­tyä teh­tä­viin, joi­ta toi­men­ku­vaan oi­ke­as­ti si­säl­tyy sekä hyvä joh­ta­mi­nen. Esi­mie­hel­lä tu­lee ol­la oi­ke­as­ti ai­kaa joh­taa ei­kä työ­päi­vä saa koos­tua pel­käs­tä re­a­goin­nis­ta äkil­li­siin hä­tä­ti­lan­tei­siin.

Uu­del­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on usei­ta joh­ta­mis­por­tai­ta. Työn­te­ki­jä koh­taa kui­ten­kin yleen­sä lä­hie­si­mie­hen, jon­ka osaa­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää, jot­ta työ­pai­kal­la val­lit­see hyvä hen­ki. Hyvä joh­ta­ja ei toi­mi ole­tus­ten poh­jal­ta vaan on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja kuun­te­lee työ­yh­tei­sö­ään. Kuin­ka esi­mies puut­tuu esi­mer­kik­si kiu­saa­mi­seen, re­surs­sien ja työ­vuo­ro­jen ja­ka­mi­seen tai ta­sa­puo­li­seen tie­dot­ta­mi­seen on tär­ke­ää. Jos em­me koe, et­tä mei­tä koh­del­laan ar­vok­kaas­ti, pa­hoin­voin­ti li­sään­tyy ja lo­pul­ta yk­si­löt vaih­ta­vat työ­paik­kaa.

Pet­te­ri Or­pon hal­li­tu­soh­jel­mas­sa kan­nus­te­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta li­sää­mään so­te­a­lan hou­kut­te­le­vuut­ta hen­ki­lös­tön tar­peet huo­mi­oi­val­la ja osal­lis­ta­val­la joh­ta­mi­sel­la pa­ran­ta­mal­la työn­ja­koa ja jous­ta­vuut­ta. Jo­kai­nen so­si­aa­li- tai ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jä, joka jää sai­raus­lo­mal­le tai siir­tyy mui­hin teh­tä­viin esi­mer­kik­si huo­non työ­il­ma­pii­rin tai uu­pu­mi­sen vuok­si, on tap­pio koko yh­teis­kun­nal­le. Uu­des­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa ta­voi­tel­laan uu­pu­muk­ses­ta ja työ­pa­hoin­voin­nis­ta joh­tu­vien sai­raus­pois­sa­o­lo­jen puo­lit­ta­mis­ta tu­le­vien vii­den vuo­den ai­ka­na. Hy­vään joh­ta­mi­seen kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta päi­vit­tä­mäl­lä val­ta­kun­nal­li­set ta­voit­teet huo­mi­oi­maan hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­ti. Myös hoi­to­työs­sä toi­mi­vien ko­ke­maa eet­tis­tä kuor­mi­tus­ta ha­lu­taan sel­vit­tää en­tis­tä pa­rem­min.

Osal­lis­ta­va joh­ta­mi­nen on kes­kei­nen osa hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­mi­sen on­nis­tu­mis­ta. Työn­ja­on uu­dis­ta­mi­nen edel­lyt­tää pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mis­ta ja ko­ko­nais­val­tais­ta työn ke­hit­tä­mis­tä. Sii­nä voi­daan on­nis­tua vain sil­lä, et­tä asi­ak­kai­ta hoi­ta­vat am­mat­ti­lai­set ja muu hen­ki­lös­tö ote­taan mu­kaan ke­hit­tä­mään toi­min­taa ja heil­lä on ai­to mah­dol­li­suus vai­kut­taa työ­yh­tei­sön ar­keen. Kes­ki­öön ja ar­jen toi­mi­vuu­teen nou­see myös työ­nan­ta­ja­ku­va. Sa­ta­kun­nas­sa on­kin tär­ke­ää pa­nos­taa vah­vaan työ­nan­ta­jab­rän­diin. Sil­lä li­sä­tään myös pi­to­voi­maa or­ga­ni­saa­ti­os­sa.

Mari Kau­nis­to­la

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kok.)