Sa­ta­kun­nan Kan­sa ja Hel­sin­gin Sa­nomat jul­kaisivat juu­ri ju­tun, jos­sa ker­rot­tiin, kuin­ka po­ri­lai­sen Kal­li­on pa­ris­kun­nan asun­to on jää­mäs­sä Po­rin saa­ris­tos­sa suun­ni­tel­lun säh­kön­siir­to­lin­jan al­le. Ky­sees­sä oli­si Sel­kä­me­rel­le suun­ni­tel­tu­jen mas­sii­vis­ten tuu­li­voi­ma­puis­to­jen tar­vit­se­ma uu­si säh­kö­lin­ja. Po­rin vih­reä siir­ty­mä sai jo al­ku­met­reil­lä val­ta­kun­nal­lis­ta jul­ki­suut­ta, ei­kä pel­käs­tään myön­tei­ses­sä mer­ki­tyk­ses­sä. Pää­tään nos­ti esiin myös van­ha­kan­tai­nen te­ol­li­suus­po­li­tiik­ka, jos­sa luon­toa ja pai­kal­li­sia kiin­teis­tö­no­mis­ta­jia ei juu­ri ar­vos­te­ta.

Ju­tus­sa ker­rot­tiin, kuin­ka pa­ris­kun­ta oli eri­tyi­sen pet­ty­nyt Po­rin kau­pun­gin suh­tau­tu­mi­seen. He ko­ki­vat ko­ti­kau­pun­kin­sa asen­teen vä­hät­te­le­väk­si. Po­rin kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­don vies­ti on ol­lut niin jul­ki­suu­des­sa kuin pai­kal­lis­ten kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa­kin sama: Pori on te­ol­li­suu­del­le mah­dol­lis­ta­va kump­pa­ni, hai­tat hank­keis­sa kos­ke­vat vain muu­ta­mia hen­ki­löi­tä. To­del­li­suu­des­sa pel­käs­tään suun­ni­tel­tu säh­kö­lin­ja Tah­ko­luo­dos­ta Ul­vi­laan kos­kee suo­raan viit­tä­kym­men­tä kiin­teis­töä saa­ris­tos­sa ja noin kah­ta­sa­taa kiin­teis­töä Pori kau­pun­gin alu­eel­la. Kyse on myös Po­rin saa­ris­ton her­käs­tä luon­nos­ta, eläi­mis­tä ja alu­een vir­kis­tys­käy­tös­tä.

Po­ris­sa on ol­lut vauh­ti pääl­lä saa­da kau­pun­kiin uut­ta vi­her­tä­vää te­ol­li­suut­ta. Kaa­vo­ja on lai­tet­tu uu­sik­si ja yh­teis­työ­so­pi­muk­sia al­le­kir­joi­tet­tu. Kai­kes­sa kii­rees­sä on unoh­det­tu pai­kal­liset. Itä-Suo­men yli­o­pis­to jul­kai­si kuin sat­tu­mal­ta vii­me vii­kol­la tut­ki­muk­sen, jos­sa joh­to­pää­tök­se­nä oli, et­tä pai­kal­li­nen vas­tus­tus saat­taa jopa tor­pa­ta tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta. Sik­si on­kin kä­sit­tä­mä­tön­tä, mi­ten kau­pun­ki on unoh­ta­nut pai­kal­li­set, kun sil­lä on niin pal­jon pe­lis­sä.

Kal­li­on pa­ris­kun­nan haas­tat­te­lu an­toi val­ta­kun­nal­lis­ta jul­ki­suut­ta hank­keel­le ja Po­rin ta­val­le toi­mia. Vih­re­äs­tä siir­ty­mäs­tä voi­si tul­la Po­ril­le uu­si elinkei­nomah­dol­li­suus, se voi­si pa­ran­taa ima­goa ja ve­to­voi­maa. Nyt on käy­mäs­sä niin, et­tä Pori on saa­mas­sa mai­ne­hait­taa. Kau­pun­ki voi­si yhä ha­lu­tes­saan ol­la ak­tii­vi­nen osa­puo­li säh­kö­lin­jo­jen suun­nit­te­lus­sa, niin et­tä saa­ris­to säi­lyy, kau­pun­gin ve­to­voi­ma kas­vaa ja Po­riin tu­lee in­ves­toin­te­ja. Nyt ta­pah­tu­ma­ket­ju on saa­nut ai­kaan sen, et­tä mo­net pai­kal­li­set ovat kau­pun­gin asen­teen vuok­si al­ka­neet jo vas­tus­taa tuu­li­voi­maa­kin. Ei­hän tä­män näin pi­tä­nyt men­nä?

Kir­joit­ta­ja omis­taa Kol­pan­lah­del­la va­paa-ajan­kiin­teis­tön ja on alu­een kiin­teis­tö­o­mis­ta­ja­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jä­sen.