Kaik­ki al­koi jo kau­an sit­ten. Jos­kus 1980-lu­vun lo­pus­sa, kun olin ylä­as­teel­la. Mei­tä odot­ti lois­ta­va tu­le­vai­suus. Ker­rot­tiin, et­tä maa­tam­me odot­ti ihan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa val­tai­sa työ­voi­ma­pu­la, jon­ka rat­kai­suk­si juu­ri mei­dän ikä­luok­kam­me oli syn­ty­nyt. Sit­ten tuli lama. Työt­tö­myys ki­pu­si puo­leen mil­joo­naan ja al­koi­vat sääs­tö­tal­koot. Myö­hem­min on kiis­tel­ty sii­tä, mitä oli­si voi­tu teh­dä la­man hoi­ta­mi­ses­sa toi­sel­la ta­val­la, mut­ta se tie­de­tään, et­tä lama-ajan lap­sis­ta mo­net ovat myö­hem­min jou­tu­neet elä­mäs­sään on­gel­miin.

It­se ryh­dyin enem­män seu­raa­maan yh­teis­kun­nal­li­sia asi­oi­ta juu­ri tuos­sa vai­hees­sa, 1990-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Tus­kin po­li­tiik­ka sitä en­nen­kään ko­vin ruu­suis­ta oli, mut­ta ai­na­kin sii­tä saak­ka pää­tök­sen­te­os­ta on usein vä­lit­ty­nyt luo­taan­työn­tä­vä kuva. Toi­sin kuin voi­si luul­la, tämä ei koh­dal­la­ni joh­du niin­kään sii­tä, et­tä pi­täi­sin po­li­tiik­kaa pelk­kä­nä juo­nit­te­lu­na ja omien etu­jen kah­mi­mi­seen pe­rus­tu­va­na jär­jes­tel­mä­nä. Pi­kem­min­kin vai­kut­taa sil­tä, et­tä po­li­tii­kas­ta ka­to­si­vat tuol­loin kaik­ki vaih­to­eh­dot, ei­vät­kä ne ole tul­leet ta­kai­sin.

Ny­ky­ään toki kiis­tel­lään pal­jon ar­vo­li­be­raa­lien ja ar­vo­kon­ser­va­tii­vien vä­lil­lä, mut­ta ta­lous­po­li­tiik­ka on ol­lut sa­man­lais­ta tuos­ta 1990-lu­vun alus­ta saak­ka. Me­nee sit­ten hy­vin tai huo­nos­ti, on teh­tä­vä leik­kauk­sia. Leik­kauk­set koh­dis­tu­vat käy­tän­nös­sä ai­na pe­rus­tur­vaan, ter­vey­den­huol­toon, kou­lu­tuk­seen ja kult­tuu­riin. Ma­ri­nin hal­li­tus oli täs­tä jon­kin­lai­nen, to­sin var­sin vai­su, poik­keus.

Ny­ky­ään pu­hu­taan pal­jon sii­tä, et­tä mie­len­ter­veys­pe­rus­tai­set elä­köi­ty­mi­set ja pois­sa­o­lot li­sään­ty­vät työ­e­lä­mäs­sä. Toki mie­len­ter­vey­son­gel­mia on muu­ten­kin pal­jon. Voi­si­ko tämä osak­si joh­tua po­li­tii­kan vaih­to­eh­dot­to­muu­des­ta? Kun ora­van­pyö­rään­sä uu­pu­nut työn­te­ki­jä tai by­rok­ra­ti­a­vii­da­kos­sa kamp­pai­le­va työ­tön huo­maa­vat, et­tei ää­nes­tä­mi­nen juu­ri­kaan vai­ku­ta har­joi­te­tun po­li­tii­kan ko­vaan yti­meen, ei ole ih­me, et­tä pelk­kä­nä ku­lu­e­rä­nä pi­det­ty kan­sa­lai­nen vä­syy ja ah­dis­tuu. Myös luot­ta­mus po­li­tiik­kaan si­nän­sä tun­tuu suu­res­ti hei­ken­ty­neen.

Rami Num­mi

Opis­ke­li­ja, Pori