Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue on toi­mi­nut kak­si kuu­kaut­ta. Kan­ger­te­lua on, mut­ta pe­rus­pal­ve­lut on tur­vat­tu.

Jat­ku­va sää­tä­mi­nen ei ole ih­me. Hal­li­tus sää­ti lait hä­täi­ses­ti, alu­eel­li­nen val­mis­te­lu­e­lin lin­ja­si poh­jat, po­liit­ti­set pii­rit löi­vät oman li­sän­sä ja alu­e­vaa­lien jäl­keen uu­det päät­tä­jät ja joh­ta­jat te­ki­vät pää­tök­set. Kaik­ki eri ih­mi­siä omi­ne vah­voi­ne mie­li­pi­tei­neen.

Vä­liin­pu­to­a­jia on il­maan­tu­nut. Asi­ak­kaat, yh­dis­tyk­set ja yrit­tä­jät sekä hen­ki­lös­tö ovat ol­leet ih­meis­sään, kun muu­tok­sia on tul­lut muun mu­as­sa yh­den­ver­tai­suu­den ni­mis­sä. Sen enem­pää val­mis­te­lu, pää­tök­sen­te­ko kuin vies­tin­tä­kään ei ole men­nyt kuin Ström­sös­sä.

Vää­ri­nym­mär­ryk­siä on ol­lut liik­keel­lä ja nii­tä on py­rit­ty oi­ko­maan, mut­ta tot­ta on, et­tä ”yh­den­ver­tai­suut­ta” on tul­kit­tu ko­vin yk­si­sil­mäi­ses­ti. Joh­ta­va de­ma­ri­päät­tä­jä­kin ver­ta­si uut­ta mal­lia Neu­vos­to­liit­toon. Yh­den­ver­tai­suus ei voi tar­koit­taa sitä, et­tä yk­si­löl­li­siin tar­pei­siin vas­ta­taan ta­sa­päi­sil­lä pal­ve­luil­la ja sitä myö­den kiin­te­äk­si lyö­dyl­lä hin­nal­la. Ih­mi­nen on yk­si­lö.

Par­haat käy­tän­nöt kan­nat­taa ot­taa käyt­töön. Sa­ta­kun­ta voi­si ot­taa mal­lia etä­pal­ve­luis­ta ja jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta niin muil­ta alu­eil­ta kuin yk­si­tyi­sil­tä toi­mi­joil­ta­kin.

Maa­kun­nan si­säl­lä­kin pi­täi­si siir­tyä par­hai­siin ei­kä hei­kom­piin käy­tön­töi­hin. Pal­ve­lu­se­te­lei­den käyt­tö on ai­van eri kuo­sis­sa Rau­mal­la kuin Kan­kaan­pääs­sä. Ko­tiin an­net­ta­vat pal­ve­lut, va­jaa­työ­ky­kyis­ten työ­kor­vaus ja moni muu pal­ve­lu ovat toi­mi­neet jois­sa­kin kun­nis­sa, kun taas toi­sis­sa sel­lai­set ei­vät ole juu­ri kiin­nos­ta­neet.

Sa­ta­kun­nas­sa moni yh­dis­tys ja sote-alan yri­tys ovat ol­leet huo­lis­saan yh­des­sä asi­ak­kai­den­sa kans­sa. Hy­vin­voin­ti­a­lue ei tule mi­ten­kään toi­meen il­maan näi­tä toi­mi­joi­ta. Tä­män pi­tää nä­kyä pää­tök­sis­sä ja kom­mu­ni­kaa­ti­os­sa ken­täl­lä.

Hy­vin­voin­ti­a­lue ei ole val­mis. Uu­del­la hal­li­tuk­sel­la on edes­sä kova työ pe­rus­tei­den vah­vis­ta­mi­seen. Kor­jaus­sar­jo­ja tar­vi­taan ja nii­tä puo­lu­eet ovat­kin jul­kais­seet. Vaa­lit rat­kai­se­vat.

Omal­la alu­eel­lam­me teem­me pää­tök­set ih­mi­sen ar­jes­ta an­ne­tuis­sa puit­teis­sa.

Samp­sa Ka­ta­ja

Asi­a­na­ja­ja, va­ra­tuo­ma­ri, alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja