Tiis­tai­na al­koi jäl­leen, ja on­nek­si, Suo­mi­A­ree­na Po­ris­sa. Se on koko maan seu­ra­tuin ja mer­kit­tä­vin yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu­ta­pah­tu­ma, joka tuo Po­riin niin päät­tä­jiä, tu­ris­te­ja, val­ta­kun­nal­lis­ta huo­mi­o­ta kuin kai­vat­tua os­to­voi­maa­kin. Mo­nil­le kau­poil­le, ra­vin­to­loil­le, ho­tel­leil­le ja yk­si­tyis­ma­joit­ta­jil­le Suo­mi­A­ree­na on jou­lu, vuo­den eh­do­ton se­son­ki. Ta­pah­tu­ma on mo­nel­la mit­ta­ril­la tär­keä Po­rin seu­dul­le.

Po­rin kau­pun­ki ja MTV ovat jär­jes­tä­neet ta­pah­tu­man nyt 19 ker­taa. Il­man val­ta­kun­nal­lis­ta me­di­a­ta­loa tä­män mit­ta­luo­kan ta­pah­tu­maa ja sen saa­maa huo­mi­o­ta ei voi­da jär­jes­tää. Suo­mi­A­ree­nan jär­jes­tä­mi­nen on tä­hän as­ti ta­pah­tu­nut Po­rin ja MTV mää­rä­ai­kai­sil­la so­pi­muk­sil­la. So­pi­muk­sia on ai­na jat­ket­tu ja uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta on usein il­moi­tet­tu juu­ri Suo­mi­A­re­naa -vii­kol­la. Tä­män vuo­den ta­pah­tu­ma on ny­kyi­sen so­pi­mus­kau­den vii­mei­nen.

Ai­na kun so­pi­mus­kau­si on lop­pu­mas­sa, Po­ris­sa on ol­lut le­vot­to­muut­ta ta­pah­tu­man jat­kos­ta. Tie­dos­sa on, et­tä Suo­mi­A­ree­na kiin­nos­taa mui­ta­kin kau­pun­ke­ja. Vii­me ai­koi­na le­vot­to­muut­ta on tuo­nut myös jul­ki­suu­des­sa esil­lä ol­lut MTV:n ta­lous­ti­lan­ne.

Va­kiin­tu­nut ta­pah­tu­ma tar­vit­see va­kiin­tu­neen ra­ken­teen. Mää­rä­ai­kai­nen so­pi­mus ei ole sel­lai­nen. Moni muu ta­pah­tu­ma, eri­tyi­ses­ti suu­rim­mat fes­ti­vaa­lit, ovat siir­ty­neet yh­dis­tys­poh­jai­sis­ta jär­jes­tä­jä­or­ga­ni­saa­ti­ois­ta osa­keyh­ti­ö­poh­jai­seen omis­tuk­seen. Osa­keyh­ti­ö­poh­jai­nen Suo­mi­A­ree­na, jos­sa omis­ta­ji­na oli­si­vat Po­rin kau­pun­ki ja MTV, oli­si yk­si va­ka­van har­kin­nan ar­voi­nen or­ga­ni­soi­tu­mis­muo­to, mi­ten jat­kos­sa jär­jes­tää Suo­mi­A­ree­na. Yh­ti­ö­muo­to lo­pet­tai­si nyt muu­ta­man vuo­den vä­lein käy­tä­vät neu­vot­te­lut so­pi­mus­ten uu­si­mi­ses­ta ja po­ri­lais­ten jän­ni­tyk­sen ta­pah­tu­man tu­le­vai­suu­des­ta. Osa­keyh­ti­ö­poh­jai­nen mal­li te­ki­si sen­kin, et­tä ve­ron­mak­sa­jat nä­ki­si­vät, mi­ten Po­rin kau­pun­ki ta­pah­tu­ma­yh­ti­ö­tä tu­ki­si. Mal­lin etu­ja oli­si myös, et­tä ta­pah­tu­maa voi­si ke­hit­tää pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä kuin so­pi­mus­kau­sien mit­tai­sil­la hank­keil­la.

Nyt al­ka­va Suo­mi­A­ree­na -viik­ko tuo toi­vot­ta­vas­ti hy­viä uu­ti­sia sen suh­teen, mi­ten Suo­mi­A­ree­na jat­kos­sa jär­jes­te­tään Po­ris­sa.