Ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki uu­dis­tuu 1.10.2023, mikä tuo muu­tok­sia ja uu­sia vel­voit­tei­ta verk­ko­kaup­paa har­joit­ta­vil­le elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le sekä ku­lut­ta­ja­luot­to­ja tar­jo­a­vil­le yri­tyk­sil­le.

Verk­ko­kau­pan mak­su­ta­vat tu­lee esit­tää tie­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä

Ku­lut­ta­jil­le ei saa verk­ko­kau­pas­sa enää lo­ka­kuun alus­ta al­ka­en tar­jo­ta en­si­si­jai­ses­ti luot­toa tai muu­ta mak­sun­lyk­käys­tä si­säl­tä­viä mak­su­ta­po­ja. Muu­tok­sen tar­koi­tuk­se­na on oh­ja­ta ku­lut­ta­jia käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti mui­ta mak­su­ta­po­ja kuin nii­tä, joil­la mak­sa­mis­ta ly­kä­tään myö­hem­mäk­si. Näin py­ri­tään vä­hen­tä­mään ku­lut­ta­jien vel­kaan­tu­mis­ta.

Lo­ka­kuun alus­ta al­ka­en tu­lee ku­lut­ta­jal­le esit­tää verk­ko­kau­pas­sa mak­su­ta­vat seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:

1. Mak­su­ta­vat, joi­hin ei si­säl­ly mah­dol­li­suut­ta ha­kea tai käyt­tää luot­toa tai saa­da muu­ta mak­sun­lyk­käys­tä. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si verk­ko­mak­sut, de­bit- tai Visa Elect­ron -kor­tit, tai lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dut.

2. Mak­su­ta­vat, joi­hin voi si­säl­tyä mah­dol­li­suus ha­kea tai käyt­tää luot­toa tai saa­da muu­ta mak­sun­lyk­käys­tä. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si yh­dis­tel­mä­kor­tit de­bit- ja cre­dit-omi­nai­suuk­sil­la tai mak­su­so­vel­luk­set, ku­ten Mo­bi­le­Pay, jo­hon ku­lut­ta­ja on va­lin­tan­sa mu­kaan voi­nut liit­tää pait­si de­bit-, myös cre­dit-kor­tin.

3. Mak­su­ta­vat, jot­ka mer­kit­se­vät luo­ton ha­ke­mis­ta, käyt­tä­mis­tä tai muu­ta mak­sun­lyk­käys­tä, ku­ten luot­to­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen, mak­su­ai­ka- tai luot­to­kort­ti tai pos­tien­nak­ko.

Mi­tään mak­su­ta­paa ei saa verk­ko­kau­pas­sa aset­taa ole­tus­va­lin­nak­si edes asi­ak­kaan ai­kai­sem­man os­ton pe­rus­teel­la. Ku­lut­ta­jan tu­lee si­ten teh­dä mak­su­ta­pa­va­lin­ta kun­kin so­pi­muk­sen osal­ta erik­seen.

Hen­ki­löl­li­syy­den to­den­ta­mis­vel­vol­li­suus verk­ko­kau­pas­sa laa­je­nee

Lo­ka­kuun alus­ta ta­va­ran tai tuot­teen os­ta­van ku­lut­ta­jan hen­ki­löl­li­syys tu­lee verk­ko­kau­pan kas­sal­la to­den­taa vah­vaa säh­köis­tä tun­nis­ta­mis­ta käyt­tä­en ai­na sil­loin, kun ku­lut­ta­ja va­lit­see mak­sun­lyk­käys­tä tar­koit­ta­van mak­su­ta­van, ku­ten las­kun tai erä­mak­sun. Sään­nök­sen ta­voit­tee­na on vää­rin­käy­tös­ten mi­ni­moi­mi­nen sekä ri­kol­li­suu­den ja sii­tä ai­heu­tu­vien hait­to­jen vä­hen­tä­mi­nen.

Mi­kä­li ku­lut­ta­ja kui­ten­kin va­lit­see mak­su­ta­vak­si esi­mer­kik­si mak­su­kor­tin tai muun mak­su­vä­li­neen, eli ku­lut­ta­jan va­lit­se­ma mak­su­ta­pa kuu­luu mak­su­pal­ve­lu­lain so­vel­ta­mi­sa­laan, so­vel­le­taan asi­ak­kaan tun­nis­ta­mi­seen edel­leen mak­su­pal­ve­lu­lain vah­vaa tun­nis­ta­mis­ta kos­ke­via sään­nök­siä, ai­van ku­ten tä­hän­kin as­ti.

Vel­vol­li­suut­ta vah­vaan tun­nis­ta­mi­seen verk­ko­kau­pas­sa ei kui­ten­kaan ole sil­loin, kun ku­lut­ta­ja so­pi­muk­sen mu­kaan mak­saa kaup­pa­hin­nan ta­va­ran luo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä esi­mer­kik­si pos­tien­na­kol­la, nou­don yh­tey­des­sä myy­mä­läs­sä tai ko­tiin­kul­je­tuk­sen yh­tey­des­sä kä­tei­sel­lä. Vel­vol­li­suut­ta ei ole myös­kään sil­loin, kun so­pi­muk­sen mu­kai­nen pal­ve­lu suo­ri­te­taan muul­la ta­val­la kuin etä­vies­ti­mel­lä, ja pal­ve­lun suo­rit­taa mak­sun­lyk­käyk­sen tar­jo­a­ja it­se. Täl­lai­sia pal­ve­lui­ta ovat esi­mer­kik­si pal­ve­lun­tar­jo­a­jan it­sen­sä jäl­ki­kä­teen asi­ak­kaal­ta las­kut­ta­mat juh­la- ja ko­ti­ta­lous­pal­ve­lut.

Ku­lut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­ti täs­men­tyy

Ku­lut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­nin si­säl­töön tu­lee jat­kos­sa kiin­nit­tää en­tis­tä tar­kem­paa huo­mi­o­ta. Ku­lut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­tia kos­ke­va sään­te­ly tar­ken­tuu eri­tyi­ses­ti sil­tä osin, min­kä tyyp­pis­tä mark­ki­noin­tia on pi­det­tä­vä hy­vän luo­to­nan­to­ta­van vas­tai­se­na. Jat­kos­sa hy­vän luo­to­nan­to­ta­van vas­tais­ta on muun mu­as­sa vä­hä­tel­lä luo­to­no­ton va­ka­vuut­ta, esit­tää luo­to­no­ton edis­tä­vän ku­lut­ta­jan so­si­aa­lis­ta me­nes­tys­tä ja hy­väk­syn­tää, koh­dis­taa mark­ki­noin­tia sel­lai­siin ku­lut­ta­jiin, joil­la on mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tä, tai yh­dis­tää luo­ton käyt­töä ra­ha­pe­li­pal­ve­lui­hin. Luot­to­ja ei myös­kään saa mark­ki­noi­da sel­lai­sil­la eh­doil­la, joil­la luot­to­kus­tan­nuk­set voi­vat ylit­tää luo­ton mää­rän. Lo­ka­kuun alus­ta luot­to­ja ei si­ten saa mark­ki­noi­da esi­mer­kik­si hy­vin pie­nil­lä kuu­kau­sie­ril­lä tai pit­käl­lä ta­kai­sin­mak­su­a­jal­la.

Ku­lut­ta­ja­luot­to­jen hin­ta­sään­te­ly tiu­ken­tuu

Ku­lut­ta­ja­luot­to­jen kor­ko­kat­to las­kee 1.10.2023 al­ka­en ny­kyi­ses­tä 20 pro­sen­tis­ta 15 pro­sent­tiin. Uu­den sään­nök­sen mu­kaan elin­kei­non­har­joit­ta­ja voi kui­ten­kin jat­kos­sa li­sä­tä 15 pro­sen­tin pääl­le kor­ko­lain mu­kai­sen vii­te­ko­ron. So­pi­muk­sen mu­kai­nen luo­ton kor­ko ei kui­ten­kaan saa ylit­tää 20 pro­sent­tia, jos vii­te­kor­ko nou­see yli 5 pro­sent­tiin. Muu­tok­sel­la py­ri­tään vä­hen­tä­mään ku­lut­ta­jien yli­vel­kaan­tu­mis­ta sekä koh­tuul­lis­ta­maan suu­rien ja pit­käl­lä lai­na-ajal­la myön­net­ty­jen luot­to­jen hin­noit­te­lua.

San­na Lem­pi­äi­nen

Asi­an­tun­ti­ja, Suo­men Yrit­tä­jät