Tui­ja Saa­ri­nen

Hei­nä­kuus­sa 2008 Piia Ko­ri­se­va ma­ka­si let­kuis­sa sai­raa­lan ai­vo­hal­vau­syk­si­kös­sä. Kol­men lap­sen äi­ti, yrit­tä­jä, ra­di­on oh­jel­ma­pääl­lik­kö ja näyt­te­li­jä seu­ra­si, mi­ten au­rin­ko aa­mul­la nou­si, ja maa­il­ma pyö­ri il­man hän­tä.

– Lap­sis­ta ja ko­dis­ta pi­det­tiin huol­ta, ja te­at­te­ri ja ra­dio pyö­ri­vät nor­maa­liin ta­paan­sa. Huo­ma­sin, et­tä olen täy­sin kor­vat­ta­vis­sa, ja se oli mie­les­tä­ni maa­il­man iha­nin asia. Sen jäl­keen opin tär­ke­än ei-sa­nan, ku­vai­lee Ko­ri­se­va.

Ko­ri­se­va us­kal­taa väit­tää, et­tä mi­kä­li hän oli­si ajois­sa py­säh­ty­nyt ky­sy­mään it­sel­tään, mi­ten voi, hän ei oli­si kos­kaan saa­nut ai­voin­fark­tia. Hän pus­ki it­sen­sä kui­ten­kin lop­puun.

– Koin it­se­ni tie­tyl­lä ta­val­la kuo­le­mat­to­mak­si yli-ih­mi­sek­si. Ai­voin­fark­tin jäl­keen olen op­pi­nut vä­lil­lä py­säyt­tä­mään it­se­ni, jos me­nee vä­hän lii­an lu­jaa. Elä­mäs­tä pi­tää naut­tia, ei­kä vain suo­rit­taa sitä.

Ko­ri­se­va tais­te­li it­sen­sä pyö­rä­tuo­lis­ta pois ja lo­pul­ta niin hy­vään kun­toon, et­tä juok­si jopa puo­li­ma­ra­to­nin. Muun mu­as­sa per­so­nal trai­ne­rik­si kou­lut­tau­tu­nut Ko­ri­se­va on vuo­des­ta 2014 läh­tien kier­tä­nyt lu­en­noi­mas­sa fyy­si­ses­tä ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta. Po­riin hän saa­puu 30.11. lu­en­noi­maan yrit­tä­jien hy­vin­voin­ti-il­las­sa ai­hees­ta ”Elä­män­ma­kuis­ta yrit­tä­jä­e­lä­mää”. Omaa ko­ke­mus­ta ai­hees­ta Ko­ri­se­val­la on, sil­lä hän toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 1997 al­ka­en.

Hän lä­hes­tyy tee­maa ko­mii­kan kei­noin.

– Tar­koi­tus on huu­mo­rin kei­noin he­rä­tel­lä ih­mi­siä sii­hen, mi­ten pi­täi­si pi­tää huol­ta it­ses­tään. Olen sa­no­nut lei­kil­lä­ni, et­tä toi­von, et­tä lu­en­non jäl­keen sel­lai­nen pie­ni ”Piia-piru” is­tah­tai­si ol­ka­pääl­le ai­na sil­loin täl­löin ar­jen as­ka­reis­sa muis­tut­ta­maan, et­tä oli­kos tämä nyt jus­tiin niin kuin pu­hut­tiin.

Ko­ri­se­va to­te­aa, et­tä mi­tään sel­lais­ta, mitä ih­mi­set ei­vät jo tie­täi­si, ei ole lu­vas­sa.

– Jo­kai­nen tie­tää, mi­ten syö­dä, nuk­kua, liik­kua ja ra­kas­taa it­se­ään, mut­ta tie­don ja to­teu­tuk­sen vä­lil­lä ta­pah­tuu ai­na joku ”gäp­pi.” Sii­hen kui­luun me pu­reu­dum­me nyt.

Lu­en­to on kak­si­o­sai­nen, en­sin pu­hu­taan fyy­si­ses­tä jak­sa­mi­ses­ta ja sit­ten hen­ki­ses­tä.

– Voi­si sa­noa, et­tä en­sin nau­re­taan ja sit­ten it­ke­tään. Kaik­ki tun­teet ovat sal­lit­tu­ja. Ei ole ol­lut yh­tään sel­lais­ta lu­en­toa, jos­sa ei oli­si toi­saal­ta nau­ret­tu ve­det sil­mis­sä, tai et­tei ai­na­kin joku oli­si pyyh­käis­syt sil­mä­kul­maa, et­tä nyt osui.

Ko­ri­se­va on saa­nut lu­en­nois­taan pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

– Moni sa­noo, et­tä ne ovat ol­leet ins­pi­roi­via ja et­tä on hyvä, et­tä asi­ois­ta pu­hu­taan suo­raan ja oi­keil­la ni­mil­lä. Tuon omas­ta ar­jes­ta sa­mais­tut­ta­via esi­merk­ke­jä tyy­liin ”näin mi­nä­kin teen, mi­ten­käs teil­lä?” En ha­lua he­ris­tel­lä sor­mea tai syyl­lis­tää ke­tään, vaan he­rä­tel­lä ih­mi­siä poh­ti­maan, voi­si­ko asi­at eh­kä teh­dä toi­sin.

Asi­oi­den mu­reh­ti­mi­nen etu­kä­teen on mo­nel­le yrit­tä­jäl­le tut­tua.

– Edes­men­nyt iso­äi­ti­ni sa­noi hie­nos­ti, et­tä ”mi­ten pal­jon mur­het­ta tuot­ta­vat su­rut, jot­ka ei­vät kos­kaan to­teu­du.” Kyl­lä ih­mi­nen eh­tii mu­reh­tia sit­ten, kun sen ai­ka on. Sen si­jaan, et­tä mu­reh­tii, voi­si käyt­tää sen ajan te­hok­kaas­ti jo­hon­kin hyö­dyl­li­sem­pään. Pu­hun täs­tä ai­hees­ta lu­en­nol­la­ni, kos­ka var­sin­kin yrit­tä­jä mu­reh­tii val­ta­van pal­jon etu­kä­teen.

Po­ris­sa Ko­ri­se­va on lu­en­noi­nut muu­ta­man ker­ran ai­kai­sem­min­kin, ja nyt kau­pun­gis­ta on tu­los­sa vie­lä­kin tu­tum­pi.

– Kes­kim­mäi­nen poi­ka­ni muut­ti tänä syk­sy­nä Po­riin, jo­ten tu­len ole­maan jat­kos­sa siel­lä pal­jon. Lai­toin­kin muut­toa teh­des­sä so­si­aa­li­seen me­di­aan, et­tä ”Pori, pidä huol­ta lap­ses­ta­ni”, nau­raa Ko­ri­se­va.

Yrit­tä­jien hy­vin­voin­ti-il­ta pi­de­tään tors­tai­na 30.11. klo 16.30–20.45 Win­No­van au­las­sa ja au­di­to­ri­os­sa osoit­tees­sa Tie­de­puis­to 3, Pori. Ta­pah­tu­maan il­moit­tau­du­taan etu­kä­teen 23.11. men­nes­sä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien si­vus­ton kaut­ta.