Me­tal­li­tuot­tei­den esi­kä­sit­te­lyyn ja jau­he­maa­lauk­seen eri­kois­tu­nut Pe­re­co­lor Oy on toi­mi­nut Eu­ra­jo­en Lu­vi­al­la maa­seu­dun rau­has­sa koh­ta 50 vuot­ta. Alun pe­rin Pek­ka Pe­ren pe­rus­ta­ma yri­tys oli au­to­maa­laa­mo, mut­ta 1980-lu­vun tait­tees­sa yri­tys siir­tyi te­ol­li­seen maa­lauk­seen ja vuon­na 1983 jau­he­maa­lauk­seen.

Vuon­na 2001 to­teu­tet­tiin su­ku­pol­ven­vaih­dos ja oh­jat ot­ti Pe­ren poi­ka, Erk­ka Pere. Toi­se­na osak­kee­no­mis­ta­ja­na on Timo Lim­nell.

Ala on ver­rat­tain kil­pail­tu.

– Jau­he­maa­li ja mär­kä­maa­li kil­pai­le­vat kes­ke­nään. Jau­he­maa­lauk­sel­la on kui­ten­kin mon­ta etua ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen mär­kä­maa­lauk­seen, to­te­aa Erk­ka Pere.

– Jau­he­maa­lauk­ses­sa pääs­tään yh­del­lä maa­li­ker­rok­sel­la ja jäl­ki­kui­va­tu­sai­kaa ei tar­vi­ta. Jau­he­maa­li on myös edul­li­sem­paa kuin mär­kä­maa­li ja se voi­daan pro­ses­sis­sa kier­rät­tää, jol­loin kaik­ki jau­he ote­taan tal­teen. Täs­tä kai­kes­ta syn­tyy sääs­tö­jä.

Jauhemaalaus on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas kuivamaalausmenetelmä.

Jauhemaalaus on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas kuivamaalausmenetelmä.

Kuva: Tuija Saarinen

Maa­laa­mon puo­lel­ta löy­tyy kah­den­lais­ta lin­jaa: iso­jen kap­pa­lei­den maa­laa­mo ja au­to­maat­ti­lin­ja, jos­sa pyö­rii 170 met­riä pit­kä riip­pu­ra­ta­kul­je­tin.

Jau­he­maa­lauk­sen idea on, et­tä kap­pa­lee­seen le­vi­te­tään en­sin jau­he­maa­li ja tä­män jäl­keen se jat­kaa polt­tou­u­niin, jos­sa maa­li su­laa ja muo­dos­taa maa­li­kal­von. Kor­ke­an läm­pö­ti­lan ta­kia jau­he­maa­lauk­sel­la on ra­joit­teen­sa, kap­pa­leis­sa ei saa ol­la esi­mer­kik­si muo­vi- tai puu­o­sia.

Iso­jen kap­pa­lei­den maa­laa­moon mah­tuu esi­mer­kik­si iso lu­mi­au­ra. Pe­re­co­lor maa­laa myös esi­mer­kik­si rol­laat­to­rin osia, läm­mi­nil­ma­ke­hit­ti­miä ja kla­pi­ko­nei­ta. Asi­ak­kai­ta ovat muun mu­as­sa Po­lart­herm, Ag­ro­mas­ter ja Tu­ki­met. Myös lai­va­te­ol­li­suus on tär­keä työl­lis­tä­jä: maa­lin saa­vat pin­nal­leen Pe­re­co­lo­ris­sa esi­mer­kik­si hyt­ti­ka­lus­teet ja sei­nä­kom­po­nen­tit.

– Asi­ak­kai­na on pal­jon vien­tiy­ri­tyk­siä, jol­loin työn jäl­jen­kin pi­tää ol­la vien­ti­laa­tu­ta­sois­ta.

Yri­tyk­ses­sä on toi­mi­tus­joh­ta­ja mu­kaan lu­kien 13 työn­te­ki­jää.

– Yleen­sä maa­laa­mois­sa on ly­hyi­tä työ­suh­tei­ta. Meil­lä työn­te­ki­jät ovat pit­kä­ai­kai­sia. Vah­vuu­tem­me kil­pai­lus­sa on myös se, et­tä olem­me Ti­mon kans­sa teh­neet täl­lä alal­la töi­tä 30 vuot­ta, ja osaam­me sen mitä teh­dään.

Raumalainen Tukimet (entinen Tyke-tuote) on yksi Perecolorin asiakkaista. Taustalla rollaattorin osia.

Raumalainen Tukimet (entinen Tyke-tuote) on yksi Perecolorin asiakkaista. Taustalla rollaattorin osia.

Kuva: Tuija Saarinen

Pere ke­huu Eu­ra­jo­kea hy­väk­si pai­kak­si yrit­tää.

– Sa­no­taan leik­ki­säs­ti, et­tä rau­ma­lai­set ei­vät os­ta po­ri­lai­sil­ta ei­vät­kä po­ri­lai­set rau­ma­lai­sil­ta, mut­ta Eu­ra­jo­ki käy mai­ni­os­ti. Meil­lä on pal­jon asi­ak­kai­ta Rau­mal­la ja Po­ris­sa. Olem­me niin sa­no­tus­ti neut­raa­lil­la vyö­hyk­keel­lä, hy­myi­lee Pere.

Eu­ra­jo­en kun­nan­joh­ta­ja Vesa La­ka­nie­mi­kin pai­not­taa kun­nan ihan­teel­lis­ta si­jain­tia maa­kun­nan kah­den suu­rim­man kau­pun­gin vä­lis­sä.

– Eu­ra­jo­ki kiin­nos­taa alu­ee­na. Sii­tä ker­too muun mu­as­sa se, et­tä vuo­si­na 2018–2022 tääl­lä pe­rus­tet­tiin 80 uut­ta yri­tys­tä.

Eu­ra­jo­en elin­voi­mai­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä ovat tie­hank­keet ol­leet isos­sa roo­lis­sa. Täl­lä het­kel­lä me­neil­lään on eri puo­lil­la kun­taa hen­gäs­tyt­tä­vä mää­rä eri­lai­sia ra­ken­nus- ja ke­hit­tä­mis­hank­kei­ta.

– Esi­mer­kik­si Eu­ra­jo­ki–Rau­ma-vä­lin ne­li­kais­tais­ta­mi­nen on suun­nit­teil­la, St1-ris­teyk­seen Lu­vi­al­la ol­laan te­ke­mäs­sä sat­sauk­sia, Eu­ra­jo­en Por­tin tie­noil­le on nou­se­mas­sa 6 000 ne­li­ö­tä uut­ta mar­ket­tia ja mo­ni­toi­mi­hal­li val­mis­tuu en­si ke­sä­nä, muu­ta­mia esi­merk­ke­jä mai­ni­tak­se­ni.

Kun­ta tar­jo­aa yri­tyk­sil­le mo­nen­lais­ta tu­kea ai­na pe­rus­läh­tö­koh­dis­ta eli ton­teis­ta läh­tien.

– Ha­lu­am­me ol­la yh­teis­työ­ky­kyi­siä ja aut­taa yri­tyk­siä eri tar­peis­sa, esi­mer­kik­si eri­lais­ten tu­kien löy­tä­mi­ses­sä ja ha­ke­mi­ses­sa.

Ajan­koh­tai­nen asia on Eu­ra­jo­en kun­nan ja Priz­z­tech Oy:n te­ke­mä so­pi­mus kun­nan elin­kei­no­e­lä­män te­hos­ta­mi­sek­si. So­pi­muk­sen myö­tä to­teu­tuu niin sa­not­tu täy­sa­si­ak­kuus, eli neu­von­taa saa­vat nyt muut­kin kuin al­ka­vat yrit­tä­jät.

– Py­rim­me tar­jo­a­maan kai­kil­le niin hy­vän pai­kan elää ja yrit­tää kuin mah­dol­lis­ta, sum­maa La­ka­nie­mi.

Tui­ja Saa­ri­nen