Pert­ti Mat­ti­la / STT

Jos käy­tet­ty hen­ki­lö­au­to mak­saa nyt Suo­mes­sa 10 000 eu­roa, Ruot­sis­ta saa sa­man­lai­sen noin 6 000 eu­rol­la. Kruu­nun heik­ko kurs­si te­kee au­ton tuo­mi­sen Ruot­sis­ta Suo­meen hy­vin hou­kut­te­le­vak­si, sa­noo Suo­mes­sa asu­va ruot­sin­suo­ma­lai­nen Mat­ti­as Kin­nu­nen.

Kin­nu­nen on it­se tuo­nut ajo­pe­lin Suo­meen län­si­naa­pu­ris­ta.

– Vaik­ka Ruot­sis­sa mak­sa­maa­ni hin­taan tu­li­vat pääl­le kul­je­tus­ku­lut ja ve­rot, ko­ko­nais­hin­ta jäi sil­ti au­ton Ruot­sis­ta Suo­meen tuo­des­sa sel­väs­ti pie­nem­mäk­si.

Ruot­si on­kin vii­me vuo­si­na sel­väs­ti ohit­ta­nut Sak­san sii­nä, mis­tä maas­ta tuo­daan eni­ten käy­tet­ty­jä hen­ki­lö­au­to­ja Suo­meen.

Suo­men Pan­kis­ta ker­rot­tiin STT:lle, et­tä edel­li­sen ker­ran tätä en­nen Ruot­sin kruu­nu oli liki yh­tä hei­kos­sa kurs­sis­sa eu­roa vas­taan vuon­na 2008 fi­nans­sik­rii­sin ai­koi­na.

Ruot­sin etu­na on Kin­nu­sen mu­kaan myös se, et­tei siel­lä myyn­tiin tu­le­vil­la käy­te­tyil­lä au­toil­la yleen­sä ajet­tu ko­vin pal­joa.

– Siel­lä 200 000 ki­lo­met­riä ajet­tu au­to ei juu­ri kiin­nos­ta pai­kal­li­sia os­ta­jia, kun taas Suo­mes­sa se on juu­ri si­sää­na­jet­tu.

Ruot­sis­sa syn­ty­neel­lä Kin­nu­sel­la oli län­si­naa­pu­ris­ta au­ton ha­kies­saan se etu, et­tä kie­li­muu­ria ei ol­lut. Toi­ses­sa vai­hees­sa hän kui­ten­kin kävi os­ta­mas­sa hen­ki­lö­au­ton it­sel­leen Hol­lan­nis­ta.

– Kus­sa­kin maas­sa tar­vit­ta­va pa­pe­ri­so­ta kan­nat­taa sel­vit­tää jo etu­kä­teen, jos läh­det tuo­maan au­toa Suo­meen. Kun au­ton myy­jä oli sel­vit­tä­nyt Hol­lan­nis­sa tar­vit­ta­vat pa­pe­rit, hom­ma su­jui, vaik­ka en puhu maan kiel­tä.

Omatoimikauppa voi olla riskialtis

Jos läh­tee it­se os­ta­maan käy­tet­tyä hen­ki­lö­au­toa ul­ko­mail­ta, on Au­to­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­jan Pasi Nie­mi­sen mu­kaan syy­tä ot­taa huo­mi­oon ku­lut­ta­jia kos­ke­van lain­sää­dän­nön erot. Nii­tä on EU:n si­säl­lä­kin.

– Au­to­jen myyn­nis­sä so­vel­le­taan sen maan la­ke­ja, jos­sa kaup­pa on teh­ty. Suo­mes­sa on var­sin hy­vin suo­ja­na ku­lut­ta­ja­lain­sää­dän­tö. Se suo­jaa mo­nel­la ta­paa os­ta­jan ase­maa.

Esi­mer­kik­si käy­te­tyn au­ton myy­jän vas­tuu päät­tyy Ruot­sis­sa kol­men vuo­den ku­lut­tua kau­pas­ta, mut­ta Suo­mes­sa myy­jän vas­tuu jat­kuu – kyl­lä­kin koko ajan pie­nen­ty­en – ajo­kin ro­mu­tuk­seen as­ti.

Suo­men hy­vän ku­lut­ta­jan­suo­jan on huo­man­nut myös Mat­ti­as Kin­nu­nen. Hän myön­tää, et­tä au­ton it­se Suo­meen ul­ko­mail­ta tuo­va ot­taa isom­man ris­kin kuin se, joka os­taa käy­te­tyn au­ton tääl­tä.

– Voi­si sa­noa, et­tä mi­nul­la kävi au­ton tuon­nis­sa myös hyvä on­ni. En ole it­se mi­kään au­to­tun­ti­ja tai au­to­mies.

Au­to­a­lan Kes­kus­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Lau­sa­la ker­too, et­tä käy­tet­ty­jen au­to­jen maa­han­tuon­ti Suo­meen on am­mat­ti­mais­tu­nut.

– En­nen läh­det­tiin it­se vaik­ka­pa Sak­saan ha­ke­maan au­toa. Nyt suo­ma­lai­set au­to­liik­keet, kau­pal­li­set toi­mi­jat, tuo­vat maa­han jo nel­jä vii­de­so­saa ul­ko­mail­ta käy­tet­tyi­nä tu­le­vis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta.

Latausten maksurumba helpottuu?

Polt­to­moot­to­ri eli ben­sa- ja die­se­lau­tot ovat vii­me vuo­sien taan­tu­man ai­ka­na jopa nos­ta­neet osuut­taan Suo­men käy­tet­ty­jen au­to­jen kau­pas­sa. Muu­tos on kui­ten­kin tu­los­sa, sa­noo Nie­mi­nen Au­to­lii­tos­ta. La­dat­ta­vat hen­ki­lö­au­tot – täys­säh­kö­au­tot ja hyb­ri­dit – ovat teh­neet no­pe­as­ti lä­pi­mur­ron käy­tet­ty­jen ajok­kien maa­han­tuon­nis­sa.

– Muu­tos on ol­lut vain kol­mes­sa vuo­des­sa to­del­la iso, Nie­mi­nen pai­not­taa.

Vii­me vuon­na kai­kis­ta käy­tet­tyi­nä Suo­meen tuo­duis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta oli Nie­mi­sen mu­kaan hyb­ri­de­jä ja täys­säh­kö­au­to­ja 25 000. Käy­tet­ty­jä ben­sa- tai die­sel­käyt­töi­siä kie­se­jä puo­les­taan tuo­tiin yh­teen­sä 13 000. Vie­lä vuon­na 2020 Suo­meen tuo­tiin käy­tet­tyi­nä yh­teen­sä 34 000 polt­to­moot­to­ril­la toi­mi­vaa hen­ki­lö­au­toa, ja hyb­ri­de­jä tai täys­säh­kö­au­to­ja tuo­tiin vain noin 10 000.

Lau­sa­la Au­to­a­lan kes­kus­lii­tos­ta sa­noo, et­tä säh­kö­au­to­jen akil­leen­kan­ta­pää on har­vaan asu­tus­sa Suo­mes­sa se, mi­ten kat­ta­va jul­ki­nen la­taus­verk­ko on eten­kin syr­jä­seu­duil­la.

– Kau­pun­geis­sa ja taa­ja­mis­sa al­kaa ol­la pää­o­sin hyvä jul­ki­nen la­tau­sinf­ra. Sa­moin työ­pai­koil­la työ­nan­ta­ja voi tar­jo­ta työn­te­ki­jöil­le la­taus­säh­kön. Maa­seu­duil­la ko­ti­la­taus­pis­teen mer­ki­tys on edel­leen kes­kei­nen. On­nek­si kil­pai­lu ja tar­jon­ta ovat kas­va­neet niin, et­tä ko­ti­la­tu­rei­ta saa jo edul­li­ses­ti.

Jul­kis­ten la­taus­pis­tei­den tek­ni­nen yh­teen­so­pi­vuus ja stan­dar­doin­ti on Lau­sa­lan mu­kaan edel­leen kes­ken, mut­ta sel­väs­ti pa­ra­ne­maan päin.

– Har­mai­ta hiuk­sia ovat ai­heut­ta­neet mak­sa­mi­nen ja äpit eli so­vel­luk­set. Nyt on on­nek­si tu­los­sa EU-mää­räys sitä, et­tä suur­te­ho­la­taus­pis­tees­sä pi­tää voi­da mak­saa pank­ki­kor­til­la.

EU:n mu­kaan pank­ki­kor­til­la mak­sa­mi­sen on on­nis­tut­ta­va kai­kis­sa uu­sis­sa pi­ka­la­taus­pis­teis­sä 13. huh­ti­kuu­ta lu­kien. Ukaa­si kos­kee myös van­ho­ja la­taus­pis­tei­tä, jot­ka pi­tää päi­vit­tää vuo­den 2027 al­kuun men­nes­sä. EU-ase­tus kui­ten­kin kat­taa vain pää­väy­lät: äp­pi­vii­da­kos­ta ei pääs­tä vie­lä ko­ko­naan eroon.

Autovanhukset haluttuja

Suo­men au­to­kan­ta on edel­leen van­hen­tu­nut vii­me vuo­si­na.

– Jo­kais­ta yh­tä uu­den au­ton kaup­paa koh­den teh­dään nyt seit­se­män käy­te­tyn au­ton kaup­paa, Nie­mi­nen ver­taa.

Nie­mi­sen mu­kaan uu­sia hen­ki­lö­au­to­ja myy­tiin meil­lä vii­me vuon­na 87 500. Sa­mas­sa ajas­sa myy­tiin 592 000 käy­tet­tyä ko­ti­mais­ta hen­ki­lö­au­toa, joi­ta ei kau­pan yh­tey­des­sä en­si­re­kis­te­röi­ty.

Lau­sa­la ker­too, et­tä vii­me vuon­na meil­lä myy­dyis­tä käy­te­tyis­tä au­tois­ta 60 pro­sent­tia oli ben­sa-au­to­ja ja 30 pro­sent­tia die­se­lei­tä. La­dat­ta­vien osuus myy­dyis­tä käy­te­tyis­tä au­tois­ta oli vain noin kym­me­ne­so­sa.

– Jää näh­tä­väk­si, on­ko Suo­men au­to­kau­pas­sa elet­ty vii­me vuo­det poik­keu­sai­kaa, vai on­ko tämä uu­si nor­maa­li. Täl­lä me­nol­la Suo­men au­to­kan­ta ikään­tyy myös vas­te­des, Lau­sa­la sum­maa.

Polt­to­moot­to­rien ve­to­voi­maa on hä­nen mu­kaan­sa yl­lä­pi­tä­nyt hei­kon ta­lous­ti­lan­teen ohel­la kom­po­nent­ti­pu­la. Sen taus­tal­la on osal­taan ol­lut Uk­rai­nan sota.

– Kom­po­nent­ti­pu­lan vuok­si uut­ta au­toa sai hil­jat­tain odot­taa Suo­mes­sa pa­him­mil­laan jopa pa­ri­sen vuot­ta sen os­ta­mi­ses­ta. Käy­te­tyn au­ton sai mu­kaan­sa kau­pas­ta heti.

Vaik­ka Uk­rai­nan sota va­li­tet­ta­vas­ti jat­kuu, uu­sien au­to­jen kau­pas­sa on Lau­sa­lan mu­kaan pääs­ty nyt meil­lä ta­kai­sin nor­maa­lei­hin toi­mi­tu­sai­koi­hin, noin 3–4 kuu­kau­teen.

Mat­ti­as Kin­nu­sen mu­kaan Ruot­si on sel­väs­ti Suo­mea edel­lä siir­ty­mi­ses­sä säh­kö- ja hyb­ri­di­au­toi­hin.

– Ruot­sis­sa on myös käy­tet­tyi­nä tar­jol­la suh­tees­sa enem­män säh­kö­au­to­ja ja hyb­ri­de­jä.