Ari An­te­roi­nen

Rau­man Hovi Oy siir­tyi vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa Ju­ha­ni ”Jus­si” Ig­na­tiuk­sel­ta hä­nen po­jil­leen Ii­ro ja Las­se Ig­na­tiuk­sel­le ja sis­kol­leen An­ne Ig­na­tius-He­lan­de­ril­le.

An­ne on toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Ii­ro ti­tu­lee­raa it­se­ään yrit­tä­jäk­si.

– Ju­ha­ni oli poh­ti­nut vas­tuun­siir­toa jo pi­dem­pään. Jo en­nen ko­ro­naa oli suun­ni­tel­mia ole­mas­sa, mut­ta pan­de­mi­an tul­les­sa ne kaa­tui­vat, Ii­ro ja An­ne ker­to­vat.

– Sen jäl­keen tul­leet huo­not ajat pit­kit­ti­vät tätä pro­ses­sia. Hän jol­la­kin ta­val­la suo­je­li mei­tä. Kyl­lä­hän täs­sä on ol­lut kaik­kea, mut­ta lo­pul­ta saa­tiin kaup­pa teh­tyä.

Rau­man Ho­vin his­to­ria ulot­tuu vuo­teen 1992, jol­loin Ju­ha­ni aloit­ti kon­kurs­si­pe­sän kans­sa Kal­li­o­ka­dul­la.

– Vuo­sien var­rel­la on tul­lut teh­tyä kai­ken­lais­ta ja toi­sia asi­oi­ta jä­tet­ty pois. Nyt meil­lä on kol­me ho­tel­lia: Kal­li­o­ho­vi, Rau­man­lin­na ja Lin­nan­pi­ha. Sit­ten on kak­si ti­laus­ra­vin­to­laa Rau­man UPM:n ku­pees­sa: Juh­la­ho­vi ja Joh­to­la. Ol­ki­luo­dos­sa on Ra­vin­to­la Luo­to.

Hotelli Kalliohovin yhteydessä toimii myös suosittu ruokaravintola Kapteeninhuone, jonka kyltin alle Anne Ignatius-Helander ja Iiro Ignatius asettautuivat kuvaan.

Hotelli Kalliohovin yhteydessä toimii myös suosittu ruokaravintola Kapteeninhuone, jonka kyltin alle Anne Ignatius-Helander ja Iiro Ignatius asettautuivat kuvaan.

Ii­ro ja An­ne ker­to­vat nyt kes­kit­ty­vän­sä sii­hen omaan te­ke­mi­seen.

– Käy­dään ko­ro­nan­jäl­keis­tä sel­viy­ty­mis­tais­ton lop­puo­si­o­ta. Eli vel­ko­jen mak­sua. Ko­ro­nan jäl­keen in­ves­toin­ti­ra­haa ei ole vie­lä het­ken ai­kaa. Vel­ko­jen kuit­taa­mi­sen jäl­keen olem­me hy­väs­sä ti­lan­tees­sa.

Rau­man Ho­vis­sa ei ha­lu­ta teh­dä muu­tok­sia muu­tos­ten vuok­si.

– Näil­lä pi­täi­si pär­jä­tä.

Ig­na­tiuk­set ke­hu­vat Rau­man Ho­vin or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

– Hy­väs­sä po­ru­kas­sa kaik­ki te­ke­vät töi­tään sy­dä­mel­lä ja jär­jel­lä. Kaik­kien kans­sa on kiva teh­dä hom­mia. Hen­ki­lös­tö on mei­dän voi­ma­va­ra.

Kai­ken kaik­ki­aan töis­sä on kuu­ti­sen­kym­men­tä hen­keä.

– Kaik­ki ei­vät ole ko­ko­ai­kai­sia. Ol­ki­luo­don toi­mi­pis­tees­sa on iso po­ruk­ka. Tar­vit­ta­es­sa otam­me myös vuok­ra­työ­voi­maa.

On­ko Rau­mal­la kova kil­pai­lu?

– Em­me pu­hui­si kil­pai­lus­ta, vaan enem­män kump­pa­nuu­des­ta. Olem­me pal­jon te­ke­mi­sis­sä kes­ke­näm­me ja ju­tel­laan. Pää­sään­tö­nä on se, et­tä en­sin pi­täi­si saa­da ih­mi­set kiin­nos­tu­maan tu­le­maan Rau­mal­le. Yh­teis­työ­tä teh­dään ja Rau­man ve­to­voi­mai­suus on se, mikä on kaik­kien mie­les­sä. Kil­pai­lu ta­pah­tuu enem­män eh­kä eri kau­pun­kien vä­lil­lä. Ra­vin­to­lan kan­nal­ta kat­sot­tu­na pa­hin kil­pai­li­ja on ko­ti­soh­va. Mi­ten saam­me ih­mi­set liik­keel­le?

Ju­ha­ni Ig­na­tius on ol­lut Rau­ma Blues ry:n or­ga­ni­saa­ti­os­sa vas­tuus­sa blu­es­ta­pah­tu­man ra­vin­to­la­puo­les­ta. Jat­kuu­ko hom­ma en­ti­sel­lään seu­raa­van pol­ven ol­les­sa ruo­ris­sa?

– Ai­na­kin tu­le­va kesä on so­vit­tu. Ei Jus­si var­maan mal­ta siel­tä pois ol­la ja se on­kin ai­noa paik­ka, mis­sä hä­net pi­de­tään. Var­maan hän tu­lee kat­se­le­maan tel­tan­pys­ty­tys­tä ja ot­taa isot kul­jet­ti­met ja muut ko­neet hal­tuun­sa.

Rau­man Ho­vil­la oli syk­sys­tä 2018 lop­pu­vuo­teen 2021 myös Ho­tel­li Be­Bop Po­ris­sa. Mi­ten sii­nä kävi?

– Jäi hir­ve­ät ve­lat. Al­kuun se oli hyvä idea. Em­me kui­ten­kaan kadu tai har­mit­te­le. Ko­ro­na oli sii­nä­kin ku­vi­os­sa yk­si suu­ri te­ki­jä. Saim­me en­nen pan­de­mi­aa asi­at sii­hen kun­toon, et­tä se al­koi tuot­ta­maan. Väki kävi ra­vin­to­las­sa ja ho­tel­li löy­si paik­kan­sa. Olim­me rei­lu vuo­den pais­ki­neet töi­tä ja al­koi näyt­tää hy­väl­tä, Ig­na­tiuk­set avaa­vat.

Mut­ta kun in­ves­toin­nit oli­vat ol­leet suu­ria, kas­sa yk­sin­ker­tai­ses­ti tyh­je­ni.

– Oli pak­ko lait­taa hom­ma poik­ki. Toi­nen vaih­to­eh­to oli­si ol­lut se, et­tä koko fir­ma oli­si men­nyt nu­rin. Po­ris­ta läh­tö pe­las­ti Rau­man puo­lei­set toi­min­not. Täl­lai­set rat­kai­sut kuu­lu­vat yrit­tä­mi­sen ris­kei­hin. Em­me me sin­ne tur­haan läh­te­neet ja olim­me kai­ken tar­kas­ti las­ke­neet, et­tä se kan­nat­tai­si. Ku­kaan ei voi­nut tie­tää, mitä tu­le­vai­suus toi tul­les­saan.

Kun ta­lous saa­daan ba­lans­siin, oli­si­ko vie­lä ha­lu­ja laa­jen­taa?

– Kyl­lä me py­sym­me tääl­lä Rau­mal­la ja kor­jaam­me ho­tel­li­huo­nei­ta. Re­mont­ti­va­jet­ta on ole­mas­sa. In­ves­toim­me siis ole­mas­sa ole­viin ti­loi­hin. Täs­sä koh­das­sa sa­nom­me ei, vaik­ka kos­kaan ei kuu­lem­ma pi­täi­si niin sa­no­a­kaan.

Ai­ka­naan Po­rin isot ta­pah­tu­mat toi­vat myös ho­tel­liy­ö­py­jiä Rau­mal­le. Ti­lan­ne on kui­ten­kin muut­tu­nut.

– Nyt kun Suo­mi­A­ree­na ja Pori Jazz ei­vät ole enää sa­maan ai­kaan, ei vii­me ke­sä­nä ol­lut enää on­gel­maa saa­da Rau­mal­ta huo­nei­ta.

Mil­tä Rau­man Ho­vin tu­le­vai­suus muu­ten näyt­tää, kun maa­il­mal­la myl­ler­ryk­siä tu­lee mo­nen­lai­sia?

– Kat­som­me po­si­tii­vi­ses­ti eteen­päin. Ei­hän tätä muu­ten voi­tai­si tätä teh­dä. Yk­si ko­ro­na on ko­et­tu, eli osaam­me tar­vit­ta­es­sa ve­tää ha­nat kiin­ni ja men­nä pie­nel­lä sääs­tö­lie­kil­lä. Si­tä­kin on tree­nat­tu. Li­säk­si on ol­lut taan­tu­maa ja la­maa. Kai­ken­lai­sis­ta tem­puis­ta on sel­vit­ty. Ei­hän me tä­hän ol­tai­si läh­det­ty, el­lem­me us­koi­si tä­hän. Meil­lä on lop­pu­pe­leis­sä kum­min­kin hy­väs­sä mal­lis­sa ole­va yri­tys.