Poh­jois-Sa­ta­kun­nan Jämi jät­tää kä­vi­jäl­leen tun­nel­man kii­reet­tö­myy­des­tä ja kuin La­pin mai­se­mien rau­has­ta. Tal­vi­se­na päi­vä­nä Jä­min­har­jun ete­läi­sel­lä rin­teel­lä Lo­ma­ho­tel­li Jä­min ul­ko­sei­nä täyt­tyy suk­sien, sau­vo­jen ja pulk­kien epä­mää­räi­sis­tä ri­vis­töis­tä.

– Tal­vel­la mo­no­kan­sa täyt­tää ra­vin­to­lan pöy­tiä, ker­too Ar­to Uu­si­ta­lo hy­myil­len.

– Tän­ne tul­laan myös mat­ko­jen ta­kaa kuu­lui­sil­le pit­soil­le sekä nä­län tain­nut­ta­vil­le ham­pu­ri­lai­sil­le, hän jat­kaa.

Lomahotelli Jämi on Jämin keskus, tahtomattaankin ja yrittäjäkaksikolle vastuu matkailijoiden neuvonnasta sekä ruokkimisesta sopii vallan mainiosti.

Lomahotelli Jämi on Jämin keskus, tahtomattaankin ja yrittäjäkaksikolle vastuu matkailijoiden neuvonnasta sekä ruokkimisesta sopii vallan mainiosti.

Miia Sjöman

Ar­to Uu­si­ta­lo ja Mika Ky­tö­lä ovat kään­tä­neet van­hen­tu­neek­si pääs­seen Jä­min Lo­ma­ho­tel­lin ny­ky­ai­kaan. Lo­ma­ho­tel­li on uu­den si­säi­sen muo­ton­sa sekä mo­ni­puo­li­sen ruo­ka­tar­jon­nan myö­tä saa­nut myös Jä­min sy­dä­men syk­keen vah­vis­tu­maan ja voi­mis­tu­maan. Vi­si­o­na on kas­vat­taa upe­an luon­non ja eri­lais­ten pal­ve­lui­den kes­kel­le ole­van Jä­min Lo­ma­ho­tel­lin toi­min­taa kak­si­kon in­tui­ti­ol­la ja si­suk­kuu­del­la.

– Ko­ro­na-ai­ka­na lä­hi­mat­kai­lun myö­tä kä­vi­jä­mää­rät Hä­meen­kan­kaan ja Jä­min alu­eel­la kas­voi­vat pal­jon. Koko ajan ke­hit­ty­vät luon­to­rei­tit sekä Jä­min alu­een yri­tys­ten yh­teis­työl­lä näin tal­vel­la­kin ajo­kun­nos­sa pi­det­tä­vä pyö­rä­reit­ti ovat tuo­neet tän­ne maas­to­pyö­räi­li­jät lä­hes päi­vit­täi­sek­si näyk­si. Hiih­to­rei­tit ovat säi­den ar­moil­la, kui­ten­kin hy­vä­nä päi­vä­nä ei pa­rem­paa paik­kaa löy­dä ko­vin­kaan lä­hel­tä.

– Ha­lu­am­me elä­vän Jä­min ja sik­si olem­me in­nois­sam­me eri­lai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta mä­el­lä. Yh­teis­työs­sä eri ryh­mien kans­sa on tu­los­sa ke­sä­kuus­sa Kan­kaan­pää Cus­tom Show ja ilok­sem­me Jämi Fly In eli le­gen­daa­ri­nen len­to­ta­pah­tu­ma te­kee tau­ko­vuo­sien jäl­keen pa­luun hei­nä­kuul­le, to­te­aa Mika Ky­tö­lä ja jat­kaa, et­tä yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat ar­vo­kas voi­ma­va­ra met­sän kes­kel­lä puur­ta­jil­le.

– Olem­me ha­lun­neet tar­jo­ta myös alu­eel­lem­me yk­sit­täi­siä ta­pah­tu­mia, Ar­to sum­maa men­nyt­tä ai­kaa.

– Tän­ne ei läh­de­tä het­ken mie­li­joh­tees­ta, vaan keik­ka­tar­jon­nan on ol­ta­va hou­ku­tel­ta­vaa ki­lo­met­rien pää­hän. Lä­hi­a­lu­eel­la si­jait­see lä­hes pel­käs­tään vuok­ra­mök­ke­jä. Jos­kus mö­keis­sä on juh­li­vaa polt­ta­ri­vä­keä ja toi­si­naan mö­kit täyt­ty­vät luon­nos­ta ja lii­kun­nas­ta naut­ti­vis­ta per­heis­tä. Sik­si en­na­koin­ti mil­lai­sia ma­joit­tu­jia mö­keis­sä mi­nä­kin vii­kon­lop­pu­na on vai­ke­aa. Tämä tar­koit­taa, et­tä esiin­ty­jäm­me va­li­taan tar­koin ja py­rim­me eri­lai­sil­la esiin­ty­jil­lä ilah­dut­ta­maan eri­lai­sia asi­a­kas­ryh­miä, Ar­to ker­too esiin­ty­jä­va­lin­nois­ta.

– Mei­dän on luo­tet­ta­va sii­hen, et­tä Jämi ja hyvä keik­ka saa väen läh­te­mään kes­kel­le ei mi­tään sekä kaik­kea tätä, mitä meil­lä tääl­lä on tar­jol­la.

Suu­re­na han­ka­luu­te­na väen saa­mi­sek­si pai­kal­le kak­sik­ko to­te­aa öi­sen tak­si­pu­lan.

Yrittäjät Mika Kytölä ja Arto Uusitalo tuovat vuosikymmenien historian omaavalle Jäminharjulle elämää sekä ihmisiä.

Yrittäjät Mika Kytölä ja Arto Uusitalo tuovat vuosikymmenien historian omaavalle Jäminharjulle elämää sekä ihmisiä.

Miia Sjöman

Jä­mi­jär­ven kun­nal­ta vuok­rat­tu Jämi Aree­na toi­mii yrit­tä­jä­kak­si­kol­la hy­vä­nä ti­la­na isom­mil­le kei­koil­le ja so­pii tie­tys­ti suu­rien­kin ta­pah­tu­mien kes­ki­pis­teek­si. Ke­säi­sin Lo­ma­ho­tel­lin te­ras­si laa­je­nee ho­tel­lin ym­pä­ril­le luo­den mah­dol­li­suu­den esiin­ty­jis­tä naut­ti­mi­seen läm­pi­mäs­sä ke­säy­ös­sä.

– Au­rin­gon­las­ku Lo­ma­ho­tel­lim­me te­ras­sil­ta ja vii­leä ke­sä­juo­ma on mo­nien some-ku­va­na ke­sän ai­ka­na, Ar­to nau­rah­taa.

– Jä­miä ja au­rin­gon­las­kun het­keä pa­rem­paa ei hel­pos­ti kyl­lä löy­dä.

Miia Sjö­man