An­ne Sa­lo­mä­ki / STT

Käy­tet­ty­jen au­to­jen kaup­paan eri­kois­tu­neen Ka­mu­xin oi­kais­tu lii­ke­voit­to las­ki vii­me vuon­na mer­kit­tä­väs­ti. Yh­tiö ker­too oi­kais­tun lii­ke­voit­ton­sa ol­leen 17,5 mil­joo­naa eu­roa, mikä tar­koit­taa yli 44 pro­sen­tin las­kua edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na.

Yh­ti­ön lii­ke­vaih­to vuo­del­ta 2022 oli va­jaat 970 mil­joo­naa eu­roa. Vuon­na 2021 Ka­mu­xin oi­kais­tu lii­ke­voit­to oli run­saat 31 mil­joo­naa eu­roa ja lii­ke­vaih­to va­jaat 940 mil­joo­naa eu­roa.

Vii­me vuo­den vii­mei­sen nel­jän­nek­sen eli loka–jou­lu­kuun oi­kais­tu lii­ke­voit­to las­ki edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta ajas­ta pe­rä­ti lä­hes 77 pro­sent­tia ja oli 2,1 mil­joo­naa eu­roa.

Jou­lu­kuus­sa Ka­mux an­toi tu­los­va­roi­tuk­sen ja il­moit­ti odot­ta­van­sa oi­kais­tun lii­ke­voit­ton­sa ole­van vii­me vuo­del­ta noin 16–20 mil­joo­naa eu­roa. Ai­em­pi ar­vio oli 23–26 mil­joo­naa eu­roa. Syy­nä nä­ky­mien päi­vit­tä­mi­seen oli ku­lut­ta­jien luot­ta­muk­sen heik­ke­ne­mi­nen.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kal­li­o­kos­ki sa­noo yh­ti­ön tie­dot­tees­sa, et­tä ku­lut­ta­jien heik­ko luot­ta­mus nä­kyi käy­tet­ty­jen au­to­jen vai­su­na ky­syn­tä­nä vii­me vuo­den vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä. Hä­nen mu­kaan­sa kon­ser­nin lii­ke­vaih­to ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan ai­kaan las­ki en­sim­mäis­tä ker­taa Ka­mu­xin his­to­ri­as­sa.

Kal­li­o­kos­ki sa­noo, et­tä hei­kon kap­pa­le­mää­räi­sen myyn­nin ohel­la lii­ke­voit­toon vai­kut­ti odo­tuk­sia mer­kit­tä­väs­ti al­hai­sem­pi au­to­ka­te.

– Vai­su ky­syn­tä ja run­sas tar­jon­ta eten­kin säh­kö­au­tois­sa ja muis­sa kal­liim­man hin­ta­luo­kan au­tois­sa joh­ti myyn­ti­hin­to­jen las­kuun, mikä nä­kyi to­teu­tu­nees­sa au­to­kat­tees­sa, hän to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Va­lo­pilk­ku­na hän mai­nit­see in­teg­roi­tu­jen pal­ve­lu­jen hy­vä­nä jat­ku­neen myyn­nin sekä brut­to­kat­teen ke­hi­tyk­sen Sak­sas­sa. In­teg­roi­tu­ja pal­ve­lui­ta ovat kol­man­sien osa­puol­ten ra­hoi­tus- ja va­kuu­tus­tuot­teet ja yh­ti­ön oma li­sä­vas­tuu­si­tou­mus.

Tänä vuon­na Ka­mu­xin oi­kais­tun lii­ke­voi­ton odo­te­taan kas­va­van edel­lis­vuo­des­ta.