San­na Jääs­ke­läi­nen

Ko­ro­na-ai­ka oli ko­vaa mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­le. Se ko­et­te­li myös Ah­lais­ten Kie­va­rin isän­tä­vä­keä, An­ne ja Jan­ne Hei­li­mää.

– Il­man tak­siy­ri­tyk­sen tu­loa em­me mah­dol­li­ses­ti oli­si sel­vin­neet, he myön­tä­vät.

Jan­ne on aja­nut tak­sia pit­kään, omal­la au­tol­la seit­se­män vuot­ta. Kun ko­ro­na tyh­jen­si vii­kos­sa juh­la­ta­lon, pi­to­pal­ve­lun ja juh­la­telt­ta­vuok­raa­mon ti­laus­kir­jat, oli sen­tään yk­si tu­lon­läh­de jäl­jel­lä.

Nyt yh­teis­kun­ta on pa­lau­tu­nut hil­jal­leen en­ti­siin uo­miin­sa, mut­ta juh­li­mi­seen ko­ro­na jät­ti jäl­ken­sä. Hil­je­ne­mi­seen on vai­kut­ta­nut myös kus­tan­nus­ten nou­su, raa­ka ai­nei­den hin­nat ovat nous­seet tun­tu­vas­ti, jopa 20–40 pro­sent­tia.

– Ko­ro­nan jäl­keen em­me ole enää kir­joit­ta­neet va­raus­kir­jaan ti­lauk­sia kuu­la­kär­ki­ky­näl­lä, Hei­li­mät ker­to­vat.

– Epä­var­muus jäi.

Jan­ne Hei­li­män äi­ti Mir­ja Hei­li­mä pe­rus­ti Ah­lais­ten Kie­va­rin ja Sa­ta­kun­nan Pi­to­pal­ve­lu Oy:n vel­jen­sä Pau­li Iso­mä­en kans­sa vuon­na 1976. En­sim­mäi­set juh­lat oli­vat 27.11.1976 pi­de­tyt häät. Veli jäi yri­tyk­ses­tä pois pari vuot­ta myö­hem­min. Kie­va­rin ra­ken­nus nou­si pap­pan pe­ru­na­maal­le, ku­ten Jan­ne asi­an il­mai­see.

– Sii­hen ai­kaan oli val­lal­la kor­pi­ho­tel­lit­ren­di. Tänä päi­vä­nä olem­me ai­ka si­vul­la, hän sa­noo.

Ah­lais­ten Kie­va­ri ra­ken­net­tiin var­ta­vas­ten juh­la­ta­lok­si, mikä on har­vi­nais­ta. Se oli suu­ri pon­nis­tus, var­sin­kin kun Jan­nen isä oli kuol­lut ta­pa­tur­mas­sa muu­ta­maa vuot­ta ai­em­min. Myö­hem­min juh­la­ta­loa on laa­jen­net­tu niin, et­tä ny­ky­ään myös koti on sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa. Ti­luk­sia var­ti­oi to­pa­kas­ti ket­tu­ter­rie­ri Hel­mi.

Ahlaisten Kievari rakennettiin aikanaan juhlataloksi. Anne ja Janne Heilimä pitävät juhlapaikkaa ja pitopalvelua, vuokraavat juhlatelttoja ja lisäksi Janne ajaa taksia yrittäjänä.

Ahlaisten Kievari rakennettiin aikanaan juhlataloksi. Anne ja Janne Heilimä pitävät juhlapaikkaa ja pitopalvelua, vuokraavat juhlatelttoja ja lisäksi Janne ajaa taksia yrittäjänä.

Jan­ne Hei­li­mä ker­too hy­myil­len, et­tä hän on elä­nyt ka­pa­kas­sa koko elä­män­sä. Äi­ti oli ni­mit­täin Jan­nen syn­ty­es­sä Ju­ha­na Hert­tu­an emän­tä ja siir­tyi sii­tä yrit­tä­jäk­si Mum­me­lin baa­riin 1962–63 ja sit­ten Män­ty­luo­don ho­tel­liin 1963–75. Sit­ten hän ha­lu­si kui­ten­kin vie­lä pe­rus­taa yri­tyk­sen Ah­lai­siin.

Yri­tys siir­tyi äi­dil­tä Jan­nel­le tam­mi­kuus­sa 1984. Sa­ma­na vuon­na tuli Po­ris­sa Koi­ton ta­los­sa pi­det­tyi­hin ke­sä­häi­hin aut­ta­maan An­ne.

– Olin sil­loin ke­sä­töis­sä Osuus­pan­kin keit­ti­ös­sä. En tun­te­nut Mir­jaa ja Jan­nea etu­kä­teen, mut­ta hää­kei­kan jäl­keen Jan­ne ky­syi, jos tu­li­sin toi­sen­kin ker­ran, An­ne ker­too.

Nuo­ret läh­ti­vät yh­des­sä Val­ke­a­kos­kel­le ha­ke­maan ser­vet­te­jä juh­lia var­ten. Siel­lä asui kol­me Jan­nen tä­tiä, jo­ten An­ne vie­tiin sa­mal­la reis­sul­la tu­tus­tu­maan su­ku­lai­siin.

– Oli­han se sel­lai­nen sa­la­ma-al­ku. Ser­vet­ti­mat­kan jäl­keen sa­noin äi­dil­le­ni, et­tä "muu­tan nyt Ah­lai­siin".

Juh­la-alan yrit­tä­mi­nen oli tuol­loin eri­lais­ta, juh­lia jär­jes­ti­vät ai­koi­naan pi­to­ko­kit ja kaik­ki muut haa­lit­tiin mis­tä saa­tiin. Pi­to­pal­ve­lut tuo­vat nyt mu­ka­naan koko pal­ve­lun. Jan­ne päi­vit­te­lee tä­män päi­vän vaa­ti­muk­sia esi­mer­kik­si ti­las­toin­nis­ta. Pa­pe­ri­työt vie­vät pal­jon ai­kaa. Juh­lien ti­laa­mi­nen­kin su­jui toi­seen ta­paan, kun ei ol­lut säh­kö­pos­te­ja ja tar­jous­pyyn­tö­jä. En­nen juh­lat vain ti­lat­tiin ja paik­ka va­rat­tiin. Juh­lat oli­vat suu­ria ja yl­lä­tyk­si­ä­kin sat­tui, kun tu­li­joil­ta ei pyy­det­ty il­moit­tau­tu­mi­sia.

– En­nen pi­det­tiin esi­mer­kik­si 50-vuo­tis­vas­taa­not­to­ja, joi­hin tuli heit­tä­mäl­lä sata hen­keä. Sa­moin hau­ta­jai­set oli­vat suu­ria ja häis­sä saat­toi ol­la jopa 500 vie­ras­ta, Hei­li­mät ker­to­vat.

He muis­te­le­vat eräs­tä lau­an­tai­ta vuon­na 1989, jol­loin sa­mal­le päi­väl­le oli ti­lat­tu kol­met häät – yh­det Kie­va­riin ja kah­det pi­to­pal­ve­lul­ta muu­al­le. Lä­hem­pä­nä juh­la­päi­vää kävi il­mi, et­tä yk­siin häi­hin oli tu­los­sa 500, toi­seen 400 ja kol­man­siin 150 hen­ki­löä.

– Kyl­lä sii­tä­kin sel­vit­tiin! Ker­ran taas Po­mar­kus­sa oli häät, joi­hin tuli tois­ta­sa­taa hen­keä enem­män kuin oli ar­vi­oi­tu. Se vaa­ti no­pe­aa toi­min­taa ja yö­ruu­ak­si va­ra­tut an­nok­set tuo­tiin myös pöy­tään. As­ti­oi­ta piti pes­tä ko­val­la vauh­dil­la, he ker­to­vat.

Anne Heilimä on Ahlaisten Kievarin suuren keittiön valtias. Hän kertoo tekevänsä perinteitä kunnioittavaa ruokaa, esimerkiksi täytekakut ovat kermakakkuja. Kädessään hänellä on suurkeittiön keittokauha.

Anne Heilimä on Ahlaisten Kievarin suuren keittiön valtias. Hän kertoo tekevänsä perinteitä kunnioittavaa ruokaa, esimerkiksi täytekakut ovat kermakakkuja. Kädessään hänellä on suurkeittiön keittokauha.

Isoi­hin juh­liin tar­vit­tiin hen­ki­lö­kun­taa. Tu­tut ja tu­tun­tu­tut pyy­det­tiin hom­miin. An­nen ja Jan­nen lap­set, nyt 34-vuo­ti­as Ans­si ja 32-vuo­ti­as An­nii­na oli­vat nuo­res­ta as­ti mu­ka­na. Jan­nen äi­ti oli pit­kään mu­ka­na ja myös An­nen van­hem­mat kä­vi­vät aut­ta­mas­sa.

– Tämä on per­hey­ri­tys. Lap­set ei­vät kui­ten­kaan aio jat­kaa tätä, mo­lem­mil­la on Po­ris­sa omat työn­sä, Hei­li­mät sa­no­vat.

He ker­to­vat, et­tä tänä päi­vä­nä keik­ka­työn te­ki­jöi­tä­kin on ai­ka vä­hän, ei­kä esi­mer­kik­si tänä vuon­na ole ku­kaan ky­sy­nyt ke­sä­töi­tä. Toi­saal­ta juh­lat­kin ovat ko­ro­na-ajan jäl­keen ol­leet pie­nem­piä, esi­mer­kik­si hau­ta­jai­sia vie­te­tään nyt tyy­pil­li­ses­ti vain oman väen kans­sa ja syn­ty­mä­päi­viä läh­de­tään kar­kuun juh­li­mi­sen si­jas­ta. Yri­tys­ten juh­lia ja kah­vi­tuk­si­a­kin on pal­jon vä­hem­män.

– Al­ko­ho­lin suh­teen juh­lat ovat myös muut­tu­neet. En­nen saat­toi ol­la yri­tyk­sen kok­ka­rit, jois­sa tar­jot­tiin kak­si tun­tia vä­ke­viä al­ko­ho­li­juo­mia, niin sa­not­tu bat­te­ri. Ny­ky­ään al­ko­ho­lia on tar­jol­la vä­hän, lä­hin­nä vii­niä ja olut­ta, Hei­li­mät ker­to­vat.