Ant­ti Au­tio / STT

Hal­pa­kaup­pa­ket­ju Tok­man­nin ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­voit­to su­pis­tui hei­nä-syys­kuus­sa 23,5 mil­joo­naan eu­roon vuo­den ta­kai­ses­ta 26,1 mil­joo­nas­ta eu­ros­ta. Lii­ke­vaih­to kas­voi vii­si pro­sent­tia 295 mil­joo­naan eu­roon.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Rau­ti­ai­nen ker­too, et­tä tu­los­ta pai­noi­vat eri­tyi­ses­ti kiin­teis­tö­ku­lu­jen kas­vu sekä säh­kö­ku­lu­jen nou­su.

Myyn­ti­ka­te jäi hä­nen mu­kaan­sa ma­ta­lam­mak­si, mi­hin vai­kut­ti­vat kam­pan­ja­myyn­nin kas­vu ja päi­vit­täis­ta­va­roi­den myyn­nin ko­ros­tu­mi­nen käyt­tö­ta­va­raan ver­rat­tu­na.

–  Asi­ak­kai­den os­to­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos joh­tuu os­to­voi­man ja ku­lut­ta­ja­luot­ta­muk­sen hei­ken­ty­mi­ses­tä. Jou­lu­se­son­gin käyn­nis­ty­es­sä us­kom­me käyt­tö­ta­va­ran myyn­nin jäl­leen nor­ma­li­soi­tu­van, Rau­ti­ai­nen ar­vi­oi tie­dot­tees­sa.

Tok­man­ni en­nus­taa tä­män vuo­den lii­ke­vaih­don ole­van vii­me vuo­den ta­sol­la. Eu­ro­mää­räi­sen ver­tai­lu­kel­poi­sen lii­ke­voi­ton odo­te­taan ole­van 90–110 mil­joo­naa eu­roa.

Yh­ti­ön mu­kaan en­nus­tee­seen liit­tyy kui­ten­kin epä­var­muus­te­ki­jöi­tä inf­laa­ti­on, kor­ko­ta­son, Uk­rai­nan so­dan ja ko­ro­na­pan­de­mi­an ke­hit­ty­mi­sen sekä nii­den ai­heut­ta­mien vai­ku­tus­ten joh­dos­ta.