Hy­vin­voin­ti­a­lue on ol­lut toi­min­nas­sa jo lä­hes vii­si kuu­kaut­ta. Osa toi­min­nois­ta on men­nyt hy­vin eteen­päin, mut­ta osa toi­min­nois­ta vaa­tii vie­lä pi­kai­sia pa­ran­nuk­sia. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on edel­leen haas­tei­ta to­teut­taa pal­ve­lut asi­ak­kaan kan­nal­ta riit­tä­väl­lä ai­ka­tau­lul­la, eli asi­ak­kaan pää­sy hoi­toon ajois­sa on edel­leen suu­ri on­gel­ma. Osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus­haas­teet vai­kut­ta­vat osal­taan pal­ve­lu­jen toi­min­taan. Ny­kyi­nen työ­pai­ne sekä pe­rus­ta­son joh­ta­mi­son­gel­mat vai­kut­ta­vat alan hou­kut­te­le­vuu­teen.

Pal­ve­lu­jen toi­mi­vuu­teen löy­tyy myös rat­kai­su­mal­li. Se edel­lyt­tää, et­tä käy­te­tään alu­een koko pal­ve­lu­tar­jon­taa hy­väk­si. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een oman tuo­tan­non hen­ki­lös­tö­mää­rä on run­sas 9 000 hen­ki­löä ja alu­eel­la toi­mi­vien yri­tys­ten sekä kol­man­nen sek­to­rin hen­ki­lös­tö­mää­rä on noin 5 000 hen­ki­löä. Mi­kä­li koko run­saan 14 000 hen­ki­lön ka­pa­si­teet­tia hyö­dyn­net­täi­siin mak­si­maa­li­ses­ti, niin pal­ve­lu­jen toi­mi­vuu­teen ja te­hok­kuu­teen saa­tai­siin mer­kit­tä­vä pa­ran­nus. Tätä kaut­ta myös jat­ku­va ly­hyt­nä­köi­nen pal­ve­lu­jen leik­kaus juus­to­höy­lä­pe­ri­aat­teel­la vä­he­ni­si.

Mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li on kir­jat­tu hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­aan, mut­ta sen käyt­tö läh­tee sii­tä, et­tä en­sin tuo­te­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon omal­la pal­ve­lu­tuo­tan­nol­la ja vas­ta sit­ten täy­den­ne­tään yk­si­tyi­siä ja kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lu­jen tuot­ta­jia. Täl­löin työs­tä muo­dos­tuu hel­pos­ti niin sa­not­tua hä­tä­työ­tä ja kus­tan­nuk­set nou­se­vat, kun tar­ve on pi­kai­nen ei­kä kil­pai­lu­tet­tu. Mi­kä­li mo­ni­tuot­ta­ja­mal­lia to­teu­tet­tai­siin oi­kein, oli­si­vat kaik­ki pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat sa­mal­la vii­val­la ja va­lin­ta ta­pah­tui­si pal­ve­lu­jen te­hok­kuu­den ja toi­mi­vuu­den, ei­kä pel­käs­tään hin­nan pe­rus­teel­la. Myös laa­tu­vaa­ti­muk­set oli­si­vat sa­mat kai­kil­la tuot­ta­jil­la ja li­säk­si oman tuo­tan­non kus­tan­nus­ra­ken­ne oli­si sel­vi­tet­ty riit­tä­väs­ti huo­mi­oi­den ja avaa­mal­la kaik­ki kus­tan­nuk­set.

Kil­pai­lu­tuk­set pi­täi­si teh­dä riit­tä­vän ajois­sa ja käy­dä mah­dol­li­sim­man vuo­ro­vai­kut­tei­nen mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lu. Kah­den­vä­li­siin kes­kus­te­lui­hin sat­sat­tu re­surs­si var­mis­taa laa­duk­kaan ja osu­vam­man han­kin­ta­me­net­te­lyn. Kah­den­kes­ki­siä kes­kus­te­lui­ta pi­tää ol­la riit­tä­väs­ti, et­tä saa­daan riit­tä­vän laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen nä­ke­mys tar­jous­pyyn­nön laa­din­taa var­ten. Mer­kit­tä­vis­sä han­kin­ta­ko­ko­nai­suuk­sis­sa on hyvä käy­dä myös han­kin­ta­pää­tök­sen jäl­kei­nen kes­kus­te­lu han­kin­ta­me­net­te­lyyn osal­lis­tu­nei­den kans­sa. Tämä edis­tää han­kin­tap­ro­ses­sin avoi­muut­ta.

Mo­nen pal­ve­lun koh­dal­la pal­ve­lu­se­te­li on toi­mi­vin rat­kai­su, mut­ta se­te­lin pi­tää vas­ta­ta hin­nal­taan jul­ki­sen oman pal­ve­lu­tuo­tan­non kus­tan­nus­ta. Muu­ten pal­ve­lu­se­te­lin käyt­tö jää al­hai­sek­si. Li­säk­si pal­ve­lu­se­te­liä pi­tää myös myön­tää osa­na pal­ve­lu­tuo­tan­toa, ei pel­käs­tään kii­re­jo­no­jen pur­kua var­ten. Hy­väl­lä en­na­koi­val­la han­kin­ta­me­net­te­lyl­lä ja pal­ve­lu­se­te­lei­den käy­töl­lä voi­daan es­tää jo en­nak­koon jo­no­jen syn­tyä ja asi­ak­kaat saa­vat hoi­toa ajois­sa. Li­säk­si tätä kaut­ta myös hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­nen ja koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ta­so pa­ra­nee.

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät