Juk­ka Vil­po­nie­mi

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa ky­se­lys­sä kar­toi­te­taan yrit­tä­jien ja kun­tien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ja elin­kei­no­po­li­tii­kan ti­laa. Ul­vi­las­sa toi­mii tun­ne­tus­ti Suo­men ak­tii­vi­sim­piin kuu­lu­va yrit­tä­jäyh­dis­tys, jos­sa on yli 300 jä­sen­tä.

Ul­vi­lan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen ke­huu kau­pun­gin ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön tä­hä­nas­tis­ta yh­teis­työ­tä. Hän toi­voo, et­tä pai­kal­li­set yrit­tä­jät vas­tai­si­vat ky­se­lyyn ah­ke­ras­ti.

– Sil­loin näh­dään, mil­lai­sia ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta Ul­vi­lan elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa to­del­la on, Mä­ki­nen sa­noo.

Kak­si vuot­ta sit­ten Ul­vi­la si­joit­tui Sa­ta­kun­nan kun­tien jou­kos­sa kes­ki­ar­von pa­rem­mal­le puo­lel­le. Ul­vi­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka odot­taa ba­ro­met­rin tu­lok­sia mie­len­kiin­nol­la, sil­lä edel­li­sen ky­se­lyn jäl­keen kau­pun­ki on pa­nos­ta­nut li­sää elin­kei­no­po­li­tiik­kaan­sa.

– Pi­däm­me kau­pun­gin ja yri­tys­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä isos­sa ar­vos­sa. Kuun­te­lem­me yri­tys­ten toi­vei­ta tar­kas­ti. Sik­si olem­me pa­nos­ta­neet sii­hen sekä hen­ki­lö- et­tä ta­lous­re­surs­se­ja, Löf­bac­ka sa­noo.

Kau­pun­gin joh­to on vie­rail­lut ah­ke­ras­ti yri­tyk­sis­sä, ja yrit­tä­jien ja kau­pun­gin yh­tei­nen elin­kei­no­tii­mi ko­koon­tuu sään­nöl­li­ses­ti vaih­ta­maan mie­li­pi­tei­tä.

– Olem­me pe­rus­ta­neet myös uu­den tek­no­lo­gia- ja te­ol­li­suu­sy­ri­tys­ten yh­teis­työ­e­li­men, jos­sa on mu­ka­na kym­men­kun­ta alan yri­tys­tä, kau­pun­gin­joh­ta­ja ker­too.

Vii­me syk­sy­nä Ul­vi­las­sa aloit­ti uu­si elin­voi­ma­pääl­lik­kö, jon­ka teh­tä­vä­nä on mui­den mu­as­sa pi­tää yh­teyt­tä yri­tyk­siin.

Elin­voi­ma­pääl­lik­kö Heik­ki Kap­las siir­tyi Ul­vi­lan kau­pun­gin pal­ve­luk­seen Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jär­jes­tö­pääl­li­kön pai­kal­ta, ja hän on seu­ran­nut kun­ta­ba­ro­met­re­jä nyt mo­lem­min puo­lin.

– Yh­teis­työ Ul­vi­lan kau­pun­gin ja yrit­tä­jien vä­lil­lä on ol­lut eri­no­mais­ta pit­kään, ja pyr­ki­mys on pa­ran­taa sitä edel­leen. Eri­tyi­ses­ti elin­kei­no­tii­min kaut­ta on saa­tu ai­kaan luon­nol­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta, joka on kan­ta­nut hy­vää he­del­mää.

Kap­las pi­tää kun­ta­ba­ro­met­riä hy­vä­nä työ­ka­lu­na elin­kei­no­po­li­tii­kan ke­hit­tä­mi­ses­sä, jos­kaan se ei an­na ”tie­teel­lis­tä to­tuut­ta”.

– Yleen­sä kiel­tei­set ta­pah­tu­mat ker­ro­taan no­pe­as­ti, mut­ta myön­tei­set muu­tok­set saat­ta­vat nä­kyä ba­ro­met­ris­sä vas­ta pa­rin vuo­den vii­veel­lä.

Hän toi­voo joka ta­pauk­ses­sa pal­jon vas­tauk­sia ja odot­taa, et­tä myös kun­nat ot­ta­vat tu­lok­set va­ka­vis­saan.

Ulvilalaisen yrittäjän Mikko Lindholmin mukaan kunnan ja yrittäjien yhteistyö on parhaimmillaan keskinäistä sparraamista. Kuva: Jukka Vilponiemi

Ulvilalaisen yrittäjän Mikko Lindholmin mukaan kunnan ja yrittäjien yhteistyö on parhaimmillaan keskinäistä sparraamista. Kuva: Jukka Vilponiemi

Ul­vi­lan elin­kei­no­tii­miin kuu­lu­van ra­ken­nu­sa­lan yrit­tä­jän Mik­ko Lind­hol­min mu­kaan yrit­tä­jät odot­ta­vat kau­pun­gil­ta en­si­si­jai­ses­ti su­ju­vaa yh­teis­työ­tä.

– Ul­vi­las­sa mei­tä yrit­tä­jiä on kuun­nel­tu mie­les­tä­ni hy­vin. Elin­kei­no­tii­mi on hyvä ja toi­mi­va elin.

– Se on tie­do­tus­ka­na­va, jon­ka avul­la yrit­tä­jät tie­tä­vät mitä kau­pun­gis­sa ta­pah­tuu, ja kau­pun­ki taas tie­tää, mitä yri­tyk­set suun­nit­te­le­vat ja toi­vo­vat. Si­ten pys­tym­me puo­lin ja toi­sin spar­raa­maan toi­si­am­me, Lind­holm sa­noo.

Hän ko­kee, et­tä kau­pun­ki on ot­ta­nut yrit­tä­jien toi­veet va­ka­vas­ti.

– Esi­mer­kik­si te­ol­li­suu­sa­lu­ei­den ja lii­ken­neyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­ses­sä ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä mei­tä on kuun­nel­tu. Sa­moin han­kin­to­jen kil­pai­lut­ta­mi­ses­sa on nou­da­tet­tu avoi­muut­ta.

Kun­tien teh­tä­vä­nä on tur­va­ta yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Mik­ko Lind­hol­min mie­les­tä tär­kein toi­min­ta­e­del­ly­tys on kaa­voi­tuk­sen su­ju­mi­nen. Riit­tä­vä tont­ti­va­ran­to on kai­ken A ja O. Myös vih­reä siir­ty­mä tuo yri­tyk­sil­le uu­sia mah­dol­li­suuk­sia, ja kun­tien pi­tää ol­la sii­nä­kin he­reil­lä. Jot­ta ei me­ni­si pel­käk­si ke­hu­mi­sek­si, Lind­holm myön­tää, et­tä kaa­voi­tuk­ses­sa Ul­vi­las­sa on pa­ran­ta­mi­sen va­raa.

– Kaa­voi­tuk­sen pi­täi­si ol­la suo­ra­vii­vai­sem­paa. Nyt se on lii­an hi­das­ta ja kan­ke­aa. Yri­tys ei voi odot­taa vuo­sia sitä, et­tä sen tar­vit­se­ma ase­ma­kaa­va saa­daan val­miik­si.

– Toki lait ja mää­räyk­set sää­te­le­vät kaa­voi­tus­ta, mut­ta yri­tyk­set ha­lu­a­vat ve­tää suo­rem­paa lin­jaa.

Ul­vi­lan Yrit­tä­jät pai­kal­li­syh­dis­tys­ten par­haim­mis­toa

Pai­kal­li­syh­dis­tyk­siä pal­ki­taan yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Ul­vi­lan Yrit­tä­jät pää­si vii­det­tä ker­taa pe­räk­käin pai­kal­li­syh­dis­tys­fi­naa­liin omas­ta ko­ko­luo­kas­taan. Kak­si ker­taa upea tun­nus­tus on kan­net­tu Ul­vi­laan.

Ul­vi­lan Yrit­tä­jiä voi kut­sua jo kes­to­me­nes­ty­jäk­si, niin Sa­ta­kun­nas­sa kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Tämä tit­te­li ei kui­ten­kaan tule an­net­tu­na, vaan Ul­vi­la löy­tää joka vuo­si jo­tain uut­ta, jol­la pis­tää vie­lä edel­lis­tä pa­rem­mak­si. Kun ul­ko­puo­lel­ta kat­soo, et­tä mi­tään ke­hi­tet­tä­vää ei enää voi ol­la, nos­taa Ul­vi­la ai­na ri­man hie­man ylem­mäs.

Tämä ker­too koko hal­li­tuk­sen yh­teis­työs­tä, ak­tii­vi­suu­des­ta ja in­nok­kuu­des­ta sekä suu­rel­la sy­dä­mel­lä yrit­tä­jyy­den eteen teh­tä­väs­tä työs­tä. Ala­ti kas­va­va jä­sen­mää­rä, ak­tii­vi­suus jä­sen­han­kin­nas­sa sekä yh­tey­den­pi­dos­sa ny­kyi­siin jä­se­niin sekä mah­ta­va so­si­aa­li­sen me­di­an nä­ky­vyys nos­ta­vat Ul­vi­lan var­mas­ti yh­dek­si Suo­men kär­ki­pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­tä. Uu­sien toi­min­ta­mal­lien ke­hit­tä­mi­nen sekä jär­jes­tön si­säl­lä kun­ta- ja maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vä yh­teis­työ, ovat teh­neet sen, et­tä Ul­vi­lan kä­den­jäl­keä nä­kyy myös muu­al­la Suo­mes­sa.

Ul­vi­lan Yrit­tä­jien ja Ul­vi­lan kau­pun­gin yh­teis­työ on mut­ka­ton­ta. Kau­pun­gin­joh­to on­kin ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na Ul­vi­lan Yrit­tä­jien ta­pah­tu­mis­sa ja vas­taa­vas­ti pai­kal­li­syh­dis­tys on vah­va osa kau­pun­gin elin­kei­no­tii­miä.