Tui­ja Saa­ri­nen

Eu­ran vas­ta­va­lit­tu kun­nan­joh­ta­ja Kari Kan­kaan­ran­ta on eh­ti­nyt saa­da jo tun­tu­maa vir­kaan si­jais­ta­es­saan eläk­keel­le läh­te­vää Juha Ma­ja­lah­tea vii­me syk­sys­tä läh­tien.

– Vaih­te­lu on vir­kis­tä­nyt, luon­neh­tii kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja­na 5,5 vuot­ta toi­mi­nut Kan­kaan­ran­ta.

35-vuo­ti­as yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri on toi­mi­nut hal­lin­to­joh­ta­ja­na myös Veh­maal­la ja sitä en­nen Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­tol­la avus­ta­vis­sa hal­lin­non töis­sä.

– Vii­me kuu­kau­det kun­nan­joh­ta­jan si­jai­se­na ovat ku­lu­neet ar­kis­ten, kes­ke­ne­räis­ten asi­oi­den hoi­dos­sa ja uu­siin asi­oi­hin pe­reh­ty­mi­ses­sä. Olen myös ta­van­nut pal­jon tu­le­via yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja alu­een kol­le­goi­ta.

– Ma­ja­lah­den il­moi­tus eläk­keel­le jää­mi­ses­tä tuli jon­ki­nas­tei­se­na yl­lä­tyk­se­nä, mut­ta kaik­ki on su­ju­nut hy­vin.

Hal­lin­to­joh­ta­jan ja kun­nan­joh­ta­jan toi­men­ku­vat pai­not­tu­vat Kan­kaan­ran­nan mu­kaan hie­man eri ta­val­la.

– Hal­lin­to­joh­ta­jan vir­ka­työ suun­tau­tuu enem­män or­ga­ni­saa­ti­on si­säl­le. Se on pit­käl­ti pää­tök­sen­te­on val­mis­te­lua ja hen­ki­lös­tön joh­ta­mis­ta. Kun­nan­joh­ta­jan työs­sä pi­tää suun­tau­tua or­ga­ni­saa­ti­os­ta ulos­päin, koh­ti kun­ta­lai­sia, si­dos­ryh­miä, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja elin­kei­no­e­lä­mää. Tie­tys­ti on sel­vää, et­tä kun­ta­or­ga­ni­saa­ti­on kes­kei­nen teh­tä­vä on tuot­taa laa­duk­kai­ta pe­rus­pal­ve­lui­ta kun­ta­lai­sil­le.

Kan­kaan­ran­nal­la on sel­keä nä­ke­mys yri­tys­ten mer­ki­tyk­ses­tä kun­nal­le.

– On eli­neh­to, et­tä meil­lä tääl­lä Eu­ras­sa on työ­paik­ko­ja, joi­ta yri­tyk­set tuo­vat – eten­kin kun kär­sim­me muut­to­tap­pi­os­ta. Sa­noi­sin, et­tä yri­tyk­sil­lä on kun­nan elin­voi­mai­suu­den kan­nal­ta kes­kei­sin roo­li.

Euran vastavalittu kunnanjohtaja Kari Kankaanranta oli lounasvieraana Kauttuan Rataravintolassa. Pitkään kunnassa hallintojohtajana toiminut Kankaanranta arvostaa Euran vahvaa yrityskantaa.

Euran vastavalittu kunnanjohtaja Kari Kankaanranta oli lounasvieraana Kauttuan Rataravintolassa. Pitkään kunnassa hallintojohtajana toiminut Kankaanranta arvostaa Euran vahvaa yrityskantaa.

Kan­kaan­ran­ta nä­kee, et­tä Eu­ran yri­tys­kan­ta on to­del­la vah­va.

– Meil­lä py­syi työt­tö­myy­sas­te ver­rat­tain ma­ta­lal­la ta­sol­la, vaik­ka muu­ta­ma vuo­si sit­ten pari isoa yri­tys­tä lo­pet­ti toi­min­tan­sa tääl­lä. Se ker­too sii­tä, et­tä meil­lä on vah­vo­ja, in­ves­toi­via yri­tyk­siä, jot­ka ovat ot­ta­neet ris­ke­jä ja pys­ty­neet luo­maan työ­paik­ko­ja.

Kun­ta on pa­nos­ta­nut yri­tyk­siin mo­nel­la ta­paa, muun mu­as­sa tar­jo­a­mal­la neu­von­ta­pal­ve­lu­ja kai­kis­sa yri­tys­ten pe­rus­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa Priz­z­tec­hin kaut­ta. Yri­tys­ten tar­pei­siin on myös kaa­voi­tet­tu tont­te­ja.

– Tont­te­ja tar­vit­tai­siin vie­lä li­sää­kin, jot­ta meil­lä oli­si pa­rem­mat val­miu­det si­joit­taa isom­pia yri­tyk­siä.

Eu­ra on ol­lut koko ajan Kan­kaan­ran­nan ko­ti­kun­ta. Hän on mel­kein pal­jas­jal­kai­nen eu­ra­lai­nen, sil­lä per­he muut­ti Eu­raan Tu­rus­ta hä­nen ol­les­saan 1-vuo­ti­as. Ny­ky­ään hän asuu oman per­heen­sä kans­sa sa­mas­sa ta­los­sa, jo­hon tuol­loin muut­ti. Per­hee­seen kuu­lu­vat avo­puo­li­so, tä­män ai­kai­sem­mas­ta lii­tos­ta ole­vat 8-vuo­ti­as poi­ka ja 5-vuo­ti­as tyt­tö sekä pa­ris­kun­nan yh­tei­nen, puo­li­tois­ta­vuo­ti­as tyt­tö.

– Eu­ras­sa on kaik­ki mitä tar­vi­taan hy­vin lä­hel­lä. Tämä on tur­val­li­nen ja koh­tuu edul­li­nen paik­ka asua, ja tääl­lä on upe­at har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin. Tam­pe­reel­le on rei­lun tun­nin ja Tur­kuun tun­nin mat­ka, ja Rau­ma on naa­pu­ris­sa.

– Nuo­ret pak­kau­tu­vat ny­ky­ään isoi­hin kau­pun­kei­hin, ei­vät­kä oi­val­la, et­tä kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la oli­si hy­vät asu­mis­mah­dol­li­suu­det.

Kan­kaan­ran­nal­le on vi­ras­saan tär­ke­ää pi­tää Eu­ran puol­ta eri­lai­sis­sa yh­teyk­sis­sä.

– Kuu­lum­me esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­taan, Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­seen, Ete­lä-Sa­ta­kun­nan työl­li­syy­sa­lu­ee­seen ja Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen alu­ee­seen. Kai­kis­sa näis­sä yh­teyk­sis­sä on tär­ke­ää pi­tää Eu­ran puol­ta, jot­ta kun­ta py­syi­si mu­ka­na ke­hi­tyk­ses­sä.

– Näen kun­nan tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä, ja ha­lu­an työs­sä­ni teh­dä kaik­ke­ni jot­ta tuo myön­tei­nen kuva to­teu­tuu.

Kauttuan Rataravintola täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Meneillään on sukupolvenvaihdos ja vetovastuuseen ovat astumassa lounasravintolan perustajan Leena Maansalo-Niemen tyttäret Rosa-Maria Lehtonen (kuvassa) ja Ida-Erika Lehdonniemi.

Kauttuan Rataravintola täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Meneillään on sukupolvenvaihdos ja vetovastuuseen ovat astumassa lounasravintolan perustajan Leena Maansalo-Niemen tyttäret Rosa-Maria Lehtonen (kuvassa) ja Ida-Erika Lehdonniemi.

Tuija Saarinen

Mis­sä syö­tiin?

Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­la si­jait­see ni­men­sä mu­kai­ses­ti lä­hel­lä Kaut­tu­an ju­na­ra­taa. Ai­ka­naan Kaut­tu­an pa­pe­ri­teh­taan ja Sä­ky­län so­ke­ri­teh­taan tar­pei­ta pal­vel­lut rata on tätä ny­kyä pois­tet­tu käy­tös­tä.

Neit­syt­mä­en te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la Ra­ta­kaa­ri 7:ssä si­jait­se­van lou­nas­ra­vin­to­lan tar­jo­a­ma ko­ti­ruo­ka hou­kut­te­lee niin alu­een työ­mie­hiä kuin iäk­kääm­pi­ä­kin asi­ak­kai­ta. Lap­sil­le suun­nat­tu leik­ki­paik­ka tuo syö­mään myös van­hem­pain­va­paal­la ole­via pien­ten las­ten van­hem­pia. Asi­a­kas­paik­ko­ja on ala­ker­ran sa­lis­sa 70 ja ylä­ker­ran ka­bi­ne­tis­sa 30.

Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­la täyt­tää tänä vuon­na kym­me­nen vuot­ta. Yri­tyk­sen pe­rus­ti vuon­na 2014 Lee­na Maan­sa­lo-Nie­mi, joka nyt on su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen myö­tä siir­tä­mäs­sä vas­tuu­ta pit­kään yri­tyk­ses­sä työs­ken­neil­le tyt­tä­ril­leen Rosa-Ma­ria Leh­to­sel­le ja Ida-Eri­ka Leh­don­nie­mel­le. Rosa-Ma­ri­an nä­kee usein kas­sal­la ja sa­lis­sa, Ida-Eri­ka on puo­les­taan mo­nas­ti lei­von­ta­vuo­ros­sa. Ra­vin­to­la on to­del­li­nen per­hey­ri­tys, sil­lä si­sa­rus­ten li­säk­si mu­ka­na on keit­ti­ön puo­lel­la kak­si serk­kua.

Ko­ti­ruo­ka­buf­fet on tar­jol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 10.30-13.30. Säm­py­lät lei­vo­taan it­se ja va­lit­ta­va­na on pari läm­min­tä pää­ruo­ka­vaih­to­eh­toa. Tar­jol­la on myös sa­laat­ti- ja raas­te­pöy­tä. Pari kol­me ker­taa vii­kos­sa on myös keit­to­lou­nas­vaih­to­eh­to.

– Kas­vis­ruo­kaa on lis­tal­la sil­loin täl­löin epä­sään­nöl­li­ses­ti. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan käy­täm­me ai­na lä­hi­tuot­ta­jien tuot­tei­ta, ku­ten Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mon li­ho­ja, Här­kä­län sa­laat­te­ja ja Mu­na­ko­rin ka­nan­mu­nia. Tar­jo­am­me myös pi­to­pal­ve­lua, ker­too Leh­to­nen.