San­na Jääs­ke­läi­nen

Juha Va­sa­ma tun­nis­te­taan heti, kun saa­vum­me lou­nas­paik­kaam­me Si­ni­hel­meen Me­ri­kar­vi­an kes­kus­tas­sa. Hä­nel­lä on toki pääl­lään "vir­ka­pu­ku" eli si­ni­nen hup­pa­ri, jos­sa lu­kee: Me­ri­kar­via – Kum­mal­li­sen ko­di­kas. Muut asi­ak­kaat tu­le­vat jut­te­le­maan ja on­nit­te­le­maan kun­nan­joh­ta­jan vi­ran joh­dos­ta. Va­sa­ma on to­sin vie­lä vi­ran­si­jai­nen, sil­lä kun­nan­joh­ta­ja Kim­mo Puo­li­tai­val jää vi­ral­li­ses­ti eläk­keel­le vas­ta syys­kuun alus­sa.

Me­ri­kar­via oli po­ri­lai­sel­le Juha Va­sa­mal­le tut­tu paik­ka­kun­ta loma-asuk­kaan vink­ke­lis­tä. Va­sa­mat os­ti­vat Köör­ti­läs­tä tal­vi­a­sut­ta­van hu­vi­lan kol­mi­sen vuot­ta sit­ten ja viet­ti­vät paik­ka­kun­nal­la vii­koit­tain ai­kaa.

– Olin toki käy­nyt tääl­lä use­as­ti myös luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä sil­loin, kun olin vie­lä mu­ka­na kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, Juha ker­too.

– Mut­ta en ol­lut yh­tään aja­tel­lut, et­tä tu­li­sin tän­ne töi­hin tai yli­pää­tään, et­tä oli­sin jos­kus vir­ka­mies.

Asi­at kui­ten­kin ta­pah­tui­vat. Kun Me­ri­kar­vi­an kun­nan­joh­ta­jan paik­ka tuli ha­kuun, ol­tiin kun­nas­ta heti yh­tey­des­sä Juha Va­sa­maan. Hän kävi kes­kus­te­le­mas­sa­kin ai­hees­ta pai­kan pääl­lä, mut­ta ei voi­nut heti re­a­goi­da. Va­sa­ma ni­mit­täin työs­ken­te­li Län­si­ran­ni­kon kou­lu­tus Oy Win­No­van reh­to­ri­na ja Win­No­vas­sa oli me­neil­lään muu­tos­neu­vot­te­lut.

– Ha­lu­sin hoi­taa nii­tä eteen­päin. Kun neu­vot­te­lut oli­vat pi­dem­mäl­lä, an­noin suos­tu­muk­se­ni vir­kaan 1. jou­lu­kuu­ta vii­me vuon­na.

Jou­lu­kuun 11. päi­vä kun­nan­val­tuus­to va­lit­si Va­sa­man kun­nan­joh­ta­jak­si sel­ke­äl­lä man­daa­til­la.

Kun­nal­lis­hal­lin­non kou­ke­rot ovat Juha Va­sa­mal­le hy­vin tut­tu­ja. Hän oli ko­koo­muk­sen val­tuu­tet­tu­na Po­ris­sa 17 vuo­den ajan ja on toi­mi­nut muun mu­as­sa Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na sekä sai­raan­hoi­to­pii­rin yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen ja Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Po­li­tiik­ka jäi muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Va­sa­ma on eron­nut puo­lu­ees­ta­kin. Ti­lal­le va­paa-ai­kaan nou­si omas­ta kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen. Päi­vit­täi­sen lenk­kei­lyn li­säk­si hän on juos­sut ma­ra­to­ne­ja­kin yh­dek­sän ko­ko­nais­ta ja 30 puo­li­kas­ta.

Me­ri­kar­vi­al­la hän aloit­ti huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä "Kun­nan­joh­ta­jan kä­ve­lyt" eli kaik­ki kiin­nos­tu­neet voi­vat tul­le kä­ve­lyl­le kun­nan­joh­ta­jan kans­sa per­jan­tai­sin kel­lo 7–8. Kun­nan­ta­lol­ta läh­te­vät kä­ve­lyt jat­ku­vat ju­han­nuk­seen saak­ka.

Va­sa­ma ker­too, et­tä en­si­vai­ku­tel­ma Me­ri­kar­vi­as­ta on ol­lut hyvä. Yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­ki ulot­tuu kun­nas­sa niin vir­ka­mie­hiin, po­lit­tiik­kaan kuin yrit­tä­jyy­teen­kin.

– Luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat tääl­lä yh­tei­ses­sä rin­ta­mas­sa Me­ri­kar­vi­an asi­al­la, se on yk­kös­jut­tu. Kaik­ki pää­tök­sen­te­ko kum­pu­aa kun­ta­lais­ten eli­no­lo­suh­tei­den tur­vaa­mi­ses­ta. Pää­tök­siä teh­dään heil­le, en­kä ole huo­man­nut mi­tään sy­viä ide­o­lo­gi­oi­ta esi­mer­kik­si yk­si­tyis­tä­mi­sen suh­teen, Juha ker­too.

Me­ri­kar­vi­an yri­ty­se­lä­mä­kin on tul­lut tu­tuk­si. Kun­ta te­kee yh­teis­työ­tä yrit­tä­jä­jär­jes­tön ja ke­sä­a­suk­kai­den foo­ru­min kans­sa. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä kun­nan­ta­lon au­las­sa odot­ti pos­ti­tus­ta 1 400 kir­jet­tä ke­sä­a­suk­kail­le. Kuo­riin oli pa­kat­tu ter­veh­dys­kir­jei­den li­säk­si pai­kal­lis­leh­ti sekä Me­ri­kar­vi­an kun­nan mat­kai­lu­leh­ti, joka esit­te­lee pai­kal­lis­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa.

– Iso haas­te täl­lä het­kel­lä on Me­ri­kar­vi­an sa­han lop­pu­mi­nen. Alu­een tu­le­vas­ta käy­tös­tä on me­neil­lään neu­vot­te­lut ja työn­te­ki­jöil­le yri­täm­me löy­tyy uu­sia työ­paik­ko­ja, jot­ta he jäi­si­vät paik­ka­kun­nal­le. Mui­ta iso­ja asi­oi­ta ovat yh­te­näis­kou­lun pe­rus­ta­mi­nen ja neu­vot­te­lut hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa, Va­sa­ma lin­jaa.

Me­ri­kar­via ha­lu­aa tu­kea etä­työn te­ke­mis­tä muun mu­as­sa tar­jo­a­mal­la kun­nan­ta­lol­ta etä­työ­huo­nei­ta ja ko­kous­ti­lo­ja. Kun­nan­ta­lol­la on­kin elä­vä mei­nin­ki, sil­lä siel­lä toi­mii myös esi­kou­lu ja yh­dis­tyk­sil­le on ko­koon­tu­mis­ti­lo­ja. Näin pi­de­tään kun­nan her­mo­kes­kus vi­re­ä­nä.

Pia Fagerroos pitää Lounaskahvila Sinihelmeä Merikarvialla.

Pia Fagerroos pitää Lounaskahvila Sinihelmeä Merikarvialla.

Mis­sä syö­tiin?

Pia Fa­ger­roos on ol­lut yrit­tä­jä vuo­des­ta 2010. Me­ri­kar­vi­al­le hän ava­si ihan ky­län kes­kus­taan, kun­nan­ta­loa vas­ta­pää­tä Lou­nas­kah­vi­la Si­ni­hel­men mar­ras­kuus­sa 2019. Hän ker­too, et­tä lou­nas­kah­vi­las­sa on ar­ki­sin tar­jol­la ko­ti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä run­saan sa­laat­ti­pöy­dän kera sekä jäl­ki­ruo­ka­pöy­tä.

– Val­mis­tam­me it­se ruu­at ja suo­sim­me ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta ja li­ho­ja. Ja kos­ka olem­me Me­ri­kar­vi­al­la, niin ruo­ka­lis­tal­ta löy­tyy myös loh­ta sekä si­lak­kaa saan­nin mu­kaan. Si­ni­hel­mel­lä toi­mii myös pi­to­pal­ve­lu eli yri­tyk­sen kaut­ta jär­jes­ty­vät eri­lai­set pi­to­juh­lat joko ra­vin­to­lan omis­sa ti­lois­sa tai asi­ak­kaan va­lit­se­mas­sa ti­las­sa.

– Saa­ris­to­lais­lei­pää lei­vom­me vii­koit­tain ja sitä on tar­jol­la lou­naal­la ja mah­dol­li­suus os­taa myös mu­kaan, Fa­ger­roos ker­too.

Lou­nas­kah­vi­la Si­ni­hel­men asi­a­kas­kun­ta koos­tuu pai­kal­li­sis­ta va­ki­oa­si­ak­kais­ta, työ­mie­his­tä, elä­ke­läi­sis­tä sekä ke­sä­me­ri­kar­vi­a­lai­sis­ta.

– Olem­me ke­sä­mök­ki­paik­ka­kun­ta ja tämä tuo ki­vas­ti vi­pi­nää ke­sä­kuu­kau­siin. Ava­sim­me myös naa­pu­ri­pi­tä­jään Sii­kai­siin lou­nas­pai­kan hel­mi­kuun lo­pus­sa ja meil­le tuli myös ate­ri­a­pal­ve­lu li­sä­nä tän­ne Me­ri­kar­vi­al­le. Hen­ki­lö­kun­taa meil­lä on kaik­ki­aan 3–5 hen­ki­löä.

Pia Fa­ger­roos on huo­man­nut, et­tä Me­ri­kar­via on hyvä paik­ka yrit­tää.

– On ol­lut ilo ol­la yrit­tä­jä­nä nämä vuo­det ja olen mie­let­tö­män kii­tol­li­nen asi­ak­kais­tam­me, hän sa­noo.