Kat­ri Mä­en­pää

Tut­ki­mus­ten mu­kaan yrit­tä­jä­neu­von­ta­pal­ve­lun kaut­ta pe­rus­te­tut yri­tyk­set ovat elin­voi­mai­sem­pia kuin yri­tyk­set, jot­ka ei­vät ole pal­ve­lua hyö­dyn­tä­neet. Mut­ta on­ko tämä ai­noa syy, mik­si jo toi­min­nas­sa ole­vat yri­tyk­set ar­vot­ta­vat aloit­ta­vien yrit­tä­jien neu­von­nan yh­dek­si mer­kit­tä­vim­mis­tä yri­tys­neu­von­ta­pal­ve­luis­ta? Pal­ve­lun tär­keys ni­mit­täin nou­see esiin Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sa.

Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­ta tuot­taa aloit­ta­vien yrit­tä­jien pal­ve­lua jo 13 kun­taan. Yri­tys­neu­vo­jat An­ne Hei­kin­ta­lo ja Mer­ja Leh­to­nen us­ko­vat, et­tä ko­ke­neet yrit­tä­jät nos­ta­vat aloit­ta­vien yrit­tä­jien neu­von­ta­pal­ve­lun esiin, kos­ka he ovat it­se hyö­ty­neet pal­ve­lus­ta.

– Ul­ko­puo­li­sen asi­an­tun­ti­jan tuki yri­tys­toi­min­nan al­ku­vai­hees­sa on tär­ke­ää. Au­tam­me lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja kan­nat­ta­vuus­las­kel­mien te­ke­mi­ses­sä sekä start­ti­ra­han ha­ke­mi­ses­sa. Moni aloit­ta­va yrit­tä­jä häm­mäs­tyy sii­tä, mi­ten suur­ta las­ku­tus­ta pi­tää ta­voi­tel­la, jot­ta yri­tys­toi­min­nal­la tu­lee toi­meen, Leh­to­nen se­lit­tää.

Pal­ve­lun hyö­dyn­tä­mi­nen an­taa pa­rem­mat läh­tö­koh­dat yrit­tä­mi­sel­le, kos­ka yrit­tä­jä on pa­rem­min sel­vil­lä myös ris­keis­tä.

– Yri­tys­neu­vo­jat spar­raa­vat yrit­tä­jän kans­sa yri­ty­si­de­aa ja ar­vi­oi­vat ris­ke­jä. Ta­voit­tee­na on, et­tä pe­rus­tet­ta­va yri­tys oli­si elin­kel­poi­nen. Ai­na yri­tys­tä ei syn­ny. Noin puo­let neu­von­nas­sa käy­neis­tä lo­pul­ta pe­rus­ta­vat yri­tyk­sen, Hei­kin­ta­lo sa­noo.

Vaik­ka yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen on tänä päi­vä­nä help­poa, ei­kä se ai­na vaa­di pää­o­maa, sel­vi­tet­tä­viä asi­oi­ta on pal­jon. Aloit­ta­vien yrit­tä­jien neu­von­nas­sa käy­dään muun mu­as­sa läpi vii­si lä­hes jo­kais­ta yrit­tä­jää kos­ke­vaa ele­ment­tiä: YEL ja muut va­kuu­tuk­set, ve­rot, yri­tyk­sen re­kis­te­röin­ti, kir­jan­pi­to ja ra­ha­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­nen.

– Yri­tys­tä ei kan­na­ta läh­teä pe­rus­ta­maan kii­reel­lä, vaan kan­nat­taa va­ra­ta riit­tä­väs­ti ai­kaa omak­sua kaik­ki asi­at. Usein yrit­tä­jä ei edes it­se tie­dä, et­tä ei tie­dä jo­ta­kin, An­ne Hei­kin­ta­lo sa­noo.

Leh­to­sen mu­kaan yri­tys­neu­vo­jien teh­tä­vä­nä on­kin toi­mia erään­lai­se­na tulk­ki­na.

– Tie­toa on tänä päi­vä­nä saa­ta­vil­la niin pal­jon, et­tä aloit­ta­va yrit­tä­jä voi men­nä kai­kes­ta tie­dos­ta se­kai­sin. Mei­dän teh­tä­väm­me on tie­to­tul­vas­ta suo­dat­taa olen­nai­set asi­at ja se­lit­tää ne sel­ko­kie­lel­lä. Pa­kol­lis­ten asi­oi­den omak­su­mi­nen on tär­ke­ää, vaik­ka yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­nen voi lo­pul­ta ol­la kiin­ni ihan muis­ta asi­ois­ta.

Yrit­tä­jät ja yrit­tä­jäk­si ai­ko­vat osaa­vat Sa­ta­kun­nas­sa hyö­dyn­tää yri­tys­neu­von­ta­pal­ve­lui­ta. Vii­me vuon­na Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nas­sa oli noin 1 000 neu­von­ta­ker­taa. An­ne Hei­kin­ta­lo ker­too, et­tä vii­me syk­sy­nä oli hil­jai­sem­paa, mut­ta nyt on ta­pah­tu­nut el­py­mis­tä.

– Uu­sia yri­tyk­siä pe­rus­te­taan Sa­ta­kun­nas­sa ta­sai­seen tah­tiin. Mut­ta nyt huo­maa, et­tä uu­det yrit­tä­jät poh­ti­vat yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta pi­dem­pään ja te­ke­vät las­kel­mia tar­kem­min. Yrit­tä­jät hyö­dyn­tä­vät pal­ve­lua use­am­min, sil­lä asi­a­kas­käyn­tien mää­rä yh­tä asi­a­kas­ta koh­den on kas­va­nut.

Yri­tys­neu­von­ta­pal­ve­lua osa­taan hyö­dyn­tää myös pi­dem­mäl­lä ai­ka­jän­teel­lä.

– Neu­von­ta ei pää­ty sii­hen, kun yrit­tä­jä saa y-tun­nuk­sen. Usein vas­ta mat­kan var­rel­la hä­nel­le hah­mot­tuu, mitä hän ei osaa ja tie­dä. Neu­von­taan kan­nat­taa tul­la myös sil­loin, kun pe­rus­taa jo tois­ta tai kol­mat­ta yri­tys­tä tai jos vaih­taa yh­ti­ö­muo­toa, Mer­ja Leh­to­nen kan­nus­taa.

Täl­lä het­kel­lä neu­von­nas­sa pu­hut­ta­vat muu­tok­set YEL-va­kuu­tuk­ses­sa, yrit­tä­jän työt­tö­myys­tur­va ja ke­vy­ty­rit­tä­jyys. Li­säk­si omis­ta­jan­vaih­dok­set kiin­nos­ta­vat ja Sa­ta­kun­nas­sa moni yri­tys et­sii­kin toi­min­nal­le jat­ka­jaa.

– Vauh­dis­sa ole­vaan ju­naan on hel­pom­pi hy­pä­tä, mut­ta se vaa­tii ra­hoi­tus­ta. Nyt uu­te­na mah­dol­li­suu­te­na maa­seu­tu­a­lu­eil­la toi­mi­vil­le aloit­ta­vil­le yrit­tä­jil­le on Le­a­der-ryh­mis­tä ha­et­ta­vat tuet. Neu­vom­me yrit­tä­jiä mak­sut­ta myös näis­sä ku­vi­ois­sa, An­ne Hei­kin­ta­lo to­te­aa.