STT

Mark­ki­na­oi­keus on mää­rän­nyt Mas­kun Ka­lus­te­ta­lon mak­sa­maan val­ti­ol­le seu­raa­mus­mak­su­na 300 000 eu­roa har­haan­joh­ta­vas­ta mark­ki­noin­nis­ta.

Ku­lut­ta­ja-asi­a­mies esit­ti vii­me vuo­den hei­nä­kuus­sa Mas­kul­le mil­joo­nan eu­ron seu­raa­mus­mak­sua har­haan­joh­ta­vas­ta alen­nus­mark­ki­noin­nis­ta. Ku­lut­ta­ja-asi­a­mie­hen sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la Mas­kun Ka­lus­te­ta­lo joh­taa mark­ki­noin­nis­saan ku­lut­ta­jia har­haan.

– Yri­tys luo ku­lut­ta­jil­le ka­lus­tei­den mark­ki­noin­nis­sa mie­li­ku­via suu­ris­ta alen­nuk­sis­ta käyt­tä­mäl­lä myyn­ti­hin­nan yh­tey­des­sä ver­tai­lu­hin­to­ja, alen­nusp­ro­sent­te­ja tai mui­ta alen­nuk­siin viit­taa­via il­mai­su­ja, jot­ka ei­vät an­na to­tuu­den­mu­kais­ta ku­vaa Mas­kun Ka­lus­te­ta­lon to­del­li­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton (KKV) tie­dot­tees­sa sa­not­tiin.

Ka­lus­te­ta­lo esit­ti mark­ki­na­oi­keu­des­sa KKV:n vaa­ti­mus­ten hyl­kää­mis­tä, sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä yri­tyk­sen mu­kaan sen mark­ki­noin­ti ei ole esi­tet­ty­jen syyt­tei­den mu­kais­ta.

– Otam­me mark­ki­na­oi­keu­den pää­tök­sen vas­taan kui­ten­kin osit­tain pet­ty­nei­nä, sil­lä olem­me pyr­ki­neet var­mis­ta­maan, et­tä mark­ki­noin­tim­me nou­dat­taa la­kia, an­net­tu­ja lin­jauk­sia ja oh­jeis­tuk­sia. Mas­ku on myös ol­lut ha­lu­kas yh­teis­työ­hön ku­lut­ta­ja-asi­a­mie­hen kans­sa, pyy­tä­nyt li­sä­oh­jeis­tuk­sia ja ol­lut koko ajan val­mis tar­kas­te­le­maan mark­ki­noin­ti­käy­tän­tö­jään, Mas­kun Ka­lus­te­ta­lon toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Ku­ro­nen sa­noi kes­ki­viik­ko­na jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­sa.