Nina Tör­nudd / STT

Met­sä Grou­piin kuu­lu­va Met­sä Bo­ard an­taa tu­los­va­roi­tuk­sen tam­mi-maa­lis­kuun tu­lok­ses­taan. Yh­tiö ar­vi­oi ai­em­min, et­tä ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­tu­los oli­si sa­mal­la ta­sol­la kuin loka-jou­lu­kuus­sa, mut­ta en­na­koi sen nyt jää­vän hei­kom­mak­si.

Uu­si ar­vio on, et­tä ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­tu­los tam­mi-maa­lis­kuus­sa on noin 89 mil­joo­naa eu­roa. Loka-jou­lu­kuus­sa se oli 101 mil­joo­naa.

En­nus­tet­tua al­hai­sem­paan lii­ke­tu­lok­seen vai­kut­ti eri­tyi­ses­ti mark­ki­na­sel­lu­jen hei­ken­ty­nyt ky­syn­tä­ti­lan­ne Eu­roo­pas­sa ja Kii­nas­sa. Eu­roo­pas­sa ky­syn­tää vä­hen­si­vät pa­pe­rin ja kar­ton­gin tuot­ta­jien pit­kit­ty­neet tuo­tan­to­sei­so­kit ar­vo­ket­jun jat­ka­es­sa va­ras­to­jen so­peut­ta­mis­toi­mi­aan. Kii­nas­sa taas ta­lou­den pi­ris­ty­mi­nen on ol­lut odo­tet­tua hei­kom­paa.

Myös Met­sä Bo­ard on so­peut­ta­nut kar­ton­ki­tuo­tan­to­aan ky­syn­tää vas­taa­vak­si, ja tuo­tan­to oli vuo­den en­sim­mäi­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä al­le ka­pa­si­teet­ti­ta­son. Kar­ton­kien toi­mi­tus­vo­lyy­mit las­ki­vat edel­li­ses­tä vuo­si­nel­jän­nek­ses­tä.

Met­sä Bo­ard jul­kis­taa tam­mi–maa­lis­kuun osa­vuo­si­kat­sauk­sen­sa 27. huh­ti­kuu­ta.