STT

Ta­lous­ke­hi­tys kään­tyy taan­tu­man jäl­keen laa­jas­ti kas­vuun Suo­men maa­kun­nis­sa en­si vuon­na, ar­vi­oi­vat OP:n eko­no­mis­tit maa­kun­ta­en­nus­tees­saan.

Pa­ras­ta ke­hi­tys on OP:n eko­no­mis­tien mu­kaan kas­vu­kes­kuk­sis­sa ku­ten Uu­del­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Myös Poh­jois-Suo­mes­sa La­pin ja Kai­nuun en­nus­te­taan kas­va­van suh­teel­li­sen vah­vas­ti.

OP:n eko­no­mis­tien mu­kaan ki­re­ät työ­mark­ki­nat ovat taan­tu­man myö­tä pa­lau­tu­neet pää­o­sin nor­maa­leik­si, mut­ta työ­voi­ma­pu­la jat­kuu osas­sa Poh­jan­maan maa­kun­taa sekä La­pis­sa ja Kai­nuus­sa.

Maa­kun­ta­en­nus­te pe­rus­tuu OP:n huh­ti­kui­seen suh­dan­ne-en­nus­tee­seen, jon­ka mu­kaan Suo­men brut­to­kan­san­tuo­te su­pis­tuu tänä vuon­na 0,5 pro­sent­tia, mut­ta kään­tyy en­si vuon­na 2,0 pro­sen­tin kas­vuun.

OP:n maa­kun­ta­en­nus­teen mu­kaan maa­kun­tien maan­tie­teel­li­nen si­jain­ti ei ole sel­väs­ti kyt­kök­sis­sä nii­den kas­vu­ke­hi­tyk­seen. Esi­mer­kik­si Ete­lä-Suo­mes­sa on OP:n mu­kaan sekä par­hai­ten (Uu­si­maa) et­tä huo­noi­ten (Ky­men­laak­so) me­nes­ty­nei­tä maa­kun­tia.