Mark­ku Uha­ri / STT

Pank­ki­kon­ser­ni OP-ryh­mä ta­koi vii­me vuon­na 1 265 mil­joo­nan eu­ron tu­lok­sen en­nen ve­ro­ja. Pan­kin kes­ki­viik­ko­na jul­kai­se­man ti­lin­pää­tök­sen mu­kaan tu­los kas­voi tois­sa vuo­des­ta 138 mil­joo­nal­la eu­rol­la eli yli 12 pro­sen­til­la.

Pan­kin kor­ko­ka­te kas­voi, ku­ten myös sen va­kuu­tus­ten kate. Kaik­kein voi­mak­kaim­min tu­los kas­voi OP:n vä­hit­täis­pank­ki­toi­min­nas­sa. Sen si­jaan pan­kin va­kuu­tus- ja yri­tys­pank­ki­toi­min­nan tu­los las­ki edel­lis­vuo­des­ta. Kas­va­nees­ta tu­lok­ses­ta huo­li­mat­ta pan­kin si­joi­tus­toi­min­nan net­to­tuo­tot las­ki­vat ja jäi­vät 149 mil­joo­naa eu­roa tap­pi­ol­le, kun pan­kin vä­li­ai­kai­sia poik­keus­me­net­te­ly­jä ei huo­mi­oi­tu.

OP en­na­koi jo vii­me syk­sy­nä ylit­tä­vän­sä vuo­den 2021 tu­lok­sen. OP:n pää­joh­ta­ja Timo Ri­ta­kal­lio ku­vaa tie­dot­tees­sa tu­lok­sen nous­seen erit­täin hy­väl­le ta­sol­le, vaik­ka fi­nans­si­a­lan toi­min­ta­ym­pä­ris­tö oli vii­me vuon­na poik­keuk­sel­li­sen epä­var­ma. Ri­ta­kal­li­on mu­kaan epä­var­muus al­koi nä­kyä lop­pu­vuon­na myös pan­kin lii­ke­toi­min­nas­sa. Si­joi­tus­pal­ve­lui­den ky­syn­tää vä­hen­si Ri­ta­kal­li­on mu­kaan osa­ke­kurs­sien las­ku.

– Ve­nä­jän Uk­rai­naan koh­dis­ta­ma hyök­käys­so­ta, voi­mak­kaas­ti kiih­ty­nyt inf­laa­tio ja sen myö­tä tun­tu­vas­ti nous­seet mark­ki­na­ko­rot yh­des­sä ta­lou­den nä­ky­mien heik­ke­ne­mi­sen kans­sa vai­kut­ti­vat eri­tyi­ses­ti vuo­den lop­pua koh­den niin asun­to­luot­to­jen kuin yri­tys­luot­to­jen ky­syn­tään, Ri­ta­kal­lio sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ri­ta­kal­li­on mu­kaan pan­kin hen­ki­lö- ja yri­ty­sa­si­ak­kaat pys­tyi­vät vii­me vuon­na kui­ten­kin säi­lyt­tä­mään lai­nan­hoi­to­ky­kyn­sä hy­väl­lä ta­sol­la.

OP:n tu­los on kor­kea ver­rat­tu­na edel­tä­viin vuo­siin, mut­ta pank­ki ar­vi­oi tä­män vuo­den tu­lok­sen ylit­tä­vän sil­ti vuo­den 2022 ta­son. Syy­nä on mark­ki­na­kor­ko­jen nou­su.

Pank­ki ar­vi­oi, et­tä ku­lu­van vuo­den ta­lou­den nä­ky­miin liit­tyy poik­keuk­sel­lis­ta epä­var­muut­ta, mikä vai­keut­taa en­na­koin­tia.

– Ta­lou­del­lis­ten te­ki­jöi­den ohel­la ener­gi­an hin­ta ja saa­ta­vuus sekä glo­baa­lien mark­ki­noi­den ke­hi­tys yh­des­sä ge­o­po­liit­ti­sen ti­lan­teen kans­sa voi­vat äkil­li­ses­ti vai­kut­taa ta­lou­den nä­ky­miin, pank­ki ar­vi­oi.

OP-ryh­män pan­kit mak­soi­vat vii­me vuon­na asi­a­ka­so­mis­ta­jil­leen OP-bo­nuk­sia 215 mil­joo­naa eu­roa. Tänä vuon­na pank­ki ai­koo ko­rot­taa omis­ta­ja-asi­ak­kail­leen mak­set­ta­via bo­nuk­sia 30 pro­sen­til­la ai­em­mas­ta ta­sos­ta. Pank­ki ar­vi­oi, et­tä ko­ro­tuk­sen vai­ku­tus on yli 60 mil­joo­naa eu­roa.