On tul­lut se ai­ka vuo­des­ta, kun on hyvä pa­la­ta ku­lu­nut­ta vuot­ta hie­man taak­se­päin, mut­ta sa­mal­la kat­soa jo myös tu­le­vaa vuo­teen 2023. Ku­lu­nut vuo­si opet­ti mei­dät elä­mään ko­ro­nan kans­sa, ja nyt jäl­keen­päin aja­tel­tu­na sel­vi­sim­me sii­tä koh­tuu­del­la. Pan­de­mia jät­ti kui­ten­kin jäl­jen mo­nen su­ku­pol­ven muis­tiin ää­ri­mäi­sen eri­koi­se­na ai­ka­na. Kun ko­ro­nas­ta alet­tiin pääs­tä eroon, naa­pu­rim­me Ve­nä­jä is­ki bru­taa­lis­ti Uk­rai­naan hor­jut­ta­en maa­il­man ta­lout­ta ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Use­as­sa maas­sa ja myös Suo­mes­sa py­säh­dyt­tiin poh­ti­maan oma­va­rai­suut­ta ja nii­tä toi­mia, joil­la ky­ke­nem­me sel­viy­ty­mään mah­dol­lis­ten uu­sien krii­sien edes­sä.

Sa­mal­la inf­laa­tio lait­toi mo­net yri­tyk­set uu­den eteen. Eri­tyi­ses­ti ki­vi­jal­ka­kaup­pa ot­ti osu­maa ko­ro­nan jat­keek­si. Eri­lais­ten hin­nan­ko­ro­tus­pai­nei­den al­la jou­dum­me miet­ti­mään, mis­sä me­nee ku­lut­ta­jien raja käyt­tää eri­lai­sia pal­ve­lu­ja mo­nien tuot­tei­den hin­to­jen hur­jas­sa nou­sus­sa. Sa­maan ai­kaan myrs­kyn sil­mään jou­dut­tiin yrit­tä­jien elä­ke­kes­kus­te­lus­sa. Täs­sä mei­dän täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, et­tä yrit­tä­jä­jär­jes­töm­me oli ai­nut taho, joka asi­aan puut­tui ja täs­sä­kin pi­däm­me liek­kiä yl­lä edel­leen. Tämä muis­tut­ti myös sii­tä, et­tä kun asi­at lai­te­taan Ar­ka­di­an­mä­el­lä vyö­ry­mään, on mei­dän hy­vin var­hai­ses­sa vai­hees­sa puu­tut­ta­va nii­hin edun­val­von­nal­li­ses­ti. Jo­kai­nen ai­kai­nen sig­naa­li epä­koh­dis­ta on­kin meil­le tär­keä.

Vuon­na 2022 em­me saa­vut­ta­neet ta­voit­te­le­maam­me kär­ki­si­jaa Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sa, mut­ta pa­ran­sim­me tu­los­tam­me ja us­kon, et­tä pit­kä­jän­tei­sel­lä yh­teis­työl­lä kun­tien kans­sa tu­lem­me sen saa­vut­ta­maan – Sa­ta­kun­ta on Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät oli kai­kil­la jär­jes­tö­mit­ta­reil­la Suo­men pa­ras alu­eyh­dis­tys. Il­man pai­kal­li­syh­dis­tys­ten hy­vää työ­tä em­me sitä voi­si ol­la. Olen saa­nut vie­rail­la use­am­mas­sa kun­nas­sa ta­paa­mas­sa yrit­tä­jiä sekä kun­ta­joh­toa ja olen vil­pit­tö­mäs­ti yl­peä jä­se­nis­täm­me ja en­nen kaik­kea sii­tä, mi­ten yh­te­näi­sel­lä te­ke­mi­sel­lä pää­sem­me eteen­päin.

Vuot­ta 2023 vä­rit­tää joi­den­kin pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le sekä edus­kun­ta­vaa­lit, joi­hin yrit­tä­jät tuo­vat myös oman vaa­li­oh­jel­man. Sii­hen on kir­jat­tu koh­tia, jot­ka pi­tä­vät Suo­men jat­kos­sa­kin par­haa­na ym­pä­ris­tö­nä yrit­tää ja tuo­da hy­vin­voin­tia täl­lä maal­le. Yrit­tä­jien vaa­li­tee­ma­na on Nos­te­taan ri­maa. Lo­ka­kuus­sa on­kin sit­ten Sa­ta­kun­nan ai­ka näyt­tää ko­ko­nais­val­tais­ta osaa­mis­taan, kun Po­ris­sa jär­jes­te­tään val­ta­kun­nal­li­set Yrit­tä­jä­päi­vät. Val­mis­te­lut ovat hy­väs­sä vauh­dis­sa ja vaik­ka haas­tei­ta­kin var­mas­ti löy­tyy, us­kon et­tä sel­vi­äm­me niis­tä sa­ta­kun­ta­lai­seen ta­paan kun­ni­al­la.

Omas­ta puo­les­ta­ni lu­paan Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jat­ka­van hy­vää työ­tä ja sy­ket­tä myös jat­kos­sa. Sa­ta­kun­nan vuo­den yrit­tä­jä­nä 2022 pal­kit­tua Juu­so Per­ko­laa lai­na­tak­se­ni ”teh­dään hiu­kan enem­män ja hiu­kan pa­rem­min”. Suo­men Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa lu­paan jat­kos­sa­kin pi­tää Sa­ta­kun­nan lip­pua kor­ke­al­la kai­kis­sa pää­tök­sis­sä.

Ha­lu­an omas­ta sekä koko Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen puo­les­ta kiit­tää toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­taa, si­dos­ryh­miä, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta sekä en­nen kaik­kea yrit­tä­jiä kai­kes­ta yrit­tä­jyy­den eteen teh­dys­tä työs­tä. Rau­hal­lis­ta jou­lua 2022 sekä oi­kein hy­vää uut­ta vuot­ta 2023.

Juk­ka Hur­ri­la

Pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät