Vuo­den­vaih­de lä­he­nee jo ko­vaa vauh­tia. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den käyn­nis­ty­mi­seen on ai­kaa enää run­sas kak­si viik­koa, sa­ma­nai­kai­ses­ti po­li­tii­kan­te­ki­jät val­mis­tau­tu­vat jo edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Mo­lem­mis­sa asi­ois­sa on var­mas­ti isot haas­teet edes­sä. Ri­maa pi­tää nos­taa mer­kit­tä­väs­ti, jot­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyn­nis­ty­mi­nen su­jui­si hy­vin ja edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen maan ta­lous läh­ti­si kas­vuun ja val­ti­on vel­ka ei enää kas­vai­si ny­ky­tah­tia.

Han­kin­nat ovat yk­si isois­ta haas­teis­ta tu­le­vil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la, sil­lä mo­nel­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la han­kin­ta­la­kia on aloi­tet­tu rik­ko­maan sys­te­maat­ti­ses­ti jo en­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den käyn­nis­ty­mis­tä. Osas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta os­te­taan mi­ni­maa­li­nen osuus mo­ni­kun­nal­li­sis­ta jät­tiyh­ti­öis­tä, ja sen jäl­keen pal­ve­lut voi­daan­kin os­taa suo­raan il­man kil­pai­lu­tus­ta ky­sei­ses­tä niin sa­no­tus­ta in­hou­se-yh­ti­ös­tä. Täl­lai­ses­ta on eräs esi­merk­ki, kun Van­taan ja Ke­ra­van hy­vin­voin­ti­a­lue hank­ki 0,04 pro­sen­tin eli 6 500 eu­ron hin­taan omis­tu­so­suu­den kun­tien omis­ta­mal­ta Sa­ras­ti­al­ta. Nel­jän kuu­kau­den pääs­tä tu­le­va hy­vin­voin­ti­a­lue ti­la­si hen­ki­lös­tö­hal­l­lin­non pal­ve­lut Sa­ras­ti­al­ta il­man kil­pai­lu­tus­ta.

Sa­ta­kun­nan osal­ta Sa­ras­ti­an omis­tus on mie­len­kiin­toi­nen. Tääl­lä omis­tus on päin­vas­toin vah­va, sil­lä yk­sin Pori omis­taa yh­ti­ös­tä 22 pro­sent­tia ja mui­den kun­tien ja kun­ta­yh­ti­öi­den omis­tu­so­suus on lä­hes 8 pro­sent­tia. Kum­pi sit­ten lie­nee suu­rem­pi paha, lii­an pie­ni osuus vai lii­an suu­ri osuus val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­vas­ta kun­tien omis­ta­mas­ta yh­ti­ös­tä. Joka ta­pauk­ses­sa kun­tien omis­ta­mat yh­ti­öt vie­vät toi­mi­vil­ta mark­ki­noil­ta ti­laa ja näin ol­len yri­tyk­sien mah­dol­li­suus tar­jo­ta pal­ve­lu­ja heik­ke­nee. Täl­löin kun­nil­la ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ei ole myös­kään enää tark­kaa ku­vaa, on­ko hin­ta­ta­so mark­ki­noil­la ole­vaan hin­taan kil­pai­lu­ky­kyi­nen.

Pel­ko­na on myös, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­tok­ses­sa kii­re ajaa käyt­tä­mään kun­tien omis­ta­mia yh­ti­öi­tä, ei­kä kil­pai­lu­tuk­seen ha­lu­ta käyt­tää ai­kaa. Yrit­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta toi­vom­me, et­tä tääl­lä Sa­ta­kun­nas­sa ha­lu­taan yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­na pa­nos­taa rei­luun kil­pai­lu­tuk­seen, vaik­ka sii­hen me­ni­si vä­hän enem­män ai­kaa. Kil­pai­lu­tuk­set kos­ke­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la mon­taa toi­mi­a­laa, ku­ten ra­vit­se­mus-, pe­su­la-, ict-, tili-ja palk­ka­pal­ve­lui­ta sekä kiin­teis­tö­pal­ve­lui­ta. Luon­nol­li­ses­ti myös so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ja Sa­ta­kun­ta­liit­to sol­mi­vat yh­tei­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen. Lu­paus al­le­kir­joi­tet­tiin Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­ris­sa Har­ja­val­las­sa 23.11. Lu­paus on voi­mas­sa tä­män val­tuus­to­kau­den ja sii­nä edis­te­tään yrit­tä­jien ja lii­ton vä­lis­tä vuo­ro­pu­he­lua, pa­nos­te­taan su­ju­viin val­mis­te­lup­ro­ses­sei­hin lupa- ja kaa­va-asi­ois­sa, so­vi­taan yh­tei­si­sis­tä edun­val­von­ta­ta­voit­teis­ta sekä pa­nos­te­taan yh­teis­työs­sä kun­tien kans­sa luo­maan Sa­ta­kun­nas­ta ai­to yrit­tä­jyys­maa­kun­ta.

Nos­te­taan yh­des­sä ri­maa.

Hy­vää jou­lun ai­kaa lu­ki­joil­lem­me,

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät