Pie­ni, niin pin­ta-alal­li­ses­ti kuin vä­es­töl­li­ses­ti, mut­ta juu­ri sii­tä syys­tä hy­vin­kin elin­voi­mai­nen ja yh­tei­söl­li­nen. Ja li­säk­si vie­lä lä­hel­lä kaik­kea, vä­li­mat­kat ovat suh­teel­li­sia.

– Ei­hän meil­le ole kuin tun­ti Tam­pe­reel­ta, tun­ti Po­ris­ta, vart­ti va­rus­kun­nas­ta ja puo­li­sen tun­tia ju­nal­ta. Si­jait­sem­me so­pi­vas­ti kai­ken kes­kel­lä, to­te­aa Jä­mi­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Aku Au­tio.

– Kun­nan yri­tys­ra­ken­ne on mo­ni­puo­li­nen. Meil­lä on PK-sek­to­rin yri­tyk­siä eri­lai­sil­la aloil­la, ku­ten esi­mer­kik­si kun­nan suu­rim­mat työl­lis­tä­jät: lo­gis­tiik­ka­y­ri­tys Wat­ti­way, lis­ta­y­ri­tys Pro­fil-Lis­ta, säh­kö­a­lan Ja­tel­co ja vuo­de­vaa­te­a­lan Uni­vi­sio. Li­säk­si meil­lä on iso­ja maa­ti­lo­ja ja toi­saal­ta myös pie­niä pal­ve­lu­y­ri­tyk­siä, Jä­mi­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Aku Au­tio ker­too.

Myös työl­li­syys on Jä­mi­jär­vel­lä kor­kea.

– Työl­li­syys on kor­ke­al­la, ja meil­lä on jo pit­kään ol­lut al­hai­nen työt­tö­myysp­ro­sent­ti ver­rat­tu­na muu­hun Sa­ta­kun­taan.

Pääs­ky­kun­nan myön­tei­sim­pä­nä asi­a­na Au­tio mai­nit­see kun­nan yk­kös­si­jan seu­dun kun­tien net­to­muut­to­voi­tos­sa.

– Toki vä­es­tön mää­rä vä­he­nee luon­nol­li­sis­ta syis­tä, mut­ta olen ilol­la huo­mi­oi­nut, et­tä kun­taam­me on tä­män vuo­den puo­lel­la muut­ta­nut nuor­ta vä­keä, 28-vuo­ti­as Au­tio hy­myi­lee.

– Li­säk­si kun­taan on syn­ty­nyt vä­es­tö­mää­rään ja ikä­ra­ken­tee­seen näh­den hy­vin lap­sia, vii­me vuon­na tai­si syn­tyä kym­men­kun­ta uut­ta jä­mi­jär­ve­läis­tä ja tänä vuon­na ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä on syn­ty­nyt jo kuu­si uut­ta kun­ta­lais­ta, mikä on kes­ki­mää­räis­tä enem­män ver­rok­ki­kun­tiin ver­rat­tu­na, Au­tio ker­too.

Syksyllä alkaa kehittämishanke, jolla jo tapahtumatarjontaa lisätään, kertoo kunnanjohtaja Aku Autio.

Syksyllä alkaa kehittämishanke, jolla jo tapahtumatarjontaa lisätään, kertoo kunnanjohtaja Aku Autio.

Annina Ruokoski

Jä­mi­jär­vel­lä on ai­het­ta iloon myös sii­tä syys­tä, et­tä kun­nan suu­rin in­ves­toin­ti, uu­si Pääs­kyn kou­lu­kes­kus on ol­lut nyt vuo­den käy­tös­sä ja se on osoit­ta­nut toi­mi­vuu­ten­sa. Pe­rus­kou­lun li­säk­si sa­man ka­ton al­la toi­mii päi­vä­ko­ti, jo­ten suu­rin osa kun­nan tar­jo­a­mis­ta pal­ve­luis­ta si­jait­se­vat sa­man ka­ton al­la.

– Päi­vi­sin Pääs­kys­sä opis­kel­laan ja il­tai­sin har­ras­te­taan. Esi­mer­kik­si kun­to­sa­li on ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. Li­säk­si saim­me val­ti­ol­ta avus­tus­ta, jon­ka avul­la ra­ken­ne­taan mo­ni­puo­li­nen lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka ky­län kes­kel­le.

Kun­nan kaut­ta ai­ko­jen suu­rin in­ves­toin­ti, eli uu­si kou­lu­kes­kus vaa­tii tu­le­val­ta syk­syl­tä kui­ten­kin myös ta­lou­den ta­sa­pai­no­tu­soh­jel­man käyn­nis­tä­mis­tä.

Suu­ria in­ves­toin­te­ja kun­nas­sa ei lä­hi­vuo­si­na ole uu­den Tuu­len­pe­sän alu­een ja Jä­min per­he­puis­ton kaa­vap­ro­jek­te­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Pai­kal­li­sen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kans­sa kun­ta on aloit­ta­nut yrit­tä­jien aa­mu­kah­vien jär­jes­tä­mi­sen.

– Yrit­tä­jien li­säk­si kun­nan muut­kin yh­dis­tyk­set ovat ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na ko­ti­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­sä. Kaik­ki suu­rem­mat pon­nis­tuk­set teh­dään yh­teis­voi­min.

– Il­man ak­tii­vis­ta yh­tei­söä ja vah­vaa iden­ti­teet­tiä kun­ta on vain kyl­tit kun­nan ra­joil­la, Au­tio ki­teyt­tää.

Yh­tei­söl­li­syy­des­tä ker­too se, et­tä kun­nan kes­kus­väy­län var­rel­le is­tu­tet­tiin 500 uut­ta pe­ren­naa tal­koo­voi­min. Kun­ta hoi­ti ko­ne­työt ja hank­ki tai­met, mut­ta muu­ten is­tu­tus, kas­te­lu ja kit­ken­tä on teh­ty tal­koil­la.

– Yh­des­sä te­ke­mis­tä, jos­ta on nä­ky­vää iloa muil­le.

Tu­le­va­na syk­sy­nä ta­voit­tee­na on aloit­taa uu­si han­ke Jä­min ta­pah­tu­ma­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si.

– Ta­pah­tu­mat toi­mi­vat erään­lai­si­na ad­re­na­lii­ni­piik­kei­nä Jä­min yri­ty­se­lä­mäl­le, ne tuo­vat ker­ral­la pal­jon ku­lut­ta­jia mä­el­le ta­sa­ten hil­jai­sem­pia ajan­koh­tia. Ja tie­ten­kin ne tuo­vat uu­sia ih­mi­siä tu­tus­tu­maan mä­keen ja koko kun­taan.

Suu­rim­mak­si ke­hit­tä­mis­koh­teek­si nou­see jul­ki­nen lii­ken­ne. Kan­kaan­pää­hän jul­kis­ta lii­ken­net­tä on kou­lu­vuo­den ai­ka­na hy­vin: kes­kus­ten vä­lil­lä kul­kee ar­ki­sin 9 vuo­roa. Ikaa­li­siin ja sitä kaut­ta Tam­pe­reel­le yh­tey­det vaa­ti­si­vat pa­ran­nus­ta, mut­ta edun­val­von­ta­työ maa­kun­ta­ra­jan yli jat­kuu.

Mis­sä syö­tiin?

Lo­ma­ho­tel­li Jämi tar­jo­aa pe­rin­teis­tä ko­ti­ruo­kaa syys­kau­del­la vii­kon­lop­pui­sin. Yrit­tä­jä Ar­to Uu­si­ta­lo ker­too, et­tä ke­sä­ai­kaan lou­nas­ta saa myös ar­ke­na, mut­ta lo­mien lo­put­tua lou­nas­tar­jon­ta kes­kit­tyy vii­kon­lop­pui­hin, jol­loin Jä­min har­jul­la on nor­mi­viik­koa enem­män toi­min­taa ja ta­pah­tu­mia.

– Toki syys- ja tal­vi­kau­del­la meil­lä saa lou­na­sai­kaan vat­san­sa täy­teen, sil­lä lis­tal­ta voi ti­la­ta esi­mer­kik­si ham­pu­ri­lai­sia, piz­zaa ja sii­piä. Meil­lä on myös pie­ni a´la car­te-lis­ta. Toi­mim­me tääl­lä Jä­min alu­eel­la, jo­ten pää­a­si­as­sa meil­lä käy alu­eel­la lo­mai­le­via tai lei­rei­le­viä ruo­kai­li­joi­ta.

Lou­nas­ruo­kai­lus­sa Lo­ma­ho­tel­lin ra­vin­to­la tar­jo­aa en­nen kaik­kea lä­hi­ruo­kaa.

– Liha tu­lee omas­ta kun­nas­ta ja sa­moin esi­mer­kik­si pe­ru­nat, hän ker­too.

Syksyllä Lomahotellin Jämi tarjoaa lounasta buffasta ainoastaan viikonloppuisin. Yrittäjä Arto Uusitalo kertoo, että listalta saa lounasta, kuten hampurilaisia tai pizzaa aina ravintolan aukioloaikoina.

Syksyllä Lomahotellin Jämi tarjoaa lounasta buffasta ainoastaan viikonloppuisin. Yrittäjä Arto Uusitalo kertoo, että listalta saa lounasta, kuten hampurilaisia tai pizzaa aina ravintolan aukioloaikoina.

Annina Ruokoski

Myös eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­hin kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta, ja yleen­sä on tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton vaih­to­eh­to. Näin oli esi­mer­kik­si ju­tun­te­ko­päi­vä­nä, sil­lä ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa oli tar­jol­la glu­tee­nit­to­ma­na.

– Vii­kon­lop­pui­sin on kak­si lou­nas­vaih­to­eh­toa, jois­ta asi­a­kas voi va­li­ta. Ruo­ka tar­joil­laan buf­fas­ta.

Ke­säl­lä lou­nas­ta on tar­jot­tu myös vii­kol­la ja lis­tan on laa­ti­nut keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­ta yh­des­sä.

– Tie­däm­me hy­vin, kuin­ka pal­jon ja mil­lais­ta po­ruk­kaa alu­eel­la on esi­mer­kik­si lei­rei­le­mäs­sä ja ruo­ka­lis­ta suun­ni­tel­laan yleen­sä sen poh­jal­ta. Esi­mer­kik­si tä­nään alu­eel­la on nuo­ria hiih­to­lei­ri­läi­siä, jo­ten ruo­ka­na on ra­vit­se­vaa ja ener­gi­a­pi­tois­ta ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa sekä sa­laat­te­ja, Uu­si­ta­lo sum­maa haas­tat­te­lu­päi­vä­nä elo­kuun al­ku­puo­lel­la.

Uu­si­ta­lon kans­sa Lo­ma­ho­tel­li Jä­min yrit­tä­jä­nä toi­mii Mika Ky­tö­lä. Ra­vin­to­la työl­lis­tää yrit­tä­jien kans­sa kol­me hen­ki­löä.