Har­ri Pel­to­nen ker­too:

"Kaup­pi­aak­si ryh­ty­mi­nen oli luon­nol­li­nen jat­ku­mo pit­kään rau­ta­kaup­pau­raa­ni. Olen aloit­ta­nut ar­mei­jan jäl­keen rau­ta­kau­pan va­ras­tol­la ke­sä­töis­sä. Ke­sä­töi­den jäl­keen jäin vie­lä tal­vek­si ja seu­raa­va­na ke­vää­nä mi­nut va­ki­nais­tet­tiin. Olen toi­mi­nut va­ras­to­myy­jä­nä, vä­lil­lä myy­nyt keit­ti­öi­tä, myyn­ti­pääl­lik­kö­nä, os­ta­ja­na ja ta­lous­pääl­lik­kö­nä. K-kaup­pi­as­kou­lu­tuk­ses­ta val­mis­tuin vuon­na 2019. Al­ku­pe­räi­sel­tä kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen ta­lous­hal­lin­non yo-mer­ko­no­mi. Edel­li­set kak­si vuot­ta olen työs­ken­nel­lyt Kau­ha­jo­en K-rau­das­sa. Siel­tä tar­jot­tiin ai­koi­naan vas­tuul­lis­ta roo­lia, joka sopi hy­vin ke­hit­tä­mään osaa­mis­ta­ni kaup­pi­a­su­raa aja­tel­len. Kaup­pi­as siir­tyi juu­ri Kau­ha­jo­el­ta Sei­nä­jo­el­le ja La­pu­al­le, mikä on usein luon­nol­li­nen ura­pol­ku kaup­pi­ail­le, et­tä siir­ry­tään isom­paan yk­sik­köön. Minä tii­rai­lin sa­moi­hin ai­koi­hin omaa kaup­pa­paik­kaa, ja kun Kan­kaan­pään K-rau­taan ha­et­tiin kaup­pi­as­ta, lai­toin ha­ke­muk­sen si­sään.

Kan­kaan­pään K-rau­ta on K-rau­to­jen mit­ta­kaa­vas­sa pie­neh­kö, mut­ta meil­lä on suh­teel­li­sen laa­ja va­li­koi­ma. Pie­nes­sä kau­pas­sa pys­tym­me myös mo­nes­ti tar­jo­a­maan asi­ak­kail­le jous­ta­vam­paa ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa pal­ve­lua. Kil­pai­lu­a­kin paik­ka­kun­nal­la on, sil­lä var­mas­ti jo­kai­sel­le tuo­te­ryh­mäl­le löy­tyy mui­ta­kin myy­jiä kau­pun­gis­ta. Ny­ky­ku­lut­ta­jal­le myös verk­ko tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ver­tail­la tuot­tei­den hin­to­ja, jo­ten mei­dän on ol­ta­va luo­tet­ta­via ja kil­pai­lu­ky­kyi­siä, riip­pu­mat­ta alu­een kil­pai­lu­ti­lan­tees­ta. Kan­kaan­pään K-rau­das­sa asi­ak­kais­ta noin puo­let ovat ku­lut­ta­ja-asi­ak­kai­ta ja puo­let yri­tyk­siä. Pys­tym­me pal­ve­le­maan mo­lem­pia asi­a­kas­ryh­miä am­mat­ti­tai­dol­la.

Pia Niemenmaa, Minna Pukaralammi ja Pirjo Pitkäranta työskentelevät Harri Peltosen luotsaamassa K-raudassa Kankaanpäässä.

Pia Niemenmaa, Minna Pukaralammi ja Pirjo Pitkäranta työskentelevät Harri Peltosen luotsaamassa K-raudassa Kankaanpäässä.

Tyk­kään työs­ken­nel­lä mah­dol­li­sim­man pal­jon niin sa­no­tus­ti sa­lin puo­lel­la ja teh­dä asi­a­kas­työ­tä. Pääl­lim­mäi­se­nä aja­tuk­se­na on, et­tä olen siel­lä, mis­sä tar­vi­taan. Toki vä­lil­lä täy­tyy is­tah­taa myös kont­to­rin puo­lel­le, mut­ta en to­del­la­kaan ha­lua lu­kit­tau­tua sin­ne pa­pe­ri­töi­hin. Ha­lu­an tu­tus­tua asi­ak­kai­sii­ni ja ol­la kau­pan ar­jes­sa mu­ka­na. Kan­kaan­pään K-rau­das­sa työs­ken­te­lee kym­me­nen työn­te­ki­jää mi­nun li­säk­se­ni. Heil­lä kai­kil­la on pit­kä ko­ke­mus juu­ri kan­kaan­pää­läis­ten pal­ve­le­mi­ses­ta.

Lii­tyin yrit­tä­jäyh­dis­tyk­seen, sil­lä tois­tai­sek­si vie­lä po­ri­lai­se­na, toi­von pys­ty­vä­ni ver­kos­toi­tu­maan yh­dis­tyk­sen kaut­ta. Sa­mal­la opin tun­te­maan kau­pun­kia ja sen eri­tyis­piir­tei­tä. Yrit­tä­jien vä­li­nen yh­teis­työ on tär­ke­ää ja kil­pai­joi­den­kin kans­sa sitä pi­tää ra­ken­taa. Näin saam­me yh­des­sä pi­det­tyä kau­pun­ki­lais­ten os­tos­mat­kat Po­riin tai Tam­pe­reel­le mi­ni­mis­sä. Yrit­tä­jien ja yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen teh­tä­viin kuu­luu huo­leh­tia koko mark­ki­na-alu­een elin­kei­no­jen mo­ni­puo­li­suu­des­ta sekä elin­voi­mas­ta. Se on­nis­tuu vain yh­teis­työl­lä. Au­te­taan toi­sia, kun voi­daan, ja toi­vo­taan, et­tä saa­daan apua, kun sitä tar­vi­taan.

Kan­kaan­pää on mi­nul­le vie­lä uu­si paik­ka­kun­ta, mut­ta pik­ku­hil­jaa opin sitä tun­te­maan, asi­a­kas­työn, työn­te­ki­jöi­den ja yrit­tä­jä­ver­kos­to­jen avul­la. Aja­tuk­se­na on­kin tu­le­vai­suu­des­sa myös muut­taa alu­eel­le. Per­heem­me kak­si las­ta ovat pie­niä, toi­nen on 2,5-vuo­ti­as ja nuo­rem­pi rei­lun kuu­kau­den ikäi­nen. Omat tu­ki­ver­kot ovat Po­rin suun­nal­la, jo­ten ai­na­kin vie­lä het­ken ai­kaa, minä kul­jen töis­sä Po­ris­ta kä­sin, vai­mon hoi­ta­es­sa lap­sia ko­to­na. Myö­hem­min, kun lap­set vä­hän kas­va­vat ja yrit­tä­jyy­den­kin al­ku­häs­säk­kä hel­pot­taa, olem­me var­mas­ti suun­tau­tu­mas­sa Kan­kaan­pään suun­taan.

Har­ras­tan mu­sii­kin ja jää­kie­kon li­säk­si re­mon­toin­tia ja nik­ka­roin­tia. Po­ris­sa re­mon­toim­me rin­ta­ma­mies­ta­loa. Van­han ta­lon kun­nos­ta­mi­nen on hy­vää vas­ta­pai­noa työl­le ja sen myös tu­kee työ­tä­ni, näin pys­tyn an­ta­maan asi­ak­kail­le ko­ke­mus­poh­jais­ta tie­toa esi­mer­kik­si tuo­teu­u­tuuk­sis­ta. Kaup­pi­aan ja myy­jän työ on jat­ku­vaa op­pi­mis­ta ja uu­sien tuot­tei­den, jär­jes­tel­mien sekä toi­min­ta­ta­po­jen opet­te­lua. Si­su­tust­ren­dien­kin kans­sa py­syy täs­sä työs­sä aal­lon­har­jal­la. In­dust­ri­aa­li­nen tyy­li on sel­ke­ä­si vaih­tu­mas­sa niin kut­sut­tuun bo­hoon, jos­sa käy­te­tään luon­nol­li­sia puu­pin­to­ja ja rot­tin­kia."

Teks­ti ja ku­vat: An­ni­na Ruo­kos­ki