Po­rin kau­pun­gin ti­li­kau­den 2023 to­teu­tu­nut tu­los oli 14,5 mil­joo­naa eu­roa eli 2,1 mil­joo­naa eu­roa ta­lou­sar­vi­o­ta pa­rem­pi. Koko kau­pun­ki­kon­ser­nin tu­los oli puo­les­taan 21,6 mil­joo­naa eu­roa. Ta­see­seen ker­ty­nyt yli­jää­mä on ti­li­kau­den 2023 jäl­keen yh­teen­sä 49,6 mil­joo­naa eu­roa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le siir­ty­nei­den toi­min­to­jen pois­tu­mi­nen vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti tu­los­las­kel­man ver­tai­lu­kel­poi­suu­teen - pois­tu­nei­den so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men sekä pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­to­jen suo­ra vai­ku­tus toi­min­ta­kat­tee­seen edel­li­se­nä vuon­na 2022 oli -342 mil­joo­naa eu­roa. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le vuok­rat­tu­jen kiin­teis­tö­jen vuok­ra­tuo­tot pa­ran­si­vat päät­ty­neen ti­li­kau­den toi­min­ta­ka­tet­ta olen­nai­ses­ti. Yh­teen­sä toi­min­ta­ka­te pa­ra­ni 350 mil­joo­naa eu­roa edel­li­seen ti­li­kau­teen ver­rat­tu­na.

Kun­nal­lis­ve­rop­ro­sen­tin leik­kauk­sen ja yh­tei­sö­ve­ro-osuuk­sien muu­tok­sen joh­dos­ta ve­ro­tu­lot yh­teen­sä pie­ne­ni­vät noin 44 pro­sent­tia ja val­ti­o­no­suu­det las­ki­vat lä­hes 87 pro­sent­tia hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tuk­sen myö­tä. Ve­ro­tu­lo­jen muu­tos­ta lie­ven­si­vät van­hoil­la ve­ro­pe­rus­teil­la teh­dyt ti­li­tyk­set ai­em­mil­ta vuo­sil­ta.

– Vuo­des­ta 2023 osat­tiin jo en­nal­ta odot­taa mel­ko epä­ta­val­lis­ta ja ra­hoi­tuk­sen osal­ta ta­val­lis­ta hel­pom­paa kun­ta­ta­lous­vuot­ta. Tä­hän vai­kut­ti vuo­den en­sim­mäi­si­nä kuu­kau­si­na kun­nil­le ti­li­te­tyt ta­val­lis­ta isom­mat ve­ro­tu­lot sekä val­ti­o­no­suuk­sien säi­ly­mi­nen sie­det­tä­väl­lä ta­sol­la. To­sin nämä mo­lem­mat te­ki­jät koh­te­le­vat­kin vuon­na 2024 Po­rin kau­pun­kia ka­ta­lam­min luo­den al­ka­neen vuo­den ta­lous­nä­ky­miin iso­ja haas­tei­ta, to­te­aa kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na.

In­ves­toin­ti­me­not oli­vat 70,4 mil­joo­naa eu­roa ja ra­hoi­tu­so­suu­det nii­hin 2,8 mil­joo­naa eu­roa (oma­ra­hoi­tu­so­suus 67,6 mil­joo­naa eu­roa). Inf­rast­ruk­tuu­ri-in­ves­toin­tei­hin käy­tet­tiin 16,8 mil­joo­naa eu­roa ja ti­lain­ves­toin­tei­hin 32,1 mil­joo­naa eu­roa. Muut ir­tai­men omai­suu­den in­ves­toin­nit oli­vat 3,4 mil­joo­naa eu­roa. Lii­ke­lai­tok­set in­ves­toi­vat 5,3 mil­joo­naa eu­roa. Li­säk­si vi­ral­li­ses­sa ra­hoi­tus­las­kel­mas­sa esi­tet­tyi­hin in­ves­toin­ti­me­noi­hin si­säl­tyy pe­rus­tet­tuun jä­te­huol­to­yh­ti­öön teh­ty pää­o­ma­si­joi­tus.

Kau­pun­ki­kon­ser­nin lai­na­kan­ta las­ki 86,4 mil­joo­nal­la eu­rol­la 548,9 mil­joo­naan eu­roon. Lai­na­kan­nan muu­tos­ta se­lit­tää sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­ta­yh­ty­män toi­min­nan siir­ty­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le sekä kau­pun­gin toi­min­ta­ta­van muu­tos kon­ser­ni­ti­lin käy­tös­sä. Lai­na­kan­nas­ta 70 pro­sent­tia on pe­rus­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen ja 30 pro­sent­tia lii­ke­toi­min­taan koh­dis­tu­vaa vel­kaa.

– Vuo­sien 2024 ja 2025 tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­si tu­lee väis­tä­mät­tä kau­pun­gin ta­lou­del­li­sen pit­kän ai­ka­vä­lin suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen ja käyn­nis­tä­mi­nen. Tämä tu­lee vaa­ti­maan sekä kau­pun­gin hal­lin­nol­ta et­tä pää­tök­sen­te­ki­jöil­tä vah­vaa vas­tuun­kan­toa ja ky­kyä näh­dä tu­le­vai­suu­teen. Yh­teis­työn sekä avoi­men osal­li­suu­den edis­tä­mi­nen ovat avai­na­si­oi­ta tu­le­vien haas­tei­den se­lät­tä­mi­ses­sä. Näin me­neil­lään ole­va ta­lou­den su­kel­lus saa­daan jää­mään mah­dol­li­sim­man ly­hy­ek­si, In­na ko­ros­taa.

Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee vuo­den 2023 ti­lin­pää­tös­tä ko­kouk­ses­saan 25. maa­lis­kuu­ta.