Po­ri­lai­sen Ra­ken­nus Pit­kä­nen Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Pit­kä­nen on näh­nyt alal­la mo­net nou­sut ja las­kut. Omas­sa yri­tyk­ses­sä kaik­ki mie­het ovat töis­sä, mut­ta ka­len­te­ri ei ole ai­van niin täyn­nä kuin voi­si ol­la.

Juha Pit­kä­sen mu­kaan ra­ken­nus­fir­moil­la me­nee vaih­te­le­vas­ti.

– Ne joil­la on lin­ja­sa­nee­rauk­sia, on töi­tä riit­tä­nyt, sa­moin jul­ki­si­vu­re­mont­te­ja te­ke­vil­lä. Mut­ta toi­mi­ti­la­muu­tok­set ovat jäis­sä. Meil­lä on töi­tä val­mis­tu­mas­sa, ja us­kon kyl­lä, et­tä nii­tä tu­lee li­sää, mut­ta ri­po­tel­len ja mel­ko pie­niä hom­mia.

– Jä­tim­me al­ku­vuon­na tois­ta­kym­men­tä tar­jous­ta, yk­si saa­tiin, Juha Pit­kä­nen ku­vaa.

Ra­ken­nu­sa­lan ylei­sil­me on ma­ta­la­pai­nei­nen. Kon­kurs­sien mää­rä kään­tyi jyrk­kään kas­vuun al­ku­vuon­na. Kol­mes­sa kuu­kau­des­sa on ase­tet­tu yli 150 ra­ken­nus­lii­ket­tä kon­kurs­siin.

– Ti­lan­ne on mo­nen asi­an sum­ma. Inf­laa­ti­oon ei pie­ni Suo­mi pys­ty juu­ri vai­kut­ta­maan. Se on iso peik­ko täl­lä het­kel­lä. Kun polt­to­ai­neen hin­ta nou­see, se nos­taa mui­ta hin­to­ja. Puu­ta­va­ran hin­nat ovat tul­leet pik­ku hil­jaa alas­päin, mut­ta en­ti­sel­leen ne ei­vät ole pa­lan­neet. Kil­pai­lu on ko­vaa ja Po­ris­sa­kin on pal­jon te­ki­jöi­tä.

"Viritteillä on uusia yhteistyökuvioita PRM-Yhtiöt Oy:n kanssa", Juha Pitkänen sanoo. Porin Veden työmaalla työnjohtajana PRM:n puolelta toimi rakennusinsinööri Viivi Collander.

"Viritteillä on uusia yhteistyökuvioita PRM-Yhtiöt Oy:n kanssa", Juha Pitkänen sanoo. Porin Veden työmaalla työnjohtajana PRM:n puolelta toimi rakennusinsinööri Viivi Collander.

Heli Kokko

Li­säk­si kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na ovat eri­lai­set pii­lo­ku­lut kas­va­neet, sa­moin by­rok­ra­tia. Eri­lai­sia avus­ta­via oh­jel­mia täy­tyy ol­la enem­män, ku­ten ku­lun­val­von­ta­lait­tei­ta, ja vä­hän­kään isom­mat työ­maat pi­tää il­moit­taa ve­rot­ta­jal­le. Urak­ka­tie­dot on an­net­ta­va yli 15 000 eu­ron so­pi­muk­sis­ta.

Pit­kä­nen ei pidä huo­no­na täl­lais­ta re­aa­li­ai­kais­ta seu­raa­mis­ta, päin­vas­toin, kaik­ki omat ku­lut pi­tää ol­la tar­kas­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan tie­dos­sa, mut­ta työ­ai­kaa ne vie­vät ja en­tis­tä tar­kem­pi saa ol­la ko­ko­nais­po­tin kans­sa. Pit­kä­nen ver­taa yri­tys­ten ti­lan­net­ta ve­nee­seen.

– Vene on ras­kaas­ti ve­sil­lä, ja kun kil­pai­lu on tiuk­kaa ja jos ja kun tu­lee yl­lät­tä­viä ku­lu­ja ja ve­nees­sä on täy­si mie­hi­tys, vene hörp­pää vet­tä si­sään­sä.

Pit­kä­sen mu­kaan taas ker­ran ol­laan sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa, et­tä jot­kut ovat syö­neet pörs­sin­sä tyh­jäk­si, eli pus­ku­rit on mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä käy­tet­ty.

Ra­ken­nus Pit­käs­tä toi­mi­tus­joh­ta­ja Pit­kä­nen luon­neh­tii ”pie­nek­si kes­ki­suu­rek­si” yri­tyk­sek­si. Yri­tyk­sel­lä on kak­si hal­lia Ko­ke­mä­en­jo­en poh­jois­puo­lel­la, ja työn­te­ki­jöi­tä on 14 plus Pit­kä­nen it­se ja vai­mo. Li­säk­si ty­tär on osak­kaa­na yh­ti­ös­sä.

Työ­mää­rä on pik­ku hil­jaa li­sään­ty­nyt. Juha Pit­kä­nen aloit­ti 2005 toi­mi­ni­mel­lä yk­sin tim­pu­ri­na. Vuon­na 2007 pe­rus­tet­tiin osa­keyh­tiö, jos­ta kas­vu läh­ti. Täl­lä het­kel­lä lii­ke­vaih­to on kah­den mil­joo­nan eu­ron luok­kaa.

– Olem­me koh­tuul­li­sen pie­ni ra­ken­nu­sa­lal­la – pie­ni mut­ta not­kea.

Porin Veden työmaalla harjoitellut Isto Salmela valmistuu Sataedusta talonrakentajaksi.

Porin Veden työmaalla harjoitellut Isto Salmela valmistuu Sataedusta talonrakentajaksi.

Heli Kokko

Töi­tä teh­dään lai­das­ta lai­taan. Vii­me ai­koi­na on teh­ty muun mu­as­sa eri­lai­sia toi­mi­ti­la­muu­tok­sia, esi­mer­kik­si Puu­vil­lan kaup­pa­kes­kuk­seen ja Hert­tu­an­to­ril­le, jon­ne on tu­los­sa yrit­tä­jien ja kau­pun­gin toi­mes­ta kou­lu­lai­sil­le yri­tys­ky­lä. Se val­mis­tuu ke­vääl­lä ja kou­lu­lai­set pää­se­vät sin­ne en­si syk­sy­nä.

Po­rin kau­pun­gin, YH-Asun­to­jen, Pori Ener­gi­an ja Po­rin Ve­den kans­sa on teh­ty so­pi­muk­sia urak­ka­koh­teis­ta, Po­rin Ve­del­le yh­des­sä PRM-Yh­ti­öt Oy:n kans­sa. Kau­pun­gin­sai­raa­lan van­han osan kat­to­työ teh­tiin vii­me vuon­na. Kat­to­hom­mia on teh­ty myös erääl­le toi­sel­le fir­mal­le.

Myös pie­nem­piä töi­tä on teh­ty, ku­ten yk­si­tyi­sil­le joi­tain re­mont­te­ja ja mö­keil­lä eri­näi­siä töi­tä.

Juha Pit­kä­nen on ku­lu­nei­den vuo­sien nou­suis­ta ja las­kuis­ta tul­lut sii­hen joh­to­pää­tök­seen, et­tä re­a­lis­ti pi­tää ol­la ei­kä voi ot­taa lii­an suu­ria hom­mia. Nuo­re­na ve­nyi mo­neen ja työ­päi­vää pi­den­net­tiin, mut­ta nyt him­ma­taan.

Pal­jon ei teh­dä ali­han­kin­ta­hom­mia, kos­ka ne ovat yleen­sä vain työ­u­rak­kaa. Kun mu­ka­na ovat tar­vik­keet, sii­nä on pork­ka­naa saa­da pa­rem­paa tu­los­ta.