50 vuot­ta tänä vuon­na täyt­tä­vä rau­ma­lai­nen Kol­lan Te­räs­ra­ken­ne on pro­fi­loi­tu­nut vah­vas­ti per­hey­ri­tyk­sek­si. Yri­tyk­sen pe­rus­ti­vat vuon­na 1973 Käh­kö­sen vel­jek­set, ja vuon­na 2019 teh­dys­sä yri­tys­kau­pas­sa omis­ta­juus siir­tyi Ta­ka­loil­le: Nyt oh­jak­sis­sa ovat isä Kari ja vel­jek­set Joni ja Riku.

– Meil­lä kai­kil­la oli te­ol­li­suu­den puo­len ko­ke­mus­ta, ja se toi it­se­var­muut­ta läh­teä yrit­tä­mään alal­le, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Joni Ta­ka­la.

– Tämä on vai­kea laji läh­teä tyh­jäs­tä pyö­rit­tä­mään. Näim­me täs­sä toi­mi­van poh­jan, jota on help­po läh­teä laa­jen­ta­maan.

Vii­me vuo­det ovat ol­leet haas­ta­via, mut­ta ti­laus­ko­ne­pa­ja on olo­suh­teis­ta riip­pu­mat­ta saa­vut­ta­nut al­ku­pe­räi­set ta­voit­teet.

– Uk­rai­nan so­dan vai­ku­tus on nä­ky­nyt mei­dän­kin toi­min­nas­sam­me, sil­lä maa on Eu­roo­pan suu­rim­pia te­räk­sen tuot­ta­jia. Nyt ti­lan­ne on vä­hän ta­sa­pai­not­tu­nut, kun on muo­dos­tu­nut uu­sia, kor­vaa­via väy­liä.

– Olem­me nel­jän vuo­den ai­ka­na kol­min­ker­tais­ta­neet hen­ki­lös­tö­mää­räm­me ja lii­ke­vaih­tom­me.

Kollan Teräsrakenne on perheyritys, jonka toimitusjohtajana toimii Joni Takala. Koneistamosta löytyy muun muassa CNC-jyrsin.

Kollan Teräsrakenne on perheyritys, jonka toimitusjohtajana toimii Joni Takala. Koneistamosta löytyy muun muassa CNC-jyrsin.

Kol­lan Te­räs­ra­ken­teen pää­toi­mi­a­la ovat kone- ja lai­te­val­mis­tus sekä kan­ta­vat ra­ken­teet, ku­ten esi­mer­kik­si hal­lien run­got ja kul­ku­ta­sot. Se val­mis­taa te­ol­li­suu­teen muun mu­as­sa murs­kai­mia ja hih­na­kul­jet­ti­mia. Suu­rim­mat asi­ak­kaat ovat Rau­mas­ter ja BMH.

– Em­me ole ha­keu­tu­neet sar­ja­tuo­tan­non pa­riin, vaan toi­min­ta on pro­jek­ti­luon­teis­ta. Mie­lek­kää­nä haas­tee­na on­kin pi­tää työ­kuor­ma ta­sai­se­na. Olem­me tot­tu­neet mu­kau­tu­maan kul­loi­seen­kin ti­lan­tee­seen.

Tyy­pil­li­ses­ti työn al­la saat­taa sa­maan ai­kaan ol­la pa­ri­kym­men­tä­kin pro­jek­tia. Vuo­si­ta­sol­la toi­mi­tuk­sia on noin 200.

– Pro­jek­tien kes­to vaih­te­lee yh­des­tä päi­väs­tä kuu­kau­siin ja ja­los­tu­sai­ka tun­nis­ta tu­han­teen tun­tiin.

Kol­lan Te­räs­ra­ken­ne erot­tau­tuu alan muis­ta yri­tyk­sis­tä val­mii­den ko­ko­nai­suuk­sien toi­mit­ta­ja­na.

– Moni on eri­kois­tu­nut yh­teen työ­vai­hee­seen, ku­ten esi­mer­kik­si polt­to­leik­kauk­seen. Ta­lon­ra­ken­nus­ter­mein il­mais­tu­na me toi­mim­me avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la.

Suomalaisilla konepajatuotteilla on Kollan Teräsrakenteen toimitusjohtaja Joni Takalan mukaan hyvä maine.

Suomalaisilla konepajatuotteilla on Kollan Teräsrakenteen toimitusjohtaja Joni Takalan mukaan hyvä maine.

Yri­tys pyr­kii toi­mi­maan in­ves­toin­ti­ha­kui­ses­ti. Syk­syl­lä on tar­koi­tus aloit­taa uu­den esi­kä­sit­te­ly­lin­jan ra­ken­nus­työt.

– Luot­to alaan on kova, ja ha­lu­am­me toi­mia niin, et­tä voi­sim­me jat­kaa pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

Nyt stra­te­gi­a­na on pa­nos­taa ny­kyis­ten toi­min­to­jen te­hos­ta­mi­seen.

– Jär­ke­vä vo­lyy­mi on nyt saa­vu­tet­tu, ja jat­kos­sa kes­ki­tym­me enem­män si­säl­töön kuin laa­je­ne­mi­seen.

Suo­ma­lai­sil­la ko­ne­pa­ja­tuot­teil­la on Ta­ka­lan mu­kaan hyvä mai­ne.

– Brän­di on hyvä. Suo­ma­lai­sia me­tal­li­tuot­tei­ta ei myy­dä maa­il­mal­le hin­nan avul­la, vaan laa­dul­la ja toi­min­ta­var­muu­del­la. Olem­me mai­neel­tam­me re­hel­li­siä ja avoi­mia, ja pi­däm­me kiin­ni sii­tä, mitä on so­vit­tu.

– Myös jäl­ki­mark­ki­noin­ti on hal­lus­sa, eli asi­ak­kaas­ta huo­leh­di­taan sen­kin jäl­keen, kun kau­pat ovat syn­ty­neet.

Huolimatta haasteista Kollan Teräsrakenne on neljän viime vuoden aikana kolminkertaistanut henkilöstömääränsä ja liikevaihtonsa.

Huolimatta haasteista Kollan Teräsrakenne on neljän viime vuoden aikana kolminkertaistanut henkilöstömääränsä ja liikevaihtonsa.

Vaik­ka toi­mi­tuk­sia läh­tee ym­pä­ri maa­il­maa, käy­tän­nön ta­sol­la Kol­lan Te­räs­ra­ken­ne toi­mii pai­kal­li­ses­ti.

– Moni asi­a­kas on löy­tä­nyt hyö­dyn pai­kal­li­suu­des­ta. Tääl­lä Sa­ta­kun­nas­sa on pal­jon eri­koi­so­saa­mis­ta riit­tä­vän lä­hel­lä.

Yri­tyk­ses­sä on 12 va­ki­tuis­ta työn­te­ki­jää, joi­den li­säk­si os­to­työ­voi­maa käy­te­tään tar­peen mu­kaan. Se­son­ki on alal­la käy­tän­nös­sä ym­pä­ri­vuo­ti­nen.

Ta­ka­la luon­neh­tii it­se­ään hel­pos­ti in­nos­tu­vak­si. Tie­tys­sä mää­rin hän pi­tää yri­ty­se­lä­mäs­sä myös ris­kien ot­ta­mi­ses­ta.

– Hal­li­tut ris­kit tuo­vat ki­vaa jän­ni­tys­tä ja on­nis­tu­es­saan pal­kit­se­vat. Kaik­ki ei kui­ten­kaan ole yh­den kor­tin va­ras­sa.

Va­paa-ajal­la toi­mi­tus­joh­ta­ja viih­tyy muun mu­as­sa au­to-ja moot­to­ri­pyö­rä­har­ras­tuk­sen pa­ris­sa. Iloa elä­mään tuo myös per­he, jo­hon kuu­lu­vat vai­mo ja kak­si pien­tä me­ne­väis­tä ty­tär­tä.

– Ko­ro­na-ai­ka oli kai­kil­le ekst­ro­ver­teil­le pai­na­jai­nen. Nyt nau­tin, kun saan taas käy­dä ko­koon­tu­mi­sa­jois­sa la­taa­mas­sa ak­ku­ja, to­te­aa Ta­ka­la.

Tui­ja Saa­ri­nen