Vaa­ti­mus­ta­so on ra­ken­nu­sa­lal­la ol­lut ai­na kova. Vii­me vuo­si­na se on vain nous­sut. Sen saa­vut­taak­seen alan am­mat­ti­lai­sil­ta vaa­di­taan en­tis­tä kor­ke­a­laa­tui­sem­paa osaa­mis­ta ja jat­ku­vaa uu­sien tek­no­lo­gis­ten toi­min­ta­me­ne­tel­mien hal­lit­se­mis­ta.

– Olem­me elä­neet ja tu­lem­me jat­kos­sa­kin elä­mään eri­kois­ta ai­kaa. Glo­baa­lien krii­sien vai­ku­tuk­set ovat hei­jas­tu­neet mo­nel­la ta­paa koko ra­ken­nu­sa­lal­le, ja ala on ul­kois­ten te­ki­jöi­den an­si­os­ta muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti. Epä­var­muus, rau­hat­to­muus ja kus­tan­nus­ten nou­su vai­kut­ta­vat mei­dän­kin toi­min­taam­me, myön­tää As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Ra­ja­mä­ki.

Tu­le­vai­suus mo­ni­ne uh­ki­neen ai­heut­taa huol­ta pai­kal­li­ses­ti­kin. Ris­ke­jä riit­tää ja ne saat­ta­vat kus­tan­nus­puo­lel­la es­ka­loi­tua en­ti­ses­tään.

– Pari vii­me vuot­ta ovat ol­leet mel­kois­ta ku­jan­juok­sua, mut­ta nyt voi­daan kui­ten­kin sa­noa: olem­me täs­sä ku­jan­juok­sus­sa on­nis­tu­neet. Olem­me pys­ty­neet pi­tä­mään hen­ki­lö­kun­tam­me töis­sä, ja ky­en­neet si­tou­tu­maan kaik­kiin kou­lu­tus­ta­voit­tei­siim­me. Nyt tun­tuu­kin, et­tä krii­si­ai­ka ko­ro­niin ja so­ti­neen on vain tii­vis­tä­nyt hen­ki­lös­töm­me yh­teis­hen­keä. Se on yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta elin­tär­ke­ää.

Astoran tukipilarina on motivoitunut henkilöstö, jonka rivejä haasteelliset ajat – pandemia ja Ukrainan sota – ovat entisestään tiivistäneet.

Astoran tukipilarina on motivoitunut henkilöstö, jonka rivejä haasteelliset ajat – pandemia ja Ukrainan sota – ovat entisestään tiivistäneet.

Vesa-Pekka Järvelä

As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n juu­ret yl­tä­vät pit­käl­ti yli 30 vuo­den taak­se Har­ja­val­taan. Ny­kyi­sin yk­si­tyi­so­mis­tei­sen yri­tyk­sen pää­toi­mi­pis­te si­jait­see Po­rin Ko­ne­pa­jan­ran­nas­sa.

Po­rin ja Sa­ta­kun­nan alu­eel­la luo­tet­ta­va­na ja ener­gi­se­nä toi­mi­ja­na tun­net­tu As­to­ra-Ra­ken­nus on saa­nut vah­van ja­lan­si­jan myös Var­si­nais-Suo­men, Pir­kan­maan, Poh­jan­maan ja Uu­den­maan alu­eil­la.

– Mai­neem­me am­mat­ti­tai­toi­se­na kump­pa­ni­na on ede­saut­ta­nut mei­tä saa­maan ura­koi­ta oman maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta, mikä on yri­tyk­sen va­kau­den ja kan­nat­ta­vuu­den kan­nal­ta luon­nol­li­ses­ti po­si­tii­vis­ta. Olem­me­kin vah­va sa­ta­kun­ta­lai­nen vien­tiy­ri­tys Suo­mes­sa. Vii­me vuo­sien ke­hi­tys­suun­tauk­ses­ta huo­li­mat­ta ha­lu­am­me kui­ten­kin tu­le­vai­suu­des­sa ol­la en­tis­tä vah­vem­pi ra­ken­ta­ja myös oman maa­kun­nan alu­eel­la, ko­ros­taa Ra­ja­mä­ki.

As­to­ran pyr­ki­myk­se­nä on ra­ken­taa en­tis­tä elin­voi­mai­sem­paa Po­ria ja Sa­ta­kun­taa.

– Pää­mää­rä­näm­me on ol­la mah­dol­li­sim­man pal­jon sa­ta­kun­ta­lai­sia työl­lis­tä­vä yri­tys. Maa­kun­nan osal­ta ra­ken­ta­mi­sen ti­lan­ne on ihan ok. Tu­los­sa on mo­nia jul­ki­sia hank­kei­ta. Myös te­ol­li­suus­ra­ken­ta­mi­sen sek­to­ril­la on Po­ris­sa ja lä­hi­kun­nis­sa po­si­tii­vi­sia nä­ky­miä. Jos isot hank­keet läh­te­vät liik­keel­le, nii­den työl­lis­tä­mis­vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­viä. Jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen osal­ta me - ja var­mas­ti muut­kin yrit­tä­jät – toi­vom­me sel­ke­ää ja suo­ra­sel­käis­tä pää­tök­sen­te­koa.

Rajamäki on ollut huolissaan teknisen alalta valmistuvien ja insinööritason osaajien työpaikoista. "Nyt olisikin erittäin tärkeää, että saisimme pidettyä pätevät tulevaisuuden osaajat täällä Satakunnassa."

Rajamäki on ollut huolissaan teknisen alalta valmistuvien ja insinööritason osaajien työpaikoista. "Nyt olisikin erittäin tärkeää, että saisimme pidettyä pätevät tulevaisuuden osaajat täällä Satakunnassa."

Vesa-pekka Järvelä

Ra­ja­mä­ki on ol­lut huo­lis­saan tek­ni­sen alal­ta val­mis­tu­vien ja in­si­nöö­ri­ta­son osaa­jien työ­pai­kois­ta.

– Nyt oli­si­kin erit­täin tär­ke­ää, et­tä sai­sim­me pi­det­tyä pä­te­vät tu­le­vai­suu­den osaa­jat tääl­lä Sa­ta­kun­nas­sa. Mi­kä­li he suun­taa­vat muu­al­le, hei­tä on vai­kea hou­ku­tel­la ta­kai­sin.

Ra­ja­mä­en mu­kaan As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n ta­voit­tee­na on vas­ta­ta alan ke­hi­tyk­seen ja tu­le­viin haas­tei­siin si­tou­tu­neel­la, mo­ti­voi­tu­neel­la ja ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­set hal­lit­se­val­la hen­ki­lö­kun­nal­la.

– He ovat toi­min­tam­me kul­ma­ki­vi. Kou­lu­tam­me vä­keä jat­ku­vas­ti. Ala­ti ki­ris­ty­väs­sä kil­pai­lus­sa me­nes­ty­äk­seen se on eh­do­ton edel­ly­tys. Pit­kät työ­suh­teet to­dis­ta­vat, et­tä or­ga­ni­saa­ti­os­sa on mu­ka­va teh­dä töi­tä. Hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­ti on meil­le en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, ja pa­nos­tam­me sii­hen voi­mak­kaas­ti.

As­to­ra pyr­kii to­teut­ta­maan yh­teis­kun­ta­vas­tuul­lis­ta toi­min­taa sen kai­kis­sa muo­dois­sa.

– So­si­aa­li­ses­ta vas­tuus­ta esi­merk­ki­nä voi­si mai­ni­ta tii­viin op­pi­lai­to­syh­teis­työm­me usei­den op­pi­lai­tos­ten kans­sa. On tär­ke­ää pyr­kiä tar­jo­a­maan ke­sä­työ- ja har­joit­te­lu­paik­ko­ja nuo­ril­le, ja tä­ten tu­kea hei­dän opin­to­jaan ja tie­ten­kin kan­nus­taa nuo­ria ra­ken­nu­sa­lal­le. Sa­no­mat­ta­kin on sel­vää, et­tä eko­lo­gi­suus pai­not­tuu kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me. Py­rim­me kai­kes­sa hii­li­ja­lan­jäl­kem­me mi­ni­moin­tiin. Meil­le on tär­ke­ää si­tout­taa koko työ­yh­tei­söm­me ym­pä­ris­tö­te­koi­hin.

As­to­ra-Ra­ken­nus Oy

• pe­rus­tet­tu vuon­na 1989

• toi­mii ny­kyi­sin Sa­ta­kun­nan, Pir­kan­maan, Var­si­nais-Suo­men ja Uu­den­maan alu­eil­la

• omaa hen­ki­lös­töä (ra­ken­nu­sam­mat­ti­mie­het, toi­mi­hen­ki­löt ja ylem­mät toi­mi­hen­ki­löt): 48

• vä­lil­li­ses­ti työl­lis­tää noin 100 hen­keä/päi­vä vä­lil­li­ses­ti kes­ki­ar­vol­la yli 100 hen­ki­löä /päi­vä.

• Käyn­nis­sä ole­via koh­tei­ta: Noor­mar­kun pa­lo­a­se­ma, 7 krs. ker­ros­ta­lo La­kea Oy:lle Jär­ven­pääs­sä, tu­e­tun asu­mi­sen koh­de MVH Tam­mi Oy:lle So­me­rol­la, 4 krs. se­ni­o­ri­ta­lo Ori­ve­si

• Ke­vääl­lä 2023 al­ka­nei­ta koh­tei­ta: Vafo 2/6000 m2. Lo­gis­tiik­ka­kes­kus Pri­ma­Pet Pre­miu­mil­le No­ki­al­la – ra­ken­nut­ta­ja UK Kiin­teis­töt Oy, Bil­te­ma Kan­ga­sa­la, Eu­ra­jo­en pal­loi­lu­hal­li

• tä­män het­ken tu­lou­tu­ma­ton lii­ke­vaih­to noin 50 milj. eu­roa

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä