Kir­si Var­hi­la nä­kee, et­tä pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten ei tar­vit­se ol­la huo­lis­saan, kun so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen hy­vin­voin­ti­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa en­si vuo­den alus­sa.

– Oma ta­voit­tee­ni ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­le­van stra­te­gi­an mu­kai­nen ta­voi­te on, et­tä kil­pai­lu­tuk­set jär­jes­te­tään niin, et­tä pie­net ja kes­ki­suu­ret sote-alan yri­tyk­set pää­se­vät mu­kaan.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on ol­lut tii­viis­ti mu­ka­na sote-alu­een val­mis­te­lus­sa, ja Sa­ta­kun­ta ero­aa muis­ta sii­nä, et­tä sil­lä on oma elin­kei­no- ja jär­jes­tö­ryh­mä.

– Laki vel­voit­taa, et­tä si­dos­ryh­mien kans­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ja nii­tä kuul­laan asi­oi­den val­mis­te­lus­sa, mut­ta pää­tök­sen­te­os­sa ne ei­vät ole mu­ka­na, se on vaa­leil­la va­lit­tu­jen po­lii­tik­ko­jen teh­tä­vä.

Pk-yri­tyk­set voi­daan ot­taa huo­mi­oon kil­pai­lu­tuk­ses­sa eri ta­voin. Pu­hu­taan esi­mer­kik­si dy­naa­mi­ses­ta han­kin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä, jos­sa han­kin­nat voi ja­kaa ison puit­teen si­säl­lä rul­laa­vas­ti pie­nem­piin ko­ko­nai­suuk­siin ja kil­pai­lu­tuk­siin.

Toki pi­tää muis­taa, et­tä han­kin­ta­lain mu­kaan kil­pai­lu­tuk­set pi­tää suun­na­ta kan­sal­li­ses­ti, nii­tä ei voi koh­dis­taa vain omaan maa­kun­taan. Isot kil­pai­lu­tuk­set teh­dään EU-mit­ta­kaa­vas­sa.

Alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi lo­ka­kuus­sa han­kin­ta­oh­jeis­tuk­sen ja -suun­ni­tel­man niin, et­tä ne ovat voi­mas­sa tä­män vuo­den lop­puun ja en­si vuo­den en­sim­mäi­sen nel­jän­nek­sen. Han­kin­tast­ra­te­gi­as­ta päät­tää alu­e­val­tuus­to.

Stra­te­gi­a­luon­nok­seen on kir­jat­tu, et­tä pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään mo­nin eri ta­voin, mikä tar­koit­taa myös yk­si­tyis­tä ja jär­jes­tö­jen pal­ve­lu­tuo­tan­toa.

– Yrit­tä­jien ei tar­vit­se mu­reh­tia, mut­ta it­se olen huo­lis­sa­ni sii­tä, on­ko omaa pal­ve­lu­tuo­tan­toa tar­peek­si. Tie­tyil­lä pal­ve­lu­sek­to­reil­la ei ole jul­kis­ta pal­ve­lu­tuo­tan­toa juu­ri ni­mek­si­kään, esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lus­sa, ja van­hus­ten te­hos­te­tus­ta pal­ve­lu­a­su­mi­ses­ta huo­leh­ti­vat 70–80-pro­sent­ti­ses­ti yk­si­tyi­set yri­tyk­set ja jär­jes­töt.

 Työterveyshuollon palveluista Kirsi Varhila sanoo, että olisi halunnut aidosti arvioida työterveyshuollon, mutta Länsirannikon Työterveys Oy:n sopimuksen mahdollinen irtisanominen olisi pitänyt tehdä jo keväällä.

Työterveyshuollon palveluista Kirsi Varhila sanoo, että olisi halunnut aidosti arvioida työterveyshuollon, mutta Länsirannikon Työterveys Oy:n sopimuksen mahdollinen irtisanominen olisi pitänyt tehdä jo keväällä.

Heli Kokko

Myös in-hou­se-yh­ti­öt pu­hut­ta­vat. Ne ovat jul­ki­sen ta­hon omis­tuk­ses­sa ole­via osa­keyh­ti­öi­tä, joil­ta voi­daan han­kin­nat teh­dä kil­pai­lut­ta­mat­ta, mut­ta jot­ka te­ke­vät it­se han­kin­nat kil­pai­lut­ta­mal­la.

Var­hi­lan mie­les­tä pi­tää miet­tiä, mi­ten jul­kis­ta osaa­mis­ta ke­hi­te­tään, jos sil­lä ei ole kil­pai­lua rin­nal­la. Hän ym­mär­tää kui­ten­kin in-hou­se-sys­tee­min eri­tyi­ses­ti tie­to­tek­niik­ka­puo­lel­la, jos­sa vaa­di­taan vank­kaa eri­koi­so­saa­mis­ta. Suo­men suu­rin jul­ki­so­mis­tei­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ICT-yh­tiö 2M-IT kil­pai­lut­taa ICT-pal­ve­lut myös Sa­ta­so­tes­sa.

Sa­moin hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­luis­ta, palk­ka­jär­jes­tel­mis­tä ja pal­kan­mak­sus­ta huo­leh­tii in-hou­se-yh­tiö Sa­ras­tia. Esi­mer­kik­si Pori ja Sa­ta­sai­raa­la ovat jo sen pii­ris­sä, mut­ta kun työn­te­ki­jöi­tä on 10 000, tam­mi­kuu­ta odo­te­taan tie­tyl­lä jän­ni­tyk­sel­lä.

Sen si­jaan työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­luis­ta Var­hi­la oli eri lin­joil­la.

– Oli­sin ha­lun­nut ai­dos­ti ar­vi­oi­da työ­ter­veys­huol­lon, mut­ta Län­si­ran­ni­kon Työ­ter­veys Oy:n so­pi­muk­sen mah­dol­li­nen ir­ti­sa­no­mi­nen oli­si pi­tä­nyt teh­dä jo ke­vääl­lä.

Län­si­ran­ni­kon Työ­ter­veys­huol­to kil­pai­lut­taa puut­tu­vil­ta osil­taan työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lut ali­han­kin­ta­na 1.1.2023 al­ka­en. Han­kin­ta kä­sit­tää la­ki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon ja työ­ter­veys­pai­not­tei­sen sai­rau­den­hoi­don Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lö­kun­nal­le.

Tu­le­vaa vuo­den­vaih­det­ta voi Var­hi­lan mu­kaan odot­taa tyy­nes­ti.

– Vuon­na 2023 ei ta­pah­du juu­ri mi­tään, tar­jol­la ovat sa­mat pal­ve­lut ja hoi­to­ket­jut kuin en­nen­kin. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys sii­tä, mitä pal­ve­lui­ta an­ne­taan ja mil­lä vo­lyy­mil­lä, on käyn­nis­tet­ty, mut­ta vas­ta vuo­den 2024 puo­lel­la al­kaa ta­pah­tua muu­tok­sia.

Ravintolapäällikkö Saana Pyhäjärvi saa ahkerasti täydentää Gomee Raviradan tarjontaa kiireisimpään lounasaikaan.

Ravintolapäällikkö Saana Pyhäjärvi saa ahkerasti täydentää Gomee Raviradan tarjontaa kiireisimpään lounasaikaan.

Heli Kokko

Mis­sä syö­tiin?

Po­ri­lai­nen Lou­nas­ra­vin­to­la Go­mee ava­si syys­kuus­sa kol­man­nen lou­nas­pai­kan Po­ris­sa. Uu­sin tu­lo­kas on Go­mee Ra­vi­ra­ta. Go­mee ot­ti oh­jat ra­vi­ra­dan ra­vin­to­lan ja gril­lin pyö­rit­tä­mi­ses­tä 5. syys­kuu­ta. Kak­si muu­ta lou­nas­ra­vin­to­laa ovat Lou­nas­ra­vin­to­la Go­mee Pori Ener­gi­an ti­lois­sa Kar­ja­ran­nas­sa ja Lou­nas­kah­vi­la Go­mee Rat­su­la Café.

Lou­nai­den li­säk­si yri­tys tar­jo­aa pi­to­pal­ve­lua, ti­laus­tuot­tei­ta ja juh­la­ti­lo­ja. Ti­lai­suuk­sia ja juh­lia jär­jes­te­tään omis­sa ti­lois­sa mut­ta myös muu­al­la, jol­loin nii­hin voi­daan tuo­da ruo­ka ja hen­ki­lös­tö. Go­mee työl­lis­tää kah­den yh­ti­ö­kump­pa­nin, Pet­ri Kos­ki­sen ja Tony Le­van­de­rin, li­säk­si 12 työn­te­ki­jää. Pi­to­pal­ve­lu­hom­mis­sa ja ra­vi­ra­dan isois­sa ta­pah­tu­mis­sa käy­te­tään myös keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä.

Ra­vi­ra­dan Go­mee on otet­tu hy­vin vas­taan. Vilk­kaim­paan ai­kaan on jo epä­po­ri­lai­seen ta­paan is­tah­det­ta­va sa­man pöy­dän ää­reen tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten kans­sa.

Pet­ri Kos­ki­nen ar­ve­lee, et­tä suo­si­o­ta on tuo­nut se, et­tä ra­vi­ra­dan suun­nal­la ei juu­ri ole ruo­ka­paik­ko­ja. Li­säk­si etu­na on iso ja mak­su­ton park­ki­a­lue.

”Maku kär­jes­sä, hy­vis­tä raa­ka-ai­neis­ta ja it­se teh­den” on Go­meen pe­ru­sa­ja­tus.

– Teem­me hy­vää ja mut­ka­ton­ta, tut­tua ja tur­val­lis­ta ruo­kaa, ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta niin pit­käl­le kuin voi, Pet­ri Kos­ki­nen sum­maa.

Re­sep­ti on tep­si­nyt po­ri­lai­siin. Go­meen kaik­ki kol­me lou­nas­paik­kaa nou­si­vat kuu­den par­haan jouk­koon Po­ri­lai­ne-leh­den Po­rin pa­ras lou­nas­ra­vin­to­la -ää­nes­tyk­ses­sä.

Tyy­ty­väi­syy­teen on siis ai­het­ta. Raa­ka-ai­nei­den ja ener­gi­an hin­nan nou­su tie­ten­kin tuo­vat pään­vai­vaa, mut­ta ”nii­den kans­sa on nyt vaan elet­tä­vä”.

Heli Kok­ko