Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ha­kee uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si hen­ki­löä, joka on kiin­nos­tu­nut ja val­mis vai­kut­ta­maan pk-yrit­tä­jien toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si Sa­ta­kun­nas­sa. Toi­mi­tus­joh­ta­jan työs­sä on mah­dol­li­suus pääs­tä ke­hit­tä­mään Sa­ta­kun­taa yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­na ja vie­mään tätä brän­diä tun­ne­tuk­si myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

– Yrit­tä­jyy­den tun­te­mi­nen on teh­tä­väs­sä erit­täin tär­ke­ää. Me edus­tam­me eri toi­mi­a­lo­ja ja eri­ko­koi­sia yri­tyk­siä, jo­ten on omat­ta­va luon­tais­ta­kin kiin­nos­tus­ta ja ha­lua py­syä kar­tal­la yrit­tä­jien toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä ja eri alo­jen ny­ky­het­kes­tä, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hur­ri­la avaa teh­tä­väs­tä.

Työs­sä on myös näh­tä­vä Sa­ta­kun­ta osa­na koko Suo­mea. Vai­kut­ta­mis­työ­tä ei siis teh­dä vain Sa­ta­kun­nas­sa vaan val­ta­kun­nal­li­set ver­kos­tot ovat yh­tä tär­ke­ät. Yk­sin työ­tä ei tie­ten­kään teh­dä, vaan ym­pä­ril­lä on jo use­an eri alan yrit­tä­jiä ja ala­koh­tai­sia ver­kos­to­ja tu­ke­mas­sa toi­min­taa.

– Alu­e­jär­jes­tön toi­mi­tus­joh­ta­jan työs­sä tär­kein­tä on ih­mis­ten koh­taa­mi­nen. Oli ky­sees­sä sit­ten yrit­tä­jät, luot­ta­mus­hen­ki­löt, päät­tä­jät tai oma hen­ki­lö­kun­ta, niin iso osa työ­a­jas­ta on läs­nä­o­loa mui­den kans­sa, Juk­ka Hur­ri­la muis­tut­taa.

Toi­mi­tus­joh­ta­jan haku on nyt au­ki. Ha­ku­ai­ka on 12.3. saak­ka. Uu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan odo­te­taan ot­ta­van teh­tä­vän vas­taan elo­kuun alus­sa.