Jul­ki­suu­des­sa – ja myös Suo­men Yrit­tä­jien edun­val­von­ta­vai­kut­ta­mi­sen koh­tee­na – on ol­lut vah­va pyr­ki­mys vai­kut­taa ja saa­da muu­tos­ta laa­jas­ti käy­tös­sä ole­vaan mal­liin kun­tien, kau­pun­kien ja ikä­vä kyl­lä myös uu­sien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ta­paan hank­kia pal­ve­lui­ta jo val­miik­si kil­pail­luil­ta mark­ki­noil­ta. Tapa, jol­la se to­teu­te­taan, on pe­rus­ta­mal­la eril­li­nen In-Hou­se -yh­tiö tai si­do­syk­sik­kö tuot­ta­maan pal­ve­lua ky­sei­sen han­kin­ta­yk­si­kön tar­pei­siin.

Ky­sei­nen han­kin­ta­mal­li on erit­täin ris­ti­rii­tai­nen va­paan kil­pai­lun ja kau­pal­li­sin pe­ri­aat­tein toi­mi­van pal­ve­lu­tuo­tan­non toi­mi­mis­ta aja­tel­len. Oh­ja­taan­han sii­nä kaik­kien mei­dän ve­ro­va­ro­jam­me sel­lai­seen lii­ke­toi­min­taan, jota tuot­ta­maan mark­ki­noil­ta löy­tyi­si jo va­paan mark­ki­na­ta­lou­den sään­tö­jä nou­dat­ta­via pal­ve­lun­tuot­ta­jia.

On­nek­si Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to on läh­te­nyt sel­vit­tä­mään ky­sei­sen toi­min­nan oi­keel­li­suut­ta ja kil­pai­lul­lis­ta neut­ra­li­teet­tia. KKV on­kin al­ka­nut teh­dä hal­li­tus­kir­jaus­ten mu­kais­ten ta­voit­tei­den to­teut­ta­mis­sel­vi­tys­tä muun mu­as­sa vel­voit­tees­ta to­si­a­si­al­li­sen mää­räys­val­lan mah­dol­lis­ta­van 10% omis­tu­so­suu­den ”pa­kot­ta­mi­sen” kaut­ta.

Yleen­sä­hän tämä si­do­syk­sik­kö­kes­kus­te­lu ra­joit­tuu sii­hen, et­tä kun­nat ja kau­pun­git hank­ki­vat ky­sei­sil­tä toi­mi­joil­ta pal­ve­lu­ja kil­pai­lut­ta­mat­ta nii­tä han­kin­ta­lain mu­kai­ses­ti avoi­mil­ta mark­ki­noil­ta. Asi­as­sa on kui­ten­kin myös toi­nen puo­li. Ky­sei­set si­do­syk­si­köt, eli siis ne kaik­ki Oy-muo­toi­set toi­mi­jat, joi­den omis­tuk­ses­ta yli 50% on jul­kis­hal­lin­nol­li­sen toi­mi­jan (kun­ta, kau­pun­ki, hy­vin­voin­ti­a­lue, op­pi­lai­tos jne.) hal­lus­sa, ovat myös it­ses­sään han­kin­ta­yk­si­köi­tä. Näi­den han­kin­ta­yk­si­köi­den PI­TÄÄ teh­dä myös omat han­kin­tan­sa han­kin­ta­lain ja, jol­lei ko. yk­si­köl­lä ole omaa han­kin­ta­oh­jeis­tus­ta, omis­ta­jan­sa han­kin­ta­oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Kun mie­ti­tään, et­tä kuin­ka pal­jon esi­mer­kik­si sa­ta­kun­ta­lai­sil­la kun­nil­la ja kau­pun­geil­la on omis­tuk­ses­saan vaik­ka­pa vuok­ra­ta­lo­yh­ti­öi­tä, isän­nöin­tiyh­ti­öi­tä ja mui­ta tek­ni­sen alan pal­ve­lun tuot­ta­jia, niin ih­met­te­len, et­tä ky­seis­ten toi­mi­joi­den kil­pai­lu­tu­sil­moi­tuk­sia ei – han­kin­ta­lain edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti – näy use­am­min kyn­ny­sar­von ylit­tä­vien han­kin­tail­moi­tus­ten jul­kai­su­pai­kas­sa: www.han­kin­tail­moi­tuk­set.fi

Toi­vot­ta­vas­ti nämä si­do­syk­sik­kö­toi­mi­jat, ja nii­den hal­lin­nos­ta vas­taa­vat ta­hot ym­mär­tä­vät, et­tä kyn­ny­sar­von ylit­tä­vien han­kin­to­jen jul­ki­ses­ti kil­pai­lut­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen joh­taa KKV:n toi­men­pi­tei­siin, ku­ten mm. Sa­lon Vuok­ra­ta­lot Oy:n ta­pauk­ses­sa tam­mi­kuus­sa/2024 on käy­nyt. Jos si­do­syk­si­köl­län­ne on haas­tei­ta sel­vi­tä näis­tä lain mu­kai­sis­ta kil­pai­lu­tus­haas­teis­ta, ot­ta­kaa yh­teyt­tä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien han­kin­ta­neu­von­taan ja kat­so­taan yh­des­sä ti­lan­net­ta oi­keil­le rai­teil­le ja lain edel­lyt­tä­mään suun­taan.

Jark­ko Kos­ki­nen

Han­kin­ta­neu­vo­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät