Vaa­li­työ ja vaa­lit on käy­ty. Nyt al­kaa sit­ten var­si­nai­nen työ – kan­san edus­ta­mi­nen ja asi­ois­ta päät­tä­mi­nen. On­nit­te­lut va­li­tuil­le kan­sa­ne­dus­ta­jil­le sekä va­ral­le jää­neil­le, hei­dän­kään työn­sä ei mene huk­kaan. Sa­ta­kun­ta on voi­mak­kaas­ti Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta ja sitä tu­ke­vat muun mu­as­sa ni­mik­ko­y­rit­tä­jät yh­des­sä kan­sa­ne­dus­ta­jien kans­sa. Ni­mik­ko­y­rit­tä­jä­toi­min­nas­sa olem­me ol­leet edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja jat­kam­me uu­sien asi­oi­den ja toi­min­ta­ta­po­jen tuo­mis­ta jär­jes­tö­toi­min­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

Toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Mark­ku Ki­vi­sen joh­ta­ma­na olem­me saa­vut­ta­neet Sa­ta­kun­nas­ta ka­deh­dit­ta­van mai­neen omaa­van alu­e­jär­jes­tön. Olem­me ol­leet vii­mei­set kuu­si vuot­ta poik­keuk­sel­li­nen jä­sen­mää­rän kas­vus­sa ja myös jär­jes­täy­ty­mi­sas­teel­ta alu­ei­den kär­keä. Olem­me­kin vaa­ti­vas­sa teh­tä­väs­sä va­li­tes­sam­me uut­ta toi­mi­tus­joh­ta­jaa. Va­lin­tap­ro­ses­si al­kaa kään­tyä lop­pu­suo­ral­le ja uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja esi­tel­lään jä­se­nis­töl­lem­me ke­vät­ko­kouk­ses­sa Huit­ti­sis­sa. Ole­tet­ta­vas­ti luot­ta­mus­hen­ki­löi­den osal­lis­tu­mi­nen ti­lai­suu­teen tu­lee ole­maan en­nä­tyk­sel­li­sen suu­ri. Uu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan var­si­nai­nen työ al­kaa ke­sä­lo­mien jäl­keen ja Mar­kun osal­ta ura yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä hui­pen­tuu val­ta­kun­nal­li­siin yrit­tä­jä­päi­viin Po­ris­sa lo­ka­kuus­sa.

Alu­eem­me tä­män vuo­den mer­kit­tä­vin ta­pah­tu­ma tu­lee­kin ole­maan val­ta­kun­nal­li­set yrit­tä­jä­päi­vät. Odo­tam­me rei­lun tu­han­nen osal­lis­tu­jan jouk­koa, ja li­pun­myyn­nin pe­rus­teel­la kä­vi­jä­mää­rä­ta­voit­teet tu­le­vat täyt­ty­mään, eli jos ha­lu­aa osal­lis­tua niin kan­nat­taa pi­tää kii­ret­tä lip­pu­jen va­rauk­ses­sa. Tuol­lai­sen vä­ki­mää­rän ma­joit­ta­mi­nen ja kes­tit­se­mi­nen on alu­eel­le suu­ri voi­man­pon­nis­tus, ja tar­vit­sem­me sii­hen kaik­kien yrit­tä­jiem­me ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den yh­teis­työ­tä. Olem­me­han yh­te­näi­nen yrit­tä­jyys­maa­kun­ta ja vah­va ruo­ka­maa­kun­ta, jos­sa näy­täm­me voi­mam­me, ener­gi­as­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Ku­lu­va vuo­si on Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien 85-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Sa­mal­la al­ka­nut vuo­si on hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si. Toi­vot­ta­vas­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­ta ke­hit­tyy vas­taa­val­la ta­val­la kuin alu­e­jär­jes­töm­me, ole­mal­la alu­ei­den kär­keä. Sii­hen pää­se­mi­sek­si tar­vit­sem­me päät­tä­jien yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä, kun­ta­yh­teis­työ­tä sekä lu­kui­sia eri­lai­sia han­kin­toi­hin ja pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa yh­teis­työ­tä ja yh­teis­tä ta­voi­tet­ta. Tar­vit­sem­me avoin­ta han­kin­ta­me­net­te­lyä, jos­sa mah­dol­lis­te­taan pie­nien­kin yri­tys­ten mah­dol­li­suus ol­la mu­ka­na. Alu­eel­li­set elin­kei­no­tii­mit ak­tii­vi­sen han­kin­ta­neu­von­nan kans­sa voi­vat ol­la sii­hen erit­täin hyvä kei­no vai­kut­taa. Elin­kei­no­tii­mien toi­min­nas­sa ko­ros­tuu pai­kal­li­syh­dis­tys­ten ak­tii­vi­nen ote kun­tien ja kau­pun­kien päät­tä­jien kans­sa yh­teis­työs­sä te­ke­mi­seen. Se vaa­tii luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ak­tii­vis­ta otet­ta teh­tä­viin, mut­ta si­tä­hän meil­lä on riit­tä­nyt.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien neu­von­ta­pal­ve­lut ovat laa­jat. Eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä on mak­su­ton aloit­ta­vien yrit­tä­jien neu­von­ta Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nas­sa. Sen toi­voi­sin jal­kau­tu­van jo­kai­seen kun­taan Sa­ta­kun­nas­sa. Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nan pal­ve­lut tuot­taa Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät, Priz­z­tech ja Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­to. Sii­tä on tul­lut jo eri­tyi­sen hy­vää pa­lau­tet­ta aloit­ta­nei­den yrit­tä­jien ta­hol­ta. Kai­kil­le avoi­miin neu­von­ta­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös han­kin­ta- ja omis­ta­jan­vaih­dos­neu­von­ta, jot­ka ne­kin ovat osoit­ta­neet tar­peel­li­suu­ten­sa eri­tyi­ses­ti krii­si­vuo­sien kes­kel­lä. Jä­se­nis­töm­me pal­ve­lee li­säk­si lu­kui­sa jouk­ko mui­ta asi­an­tun­ti­joi­ta mm. laki-, vero ja työ­suh­de­a­si­ois­sa. Li­säk­si jä­se­nyys tar­jo­aa myös ra­ha­nar­voi­sia etu­ja, esi­mer­kik­si alen­nuk­si­na K-ryh­män kau­pois­sa. Kaik­ki val­ta­kun­nal­li­set edut ovat myös käy­tet­tä­vis­sä.

Kaik­kia mei­tä yh­dis­tää pai­kal­lis­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den li­säk­si Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mis­ton väki. Siel­tä löy­tyy mel­kein kaik­ki tie­to, mitä yrit­tä­jä voi tar­vi­ta mat­kan var­rel­la eri ti­lan­tei­siin. Meil­lä on siel­lä eri­no­mai­sen hie­no jouk­ko, jol­ta us­kal­taa ja voi ky­syä asi­aa kuin asi­aa. Ot­ta­kaa roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Li­säk­si olem­me mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä lu­kui­sia ta­pah­tu­mia ja ti­lai­suuk­sia. Osal­lis­tu­kaa ja ol­kaa ak­tii­vi­sia, se tu­lee var­mas­ti ta­kai­sin po­si­tii­vi­ses­sa muo­dos­sa.

Mu­ka­vaa ke­sän odo­tus­ta ja hy­vää juh­la­vuot­ta kai­kil­le jä­se­nil­lem­me. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät – yrit­tä­jän tu­ke­na jo 85 vuot­ta.

Ari Kor­ho­nen

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät