Pk-yri­tys­ten suh­dan­ne­o­do­tuk­set ovat las­ke­neet sel­väs­ti vii­me syk­sys­tä niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin Sa­ta­kun­nas­sa­kin. Tä­hän ovat vai­kut­ta­neet eten­kin en­nä­tys­no­pea kor­ko­jen nou­su ja hei­kon ta­loust­lan­teen jat­ku­mi­nen. Poik­keuk­sel­li­set vii­me vuo­det ja ta­lou­den ny­kyt­lan­teen epä­var­muus vai­kut­ta­vat­kin suo­raan pk-yri­tys­ten suh­dan­ne­nä­ky­miin. Suh­dan­ne­nä­ky­mät ovat vai­ke­at eri­tyi­ses­ti ra­ken­ta­mi­sen toi­mi­a­lal­la.

Sa­ta­kun­nas­sa pk-yri­tys­ten suh­dan­ne­nä­ky­mät ovat las­ke­neet sel­väs­ti syk­sys­tä 2023, jol­loin ne oli­vat vie­lä po­si­tii­vi­set ja koko maa­han ver­rat­tu­na ver­rat­tain kor­ke­at. Nyt ke­vääl­lä suh­dan­ne­nä­ky­miä ku­vaa­va sal­do­lu­ku oli Sa­ta­kun­nas­sa -15, mikä on hy­vin vas­taa­va kuin koko maas­sa kes­ki­mää­rin -14 (syk­sy 2023 -6).

Vuo­den ta­kai­siin lu­kui­hin ei ol­la kui­ten­kaan Sa­ta­kun­nas­sa va­lut­tu, sil­lä ke­vääl­lä 2023 sal­do­lu­ku oli jopa -26. Naa­pu­ri­maa­kun­nis­ta Var­si­nais-Suo­mes­sa suh­dan­ne­nä­ky­mät ovat pa­ran­tu­neet (-12), mut­ta Pir­kan­maan (-19) ja Ete­lä-Poh­jan­maan (-20) suh­dan­ne­nä­ky­mät ovat edel­leen Sa­ta­kun­taa huo­nom­mat.

– Koko maan ti­lan­net­ta ku­vaa se, et­tä suh­dan­ne­nä­ky­mien sal­do­lu­vut ovat po­si­tii­vi­set vain La­pis­sa (4) ja Kes­ki-Suo­mes­sa (1). Yli­pää­tään vain vii­des­sä maa­kun­nas­sa on po­si­tii­vi­sem­mat odo­tuk­set kuin Sa­ta­kun­nas­sa, to­te­aa Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Nina-Mari Tur­pe­la.

Toi­mi­a­loit­tain kat­sot­tu­na ra­ken­ta­mi­sen odo­tuk­set ovat hei­koim­mat (-32), mut­ta myös mui­den toi­mi­a­lo­jen odo­tuk­set ovat sel­ke­äs­ti mii­nuk­sel­la: te­ol­li­suus (-23), kau­pan ala (-16) ja pal­ve­lut (-7).

Tiis­tai­na jul­kais­tun pk-yri­tys­ba­ro­met­rin tu­lok­sis­ta sel­vi­ää, et­tä hen­ki­lö­kun­nan mää­rän odo­tu­sar­vois­sa on Sa­ta­kun­nas­sa ta­pah­tu­nut kään­ne ne­ga­tii­vi­sem­paan suun­taan ja odo­tuk­set ovat muun maan kes­ki­ar­voa huo­nom­mat. Täs­sä on­kin sel­keä las­ku maa­kun­nan edel­li­seen mit­taus­tu­lok­seen. Vah­van vä­es­tön­ke­hi­tyk­sen alu­eil­la odo­tu­sar­vot hen­ki­lö­kun­nan mää­räs­tä ovat­kin po­si­tii­vi­sem­mat.

– On kui­ten­kin hyvä huo­mi­oi­da, et­tä so­peut­ta­mis­toi­mis­ta ky­syt­tä­es­sä osaa­ja­pu­las­ta kär­si­väs­sä Sa­ta­kun­nas­sa on sel­ke­ää ha­lua pi­tää kiin­ni työn­te­ki­jöis­tä. Sa­ta­kun­nas­sa 24 pro­sent­tia pk-yri­tyk­sis­tä ko­kee tar­vet­ta so­peut­taa toi­min­taan­sa. Sa­ta­kun­nas­sa lo­mau­tuk­set ja muut työ­ai­ka­jär­jes­te­lyt sekä lii­ke­toi­min­nas­ta kar­si­mi­nen näh­dään kui­ten­kin vaih­to­eh­toi­na to­den­nä­köi­sem­pi­nä kuin ir­ti­sa­no­mi­set, Nina-Mari Tur­pe­la ker­too.

Sa­ta­kun­nas­sa osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus näh­dään­kin kas­vun es­tee­nä use­am­min kuin muu­al­la maas­sa. Työl­lis­tä­mis­ha­luk­kuut­ta oli­si kui­ten­kin hie­man muu­ta maa­ta enem­män.

Ny­kyi­nen ta­lous­ti­lan­ne nä­kyy in­ves­toin­ti­ha­lut­to­muu­te­na. In­ves­toin­tien ar­von ke­hi­tys­tä kos­ke­va sal­do­lu­ku on Sa­ta­kun­nas­sa -24 ja koko maas­sa -20. Ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuu­den ko­e­taan Sa­ta­kun­nas­sa­kin jon­kin ver­ran hei­ken­ty­neen.

– Fin­n­ve­ra pyr­kii tur­vaa­maan kas­vu­ha­kuis­ten yri­tys­ten ra­hoi­tuk­sen lai­noil­la ja ta­kauk­sil­la. Kaik­kia ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia ei edel­leen­kään tun­ne­ta tar­peek­si hy­vin, ker­too Fin­n­ve­ran alu­e­pääl­lik­kö Pia Kiu­ru.

Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä Suo­men Yrit­tä­jät, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö sekä Fin­n­ve­ra.