Sa­ta­kun­nas­sa lä­hes kaik­ki kau­pun­git ja kun­nat ovat teh­neet pai­kal­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen yh­des­sä pai­kal­li­sen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kans­sa. Syk­syl­lä Kan­kaan­pään kau­pun­ki ja kau­pun­gin yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set haas­toi­vat myös Sa­ta­kun­ta­lii­ton ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät te­ke­mään yh­tei­sen, alu­eel­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen Sa­ta­kun­nan elin­voi­man ja yrit­tä­jä­myön­tei­syy­den li­sää­mi­sek­si. Tämä elin­voi­ma­lu­paus on nyt teh­ty ja sol­mit­tu, työ sen pai­no­pis­tei­den vah­vis­ta­mi­sek­si jat­kuu.

Sekä maa­kun­ta­hal­li­tus et­tä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tus oli­vat heti elin­voi­ma­lu­pauk­sen ta­ka­na ja sel­lais­ta läh­det­tiin työs­tä­mään eteen­päin. Val­mis elin­voi­ma­lu­paus al­le­kir­joi­tet­tiin Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä Har­ja­val­las­sa.

– Maa­kun­ta­lii­tos­sa ja sen hal­li­tuk­ses­sa sekä useil­la muil­la­kin alu­eel­li­sil­la toi­mi­joil­la on yh­tei­nen tah­to­ti­la Sa­ta­kun­nan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­seen, ja nyt sol­mit­tu elin­voi­ma­lu­paus on omal­ta osal­taan työn­tä­mäs­sä vauh­tia Sa­ta­kun­nan yrit­tä­jä­myön­tei­syy­den li­sää­mi­sek­si. Elin­voi­ma­lu­pauk­seen on kir­jat­tu pai­no­pis­te­a­lu­eet, joi­ta edis­te­tään jat­kos­sa en­tis­tä­kin vah­vem­mas­sa yh­teis­työs­sä, maa­kun­ta­joh­ta­ja As­ko Aro-Hei­ni­lä kiit­tää haas­teen esit­tä­jiä sekä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jiä su­ju­vas­ta yh­teis­työs­tä.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on tuo­nut vah­vas­ti esiin yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-ajat­te­lua, sil­lä jär­jes­tös­sä on tun­nis­tet­tu, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­nen yrit­tä­jyys ja myös kun­tien ja kau­pun­kien yrit­tä­jä­myön­tei­syys on vah­vis­tu­nut ja se al­kaa nä­kyä myös maa­kun­ta­ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

– Kun saam­me mui­ta­kin toi­mi­joi­ta mu­kaan vah­vaan sa­ta­kun­ta­lai­seen yh­teis­työ­hön, luo se Sa­ta­kun­taan ve­to­voi­maa, joka al­kaa hou­kut­taa uu­sia asuk­kai­ta, osaa­jia ja yrit­tä­jiä. Kun Sa­ta­kun­ta vah­vis­tuu yh­te­näi­se­nä, myös maa­kun­nan pi­to­voi­mas­ta tu­lee vah­vem­paa, sa­noo Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen.

– Suo­men Yrit­tä­jät on jul­kais­sut edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­man­sa, jon­ka tee­ma­na on ”Nos­te­taan ri­maa”. Alu­eel­li­nen elin­voi­ma­lu­paus on tä­hän­kin tee­maan so­pi­va konk­reet­ti­nen teko, jol­la Sa­ta­kun­nas­sa alet­tiin nos­taa ri­maa. Sa­ta­kun­ta on yrit­tä­jyys­maa­kun­ta ja nyt meil­lä on al­le­kir­joi­tet­tu­na elin­voi­ma­lu­paus, joka vel­voit­taa mei­tä löy­tä­mään kei­not ke­hi­tyk­seen, hän jat­kaa.

Elin­voi­ma­lu­pauk­sen si­säl­tö

Sa­ta­kun­ta­liit­to ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ovat sol­mi­neet elin­voi­ma­lu­pauk­sen täl­le val­tuus­to­kau­del­le. Täl­lä lu­pauk­sel­la Sa­ta­kun­ta­liit­to si­tou­tuu yh­des­sä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kans­sa edis­tä­mään yrit­tä­jä­myön­teis­tä il­ma­pii­riä. Yh­des­sä voim­me huo­leh­tia sii­tä, et­tä vah­vis­tam­me kun­tiem­me veto- ja pi­to­voi­maa, sekä maa­kun­nan elin­voi­mai­suut­ta.

Yh­des­sä olem­me so­pi­neet, et­tä pa­nos­tam­me al­la mai­nit­tu­jen pai­no­pis­te­a­lu­ei­den edis­tä­mi­seen. Yh­tei­sil­lä ta­voit­teil­la ja ak­tii­vi­sel­la seu­ran­nal­la ha­lu­am­me konk­reet­ti­ses­ti pa­ran­taa yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä, mikä vah­vis­taa kun­tien elin­voi­mai­suut­ta. Pai­no­pis­te­a­lu­ei­den to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan jo­ka­vuo­ti­sen Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä kun­tien edus­ta­jien ja Yrit­tä­jä­jär­jes­tön ja sen pai­kal­li­syh­dis­tys­ten vä­lil­lä.

Pai­no­pis­te­a­lu­ei­ta ovat toi­mi­va vuo­ro­pu­he­lu, su­ju­vat val­mis­te­lup­ro­ses­sit, maa­kun­nan yh­tei­set edun­val­von­ta­koh­teet ja yrit­tä­jyys­maa­kun­ta.